PRIJAVA-468X60-BANNER

INFONET-970X250-BANNER

Regulativa


Zakon o planiranju i izgradnji
11.12.2018.

Zakon o planiranju i izgradnji

Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor; druga pitanja od značaja za uređenje prostora, u...

Zakon o ozakonjenju objekata
02.12.2015.

Zakon o ozakonjenju objekata

Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju (u daljem tekstu: nezakonito izgrađeni objekti), uslovi, način i postupak izdavanja reše...

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table
19.03.2015.

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Ovim pravilnikom bliže se propisuje izgled, sadržina i mesto postavljanja gradilišne table

Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji
25.11.2014.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

Zakon o energetici
01.07.2014.

Zakon o energetici

Ovim zakonom uređuju se ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja, uslovi za pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu isporuku energije i energenata, i uslovi za sigurno snabdevanje kupaca, uslovi za izgradnju novih energetskih objekata, uslovi ...

Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata
16.06.2014.

Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata

Ovim pravilnikom bliže se propisuju: uslovi na osnovu kojih se utvrđuju objekti iz člana 3. Zakona o legalizaciji objekata (u daljem tekstu: Zakon), način izrade i sadržina projekta izvedenog objekta propisan za postupak legalizacije, i posebne vrst...

Zakon o podsticanju građevinske industrije republike srbije u uslovima ekonomske krize
16.06.2014.

Zakon o podsticanju građevinske industrije republike srbije u uslovima ekonomske krize

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način realizacije projekata za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata visokogradnje i niskogradnje, određuje vrsta postupka koji se primenjuje za izbor projektanta, vršioca tehničke kontrole, izvođača...

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
13.06.2014.

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

Ovim zakonom uređuje se postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, prekogranično obaveštava...

Zakon o zaštiti od požara
13.06.2014.

Zakon o zaštiti od požara

Ovim zakonom uređuju se sistem zaštite od požara, prava i obaveze državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih i fizičkih lica, organizacija vatrogasne službe, nadzor nad sprov...

Zakon o socijalnom stanovanju
13.06.2014.

Zakon o socijalnom stanovanju

Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje

Zakon o eksproprijaciji
12.06.2014.

Zakon o eksproprijaciji

Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje
10.06.2014.

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje

Ovom uredbom se utvrđuju standardi i normativi za planiranje, projektovanje, građenje i druge vidove pribavljanja stanova i stambenih zgrada namenjenih socijalnom stanovanju i uslovi za korišćenje i održavanje stanova i stambenih zgrada namenjenih s...

Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti
10.06.2014.

Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti

Ovom uredbom uređuje se način priznavanja važenja u Republici Srbiji isprava o usaglašenosti koje izdaju inostrana tela za ocenjivanje usaglašenosti (u daljem tekstu: inostrane isprave) i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu (u daljem tekstu...

Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora
10.06.2014.

Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način vođenja i pristupa, kao i sadržina Registra investitora

Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta
10.06.2014.

Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta

Ovim pravilnikom propisuje se bliže izgled i sadržina službenog znaka "zatvoreno gradilište", izgled i sadržina posebne trake za obeležavanje zatvorenog gradilišta, kao i postupak zatvaranja gradilišta

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
10.06.2014.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

Ovim pravilnikom bliže se propisuju: uslovi, način i postupak za sticanje prava svojine na zemljištu iz člana 4. Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 25/13)

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata
30.05.2014.

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način i postupak izrade planskih dokumenata, način vršenja stručne kontrole kao i uslovi i način izlaganja planskih dokumenata na javni uvid

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole
30.05.2014.

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način izdavanja građevinske dozvole. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 93/2011 od 9.12.2011. godine

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata
28.05.2014.

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržina i način vršenja tehničke kontrole glavnih projekata za građenje objekata, glavnih projekata rekonstrukcije, adaptacije i sanacije, projekata izvedenog objekta kada se izrađuje za potrebe legalizacije objekata i ...

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju
28.05.2014.

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju

Ovim pravilnikom propisuju se opšta pravila i uslovi parcelacije, regulacije i izgradnje, kojima se određuje veličina, oblik i površina građevinske parcele koja se formira, način uređenja građevinskih parcela, regulacione i građevinske linije, pravi...

Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
DARKO 05.06.2023.
Šta bi sa korupcijom po opštinama gde se ne...
Gradjevinarstvo.rs 26.05.2023.
Mogu da se mešaju sa epoksidnim smolama. Za...
Дејан 24.05.2023.
Да ли ваши пигменти могу да се мешају са еп...
Sloba 22.05.2023.
Lepi planovi ali nikad više. Idemo na Taru.
Konstruktor 17.05.2023.
Kolege, imajuci visedecenjsko iskustvo iza ...

;