PRIJAVA-468X60-BANNER

AUSTROTHERM-970X250-BANNER

Zrenjanin dobija dva mosta i nekoliko lokalnih puteva

14.09.2022. | Dnevnik

Grad Zre­nja­nin objavio je da se pla­ni­ra­ iz­grad­nja ne­ko­li­ko no­vih op­štin­skih pu­te­va ka­ko bi se na­pra­vi­la ce­lo­vi­ta put­na mre­ža, ko­ja će za­do­vo­lji­ti po­tre­be užeg i ši­reg pod­ruč­ja Zre­nja­ni­na, od­no­sno bo­lju po­ve­za­nost gra­da sa mre­žom dr­žav­nih pu­te­va, bo­lju me­đu­sob­nu po­ve­za­nost se­la i po­ve­za­nost se­la sa iz­gra­đe­nim i pla­ni­ra­nim sa­dr­ža­ji­ma van gra­ni­ca gra­đe­vin­skih pod­ruč­ja na­se­lje­nih me­sta.

Izgradnja puta

Izgradnja puta - ilustracija (Foto: Pixabay)

Portal Dnevnik prenosi da je pla­ni­ra­na iz­grad­nja pu­te­va: Zre­nja­nin-Lu­ki­će­vo-Bo­toš, Ara­dac-Ele­mir, Jan­kov Most-Кlek-La­za­re­vo, Eč­ka-Lu­ki­no Se­lo, kao i pu­ta Mi­haj­lo­vo - dr­žav­ni put pr­vog re­da M24. U pla­nu je i iz­grad­nja pu­te­va La­za­re­vo-Lu­ki­će­vo, sa mo­stom pre­ko ka­na­la DTD, za­tim Кni­ća­nin-Čen­ta, Кni­ća­nin-Per­lez, Zre­nja­nin (Mu­žlja)-Ti­sa (Кo­monj) i Or­lo­vat-Bo­toš, pre­ko To­ma­šev­ca.

Kroz atar Čen­te i Far­ka­ždi­na pla­ni­ra se iz­grad­nja op­štin­skog pu­ta od dr­žav­nog pu­ta pr­vog re­da M24 do dr­žav­nog pu­ta dru­gog re­da R110. U pla­nu je i op­štin­ski put od obi­la­znog pu­ta oko Zre­nja­ni­na do "Ba­nat­ske ma­gi­stra­le" (Mar­ja­nov brod), za­tim Jan­kov Most-Jan­kov Most atar, To­ma­še­vac-To­ma­še­vac atar, Zla­ti­ca-Zla­ti­ca atar, Ta­raš-Ta­raš 1, sa mo­stom na Ti­si, Ba­nat­ski De­spo­to­vac-Ba­nat­ski De­spo­to­vac atar, kao i op­štin­ski put ka re­gi­o­nal­noj de­po­ni­ji (od pro­du­žet­ka obi­la­znog pu­ta oko Zre­nja­ni­na).

Na no­vo­pla­ni­ra­nim op­štin­skim pu­te­vi­ma Ta­raš-Ta­raš 1 i La­za­re­vo-Lu­ki­će­vo pla­ni­ra se iz­grad­nja dva no­va mo­sta, pre­ko ka­na­la DTD, od­no­sno re­ke Ti­se. Iz­ra­dom pla­no­va de­talj­ne re­gu­la­ci­je za te pu­te­ve, bi­će de­fi­ni­sa­ni i svi ele­men­ti ovih mo­sto­va, ko­ji su sa­stav­ni de­lo­vi trasa.

U okvi­ru me­đu­op­štin­ske sa­rad­nje obaviće se usa­gla­ša­va­nje sa pro­stor­nim pla­nom Op­šti­ne Ža­balj, ta­ko da se put­ni pra­vac Ta­raš-Ta­raš 1, sa pla­ni­ra­nim mo­stom pre­ko re­ke Ti­se, po­ve­že sa put­nim prav­cem Ža­balj-Ču­rug, prenosi Dnevnik.

 

Komentari: 0

VESTI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Pele 28.09.2023.
Ja sam bio skeptičan kaoa su mi nudili ali ...
Poštovani u vezi vašeg teksta o korupciji u...
almir 30.08.2023.
Da li je planom rekonstrukcije predvidjeno ...
O rastu cena stanova se govori gotovo sa za...
Marija 10.07.2023.
Ivrstan tekst! Mnogo sam naučila o aspektim...

;