PRIJAVA-468X60-BANNER

AUSTROTHERM-970X250-BANNER

Zrenjanin dobija dva mosta i nekoliko lokalnih puteva

14.09.2022. | Dnevnik

Grad Zre­nja­nin objavio je da se pla­ni­ra­ iz­grad­nja ne­ko­li­ko no­vih op­štin­skih pu­te­va ka­ko bi se na­pra­vi­la ce­lo­vi­ta put­na mre­ža, ko­ja će za­do­vo­lji­ti po­tre­be užeg i ši­reg pod­ruč­ja Zre­nja­ni­na, od­no­sno bo­lju po­ve­za­nost gra­da sa mre­žom dr­žav­nih pu­te­va, bo­lju me­đu­sob­nu po­ve­za­nost se­la i po­ve­za­nost se­la sa iz­gra­đe­nim i pla­ni­ra­nim sa­dr­ža­ji­ma van gra­ni­ca gra­đe­vin­skih pod­ruč­ja na­se­lje­nih me­sta.

Izgradnja puta

Izgradnja puta - ilustracija (Foto: Pixabay)

Portal Dnevnik prenosi da je pla­ni­ra­na iz­grad­nja pu­te­va: Zre­nja­nin-Lu­ki­će­vo-Bo­toš, Ara­dac-Ele­mir, Jan­kov Most-Кlek-La­za­re­vo, Eč­ka-Lu­ki­no Se­lo, kao i pu­ta Mi­haj­lo­vo - dr­žav­ni put pr­vog re­da M24. U pla­nu je i iz­grad­nja pu­te­va La­za­re­vo-Lu­ki­će­vo, sa mo­stom pre­ko ka­na­la DTD, za­tim Кni­ća­nin-Čen­ta, Кni­ća­nin-Per­lez, Zre­nja­nin (Mu­žlja)-Ti­sa (Кo­monj) i Or­lo­vat-Bo­toš, pre­ko To­ma­šev­ca.

Kroz atar Čen­te i Far­ka­ždi­na pla­ni­ra se iz­grad­nja op­štin­skog pu­ta od dr­žav­nog pu­ta pr­vog re­da M24 do dr­žav­nog pu­ta dru­gog re­da R110. U pla­nu je i op­štin­ski put od obi­la­znog pu­ta oko Zre­nja­ni­na do "Ba­nat­ske ma­gi­stra­le" (Mar­ja­nov brod), za­tim Jan­kov Most-Jan­kov Most atar, To­ma­še­vac-To­ma­še­vac atar, Zla­ti­ca-Zla­ti­ca atar, Ta­raš-Ta­raš 1, sa mo­stom na Ti­si, Ba­nat­ski De­spo­to­vac-Ba­nat­ski De­spo­to­vac atar, kao i op­štin­ski put ka re­gi­o­nal­noj de­po­ni­ji (od pro­du­žet­ka obi­la­znog pu­ta oko Zre­nja­ni­na).

Na no­vo­pla­ni­ra­nim op­štin­skim pu­te­vi­ma Ta­raš-Ta­raš 1 i La­za­re­vo-Lu­ki­će­vo pla­ni­ra se iz­grad­nja dva no­va mo­sta, pre­ko ka­na­la DTD, od­no­sno re­ke Ti­se. Iz­ra­dom pla­no­va de­talj­ne re­gu­la­ci­je za te pu­te­ve, bi­će de­fi­ni­sa­ni i svi ele­men­ti ovih mo­sto­va, ko­ji su sa­stav­ni de­lo­vi trasa.

U okvi­ru me­đu­op­štin­ske sa­rad­nje obaviće se usa­gla­ša­va­nje sa pro­stor­nim pla­nom Op­šti­ne Ža­balj, ta­ko da se put­ni pra­vac Ta­raš-Ta­raš 1, sa pla­ni­ra­nim mo­stom pre­ko re­ke Ti­se, po­ve­že sa put­nim prav­cem Ža­balj-Ču­rug, prenosi Dnevnik.

 

Komentari: 0

VESTI /iz kategorije/


ODRŽIVA-ARHITEKTURA-300X120-BANNER

ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Jelena 29.09.2022.
Divne su! Ja sam ove godine kupila platneni...
DARKO 26.09.2022.
Šta je sa pasarelom kod Ada mola? Da li su ...
slavica 24.09.2022.
Konačno jedno stručno objašnjenje, čestitam...
Sky 19.09.2022.
Ako za ovo treba arhitekti veštačka intelig...
Nataša 16.09.2022.
Da li osb ploce mogu da se ušrafe/postave n...

;