PRIJAVA-468X60-BANNER

Zrenjanin dobija dva mosta i nekoliko lokalnih puteva

14.09.2022. | Dnevnik

Grad Zre­nja­nin objavio je da se pla­ni­ra­ iz­grad­nja ne­ko­li­ko no­vih op­štin­skih pu­te­va ka­ko bi se na­pra­vi­la ce­lo­vi­ta put­na mre­ža, ko­ja će za­do­vo­lji­ti po­tre­be užeg i ši­reg pod­ruč­ja Zre­nja­ni­na, od­no­sno bo­lju po­ve­za­nost gra­da sa mre­žom dr­žav­nih pu­te­va, bo­lju me­đu­sob­nu po­ve­za­nost se­la i po­ve­za­nost se­la sa iz­gra­đe­nim i pla­ni­ra­nim sa­dr­ža­ji­ma van gra­ni­ca gra­đe­vin­skih pod­ruč­ja na­se­lje­nih me­sta.

Izgradnja puta

Izgradnja puta - ilustracija (Foto: Pixabay)

Portal Dnevnik prenosi da je pla­ni­ra­na iz­grad­nja pu­te­va: Zre­nja­nin-Lu­ki­će­vo-Bo­toš, Ara­dac-Ele­mir, Jan­kov Most-Кlek-La­za­re­vo, Eč­ka-Lu­ki­no Se­lo, kao i pu­ta Mi­haj­lo­vo - dr­žav­ni put pr­vog re­da M24. U pla­nu je i iz­grad­nja pu­te­va La­za­re­vo-Lu­ki­će­vo, sa mo­stom pre­ko ka­na­la DTD, za­tim Кni­ća­nin-Čen­ta, Кni­ća­nin-Per­lez, Zre­nja­nin (Mu­žlja)-Ti­sa (Кo­monj) i Or­lo­vat-Bo­toš, pre­ko To­ma­šev­ca.

Kroz atar Čen­te i Far­ka­ždi­na pla­ni­ra se iz­grad­nja op­štin­skog pu­ta od dr­žav­nog pu­ta pr­vog re­da M24 do dr­žav­nog pu­ta dru­gog re­da R110. U pla­nu je i op­štin­ski put od obi­la­znog pu­ta oko Zre­nja­ni­na do "Ba­nat­ske ma­gi­stra­le" (Mar­ja­nov brod), za­tim Jan­kov Most-Jan­kov Most atar, To­ma­še­vac-To­ma­še­vac atar, Zla­ti­ca-Zla­ti­ca atar, Ta­raš-Ta­raš 1, sa mo­stom na Ti­si, Ba­nat­ski De­spo­to­vac-Ba­nat­ski De­spo­to­vac atar, kao i op­štin­ski put ka re­gi­o­nal­noj de­po­ni­ji (od pro­du­žet­ka obi­la­znog pu­ta oko Zre­nja­ni­na).

Na no­vo­pla­ni­ra­nim op­štin­skim pu­te­vi­ma Ta­raš-Ta­raš 1 i La­za­re­vo-Lu­ki­će­vo pla­ni­ra se iz­grad­nja dva no­va mo­sta, pre­ko ka­na­la DTD, od­no­sno re­ke Ti­se. Iz­ra­dom pla­no­va de­talj­ne re­gu­la­ci­je za te pu­te­ve, bi­će de­fi­ni­sa­ni i svi ele­men­ti ovih mo­sto­va, ko­ji su sa­stav­ni de­lo­vi trasa.

U okvi­ru me­đu­op­štin­ske sa­rad­nje obaviće se usa­gla­ša­va­nje sa pro­stor­nim pla­nom Op­šti­ne Ža­balj, ta­ko da se put­ni pra­vac Ta­raš-Ta­raš 1, sa pla­ni­ra­nim mo­stom pre­ko re­ke Ti­se, po­ve­že sa put­nim prav­cem Ža­balj-Ču­rug, prenosi Dnevnik.

 

Komentari: 0

VESTI /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Megi 17.01.2023.
Ovo je stvarno nešto posebno...kao u Švajca...
Stanko 14.01.2023.
Konačno nešto lepo na Zlatiboru! Stvarno pr...
Peks 13.01.2023.
Dozvolite vise legalizaciju kuca da moze da...
Mig 23.12.2022.
Zašto ne povezati Zrenjanin sa postojećim a...
DARKO 23.12.2022.
Naravno da su bespravni investitori motivis...

;