IZOLACIJA-468X60-BANNER

INFONET-970X250-BANNER

Donji grad u Subotici biće potpuno transformisan, evo šta je sve u planu

23.08.2023. | eKapija

Nacrt Izmena dela Plana detaljne regulacije za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put u Subotici stavljen je na javni uvid.

Izmena dela PDR

Izmena dela PDR (Foto: Print screen/JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica)

Prostor obuhvaćen granicama Plana većim delom čine stambeni objekti kao i oni javne namene. U planu se navodi da procesom regeneracije ove fizičke strukture treba postepeno u toku razvoja da se pretvore u stambene strukture sa svojstvima koje karakterišu gradski način življenja, sa svim osobinama habitabilnosti.

Predviđeno je rušenje objekata koji nisu u skladu sa planiranom namenom ili se nalaze unutar utvrđenih regulacija ulica.

Plan je podeljen na 44 bloka.

Blok 1

Ovde se nalaze hemijsko-tehnološka srednja škola Lazar Nešić (nepokretno kulturno dobro), Dom za učenike srednjih škola i Visoka tehnička škola strukovnih studija. Postojeći kapaciteti ne zadovoljavaju važeće normative izgrađenih i slobodnih površina po učeniku odnosno studentu, prenosi portal eKapija.

Planom je predviđeno proširenje postojećeg kompleksa javne namene na prostor kompleksa vatrogasne stanice nakon njenog izmeštanja (koje je planirano GUP-om), ili formiranje novog kompleksa javne namene u skladu sa potrebama grada. Osim toga planirano je proširenje javne namene i na k.p. br. 7257 i 7258 K.O. Donji grad.

Jugozapadni deo podbloka 1b uz Ul. Marka Oreškovića namenjuje se mešovitom stanovanju.

Blok 2

Planirani objekti u severoistočnom delu bloka uz ulice Matije Gupca i Maksima Gorkog imaće višeporodično stambeno poslovnu ili čisto poslovnu namenu, dok se u Delničkoj ulici mogu planirati i čisto višeporodično stambeni objekti.

U južnom delu, na uglu Ulica Harambašićeve i Delničke predviđen je prostor za proširenje postojećeg turističkog kompleksa i njegovo dopunjavanje pratećim sadržajima, parking prostorima, hortikulturno uređenim zelenim površinama.

Blokovi 3,4, 5, 11

Duž korigovanih regulacionih linija ulica planirana je izgradnja objekata po principu ivične gradnje tako da formiraju zatvorene ili poluzatvorene blokove sa unutrašnjim dvorištima. Namena je višeporodično stambena, stambeno-poslovna ili poslovna.

Blok 6

Ovaj blok se deli na dve celine: zonu višeporodičnog stanovanja u rubnom delu bloka i javnu zelenu površinu u centralnom delu bloka namenjenu za izgradnju i uređenje rekreativnog blokovskog parka.

Planskim rešenjem se po istom principu ivične gradnje predviđa izgradnja višeporodično stambenih i stambeno-poslovnih objekata kako bi ovaj prostor predstavljao završenu urbanističku celinu, a isto se planira i za blokove 8, 17a i 17b.

Blokovi 7a i 7b

Svi objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata.

Planirano je formiranje i uređenje javne zelene površine. Lokacija i oblik ovog budućeg javnog prostora, između dva stambena bloka, nameće formiranje tzv. linearnog parka zamišljenog kao pojas javnog zemljišta koji se proteže između dva stambena bloka i pruža mogućnost spajanja više urbanih područja i celina kroz uređene otvorene zelene prostore.

Blokovi 9, 10a i 10b

Postojeći objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata.

Planirana je saobraćajnica prvog reda Ul. Matije Gupca i kružni tok.

Blok 12a

U bloku 12a u novije vreme izgrađena su dva višeporodično stambena objekta spratnosti P+6 (+ 1 u izgradnji) koji se uklapaju u plansko rešenje. Svi ostali objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata.

Na prostoru koji formiraju ul. Kninska, Beogradski put i 8. Marta planom je predviđen prostor na kojem je planirana izgradnja poslovno-komercijalnih objekata.

Blok 12b

Planirano je proširenje postojeće površine predškolske ustanove na k.p. br. 9468 K.O. Donji grad pošto trenutno ne zadovoljava važeće normative i standarde za ovu vrstu objekata u pogledu izgrađenih površina, kao i u pogledu veličine kompleksa po detetu, navodi eKapija.

Na ostalom delu bloka 12b planskim rešenjem se po principu ivične gradnje planira izgradnja višeporodično stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Blok 13

U bloku 13 u proteklom periodu izgrađeno je ukupno četiri višeporodična stambeno-poslovna objekta u neprekinutom nizu po principu ivične izgradnje, spratnosti od P+3+Pk do P+5+Pk, koji se uklapaju u plansko rešenje.

Svi ostali objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Maksimalna spratnost objekata je P+4+Pk (PS).

Na uglu Ul. Matije Gupca i Blaška Rajića na k.p. br. 9638 K.O. Donji grad je planirana izgradnja višeporodično stambeno-poslovnog objekta.

Blok 14

U cilju poboljšanja uslova odvijanja saobraćaja i obezbeđenja bolje preglednosti raskrsnica na uglu ulica Luke Sučića i Matije Gupca formira se skver.

Novoplanirani objekti su predviđeni za izgradnju na postojećim i korigovanim regulacionim linijama obodnih ulica, tako da se zatvaraju ulični frontovi bloka i unutar bloka formiraju se zajednička dvorišta. Namena svih planiranih objekata je višeporodično stambena, stambeno poslovna ili poslovna, navodi se u planu.

Blok 15

Objekat Osnovne škole Ivan Goran Kovačić u bloku 15b ne zadovoljava važeće normative i standarde za ovu vrstu objekata u pogledu izgrađenih površina, kao i u pogledu veličine školskog kompleksa po učeniku. Planom je data mogućnost proširenja postojeće ili izgradnje nove fiskulturne sale standardnih dimenzija sa toplom vezom sa postojećim objektom škole.

U podbloku 15a u proteklom periodu izgrađeno je ukupno dva višeporodična stambeno-poslovna objekta u neprekinutom nizu po principu ivične izgradnje, spratnosti od P+3+Pk do P+5 koji se uklapaju u plansko rešenje.

Svi ostali objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Blok 16

Svi objekti porodičnog stanovanja u podblok 16b predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodično stambenih, stambeno poslovnih ili poslovnih objekata.

Blok 18

Podblok 18a namenjuje za izgradnju višeporodično stambenih, stambeno poslovnih objekata.

Na k.p. br. 11840/2 K.O. Donji grad koja se nalazi uz raskrsnicu Ul. L. Sučića, Ive L. Ribara i Ivana Broza nalazi se poslovni objekat (trgovina), montažnog tipa. Planom je na toj lokaciji predviđena izgradnja kružne raskrsnice.

Blokovi 19 i 20

Podblok 19a čini prostor postojećeg kompleksa kvantaške pijace koji se u skladu sa rešenjem iz GUP-a Subotica-Palić do 2030, planira za izmeštanje iz ovog dela grada. Zbog atraktivnosti lokacije potrebno je iskoristiti potencijale ovog prostora koji je u neposrednoj blizini centra grada i obogatiti ga atraktivnim javnim sadržajima čime će se privući što veći broj korisnika.

Planom je na prostoru od cca 9.500m2 koji obuhvata celu k.p. br. 7410 K.O. Donji grad predviđena izgradnja otvorenog stambenog bloka koji se sastoji od objekata višeporodičnog stanovanja.

Osim izgradnje planiranih objekata unutar tog prostora je uslovljena izgradnja i uređenje javne zelene površine s kojom bi okolni objekti činili jedinstvenu urbanističku celinu, formirajući novu parkovsku površinu tzv. urbani park.

Na južnom delu podbloka 19a koji obuhvata k.p. br. 7439 i 7440 K.O. Donji grad planira se formiranje parcela namenjenih za izgradnju poslovno-komercijalnih sadržaja koji će služiti kao dopuna sadržaja uz planirani stambeni blok.

Kao kompatibilna namena poslovnim sadržajima na predmetnim parcelama se planom omogućava izgradnja sportsko-rekrativnih sadržaja tipa velnes centara koji bi dopunili nedostajuće sadržaje u gusto urbanizovanoj zoni i time podigli kvalitet stanovanja i pružili atraktivnost unutar predmetnog stambenog bloka 19a.

Blok 20

Blok 20, koji je u prvobitnom planu bio namenjen za zonu poslovanja sa stanovanjem, prenamenjuje se u zonu višeporodičnog stanovanja u kojoj je moguća izgradnja i stambeno poslovnih objekata.

Blok 21

Podblok 21a namenjen je za kompleks Osnovne škole Sonja Marinković i planirano proširenje postojeće površine oko škole pošto trenutno ne zadovoljava važeće normative i standarde za ovu vrstu objekata u pogledu izgrađenih površina, kao i u pogledu veličine školskog kompleksa po učeniku.

Da bi se formirao ovaj kompleks potrebno je parceli škole na k.p. br. 8361 K.O. Donji grad, pripojiti k.p. br. 8359, 8360, 8347 i 8348 K.O. Donji grad u neposrednom okruženju na kojima su izgrađeni stambeni objekti.

U podbloku 21b planskim rešenjem se po principu ivične gradnje planira izgradnja višeporodično stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Blokovi 22 i 23

Planira se izgradnja višeporodično-stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Blok 24

Svi objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata.

Prema nameni blok 24 se može podeliti na dve celine: zonu višeporodičnog stanovanja u rubnom delu bloka i javnu zelenu površinu u centralnom delu bloka namenjenu za izgradnju i uređenje rekreativnog blokovskog parka, navodi eKapija.

Blok 25a

U bloku 25a u novije vreme izgrađen je višeporodični stambeni objekat koji se sastoji od dve lamele, spratnosti Su+VP+6, koji se uklapa u plansko rešenje. Svi ostali objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih stambenoposlovnih i poslovnih objekata.

Blok 25b

Novoplanirani objekti su predviđeni za izgradnju na postojećim i korigovanim regulacionim linijama obodnih ulica tako da formiraju poluzatvoreni blok, unutar bloka formiraju se zajednička dvorišta stanara. Namena svih planiranih objekata je višeporodično-stambena ili stambeno-poslovna.

Blok 25c

Na prostoru pored raskrsnice ulica Prvomajske i Blaška Rajića privodi se kraju izgradnja pravoslavne crkve. Pored planirane crkve na ovom prostoru dozvoljena je izgradnja pratećih funkcionalnih sadržaja: crkvenog ureda (kancelarije, učionice za veronauku), prodaja sveća, crkvenih kalendara, stanova i apartmana i sl.

Uz ulicu Osmog marta planirana je izgradnja poslovno-komercijalnog objekta tipa poslovno-ugostiteljskog sadržaja koji će služiti kao dopuna sadržaja uz verski objekat.

Blok 25d

Na prostoru između Kvarnerske, Blaška Rajića i Jo Lajoša izgrađena su tri višeporodična stambena objekta u prekinutom nizu spratnosti P+8 koji se zadržavaju planskim rešenjem.

Površina u neposrednom okruženju navedenih objekata predstavlja zajedničku blokovsku površinu, odnosno površinu javne namene namenjenu zelenim površinama, dečjim igralištima i infrastrukturnim objektima.

Blok 26

Blok 26 predstavlja skoro u potpunosti zaokruženu prostornu celinu koju čine višeporodično stambeno-poslovni objekti izgrađeni u skorije vreme u skladu sa planskim rešenjem. Preostali objekti porodičnog stanovanja na uglu Ul. Matije Gupca i Osmog marta predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata.

Blok 27

Svi objekti koji nisu u skladu sa planskim rešenjem predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodično stambenih ili stambeno-poslovnih objekata.

Blok 28

U podbloku 28a postojeći kompleks namenjen sportu i rekreaciji (otvoreni sportski tereni u Prvomajskoj ulici) se zadržava planskim rešenjem.

Podblok 28b se namenjuje za zonu višeporodično stambenih i stambeno-poslovnih objekata niže spratnosti do P+2+Pk (PS). Svi objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom, izuzetak čini višeporodično stambeni objekat na k.p. br. 6742 K.O. Donji grad, spratnosti P+1 koji je u skladu sa planom.

Na ostatku podbloka 28b duž korigovanih regulacionih linija ulica planirana je izgradnja objekata po principu ivične gradnje tako da formiraju poluzatvoreni blok sa unutrašnjim dvorištima koji su orijentisani prema ulici Zaharija Orfelina. Namena planiranih objekata je višeporodično stambena ili stambeno-poslovna.

Blok 29 i podblok 30b

Ova dva bloka se nalaze neposredno uz granicu prostorno kulturno istorijske celine Ul. Braće Radić iz tog razloga se namenjuju za zonu objekata porodičnog stanovanja.

Podblok 30a i 32a i Blok 31a

Ovi blokovi i podblokovi se takođe nalaze neposredno uz granicu prostorno kulturno istorijske celine Ul. Braće Radić. Namenjeni su mešovitom stanovanju (preovlađujuća namena stanovanje s tim da su u njima zastupljena oba oblika stanovanja: porodično i višeporodično, niže spratnosti).

Planirana je izgradnja objekata koji bi svojim gabaritom zatvarali ulični front uz Ulicu Prvomajsku (izgradnja po principu ivične gradnje u neprekinutom nizu). Namena planiranih objekata je stambena, stambeno-poslovna ili poslovna.

Naručilac i investitor je Grad Subotica, a nosilac izrade Sekretarijat za građevinarstvo. Obrađivač je JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


VESTI /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Pele 28.09.2023.
Ja sam bio skeptičan kaoa su mi nudili ali ...
Poštovani u vezi vašeg teksta o korupciji u...
almir 30.08.2023.
Da li je planom rekonstrukcije predvidjeno ...
O rastu cena stanova se govori gotovo sa za...
Marija 10.07.2023.
Ivrstan tekst! Mnogo sam naučila o aspektim...

;