INFONET-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

Modularna konstrukcija i „Održivost”

12.09.2011. | Slavica Mirović | DaNS

Modularna konstrukcijaima fantastične karakteristike koje je uvode u krug „održivih" konstruktivnih metoda. Ali, sama po sebi nije „održiva". Zato je veoma važno da „održivost" predstavlja glavni cilj kod složenog razmatranja modularne konstrukcije. Pod pritiskom zahteva za poboljšanje produktivnosti, ubrzano vreme gradnje i novi ciljevi neutralnog karbonskog gradjevinarstva, u Velikoj Britaniji beleži se rastući interes za prefabrikaciju i modularnu konstrukciju.

„Mi želimo da podržimo bržu, bolju i kvalitetniju gradnju kroz bolje načine organizacije, više kroz dobar kvalitet nego kroz niže troškove, kao i kroz bolje projektovanje i moderne metode konstrukcije." (Kabinet ministra UK)

Ne postoji veliki broj istraživanja o uporednoj analizi tradicionalne i modularne konstrukcije u britanskom okruženju. Prefabrikacija i modularna konstrukcija su ovde bile najviše zastupljene 60-tih i 70-tih godina 20. veka. Ne u obliku u kom je to bilo aktuelno u Evropi,1 ali su zato one kasnije mnogo više naružene nego na kontinentu. Lično mislim da su nemačke, holandske i skandinavske ideje o kolektivnom stanovanju među najboljima na svetu i da neuspesi prefabrikacije u kolektivnom britanskom stanovanju umnogome zavise od kulture življenja, nasleđenih normi, očekivanja, ekonomskih i društvenih aspekta u društvu3 i odnosa prema gradjevnskom okruženju uopšte.

Raspoložive informacije dolaze uglavnom od BRE i prvenstveno od proizvođača koji ovo koriste u reklamne svrhe, pre nego u istraživačke. Glavne prednosti modularne konstrukcije sa aspekta održivog razvoja su:

 • Kraće vreme gradnje - Tipično 50-60% manje vremena je neohodno za gradnju od tradicionalnog načina, brži je i raniji povratak i uloženih investicija i kapitala.
 • Superiorniji kvalitet - Ostvaren van gradilišta u proizvodnim pogonima sa jačom kontrolom kvaliteta i u pripremnoj fazi projektovanja sličnih modela.
 • Uštede preko razmera - Ponavljanje prefabrikovanih elemenata vodi do značajnih ušteda u proizvodnji i ugradnji.
 • Manje težine - U poredjenju sa traditcionalnom konstrukcijom na gradilištu, modularna konstrukcije je oko 30% lakša.
 • Ekološki manje štetne - Efikasna fabrička proizvodnja proizvodi manje otpada u proizvodnji, a čistija ugradnja manje šteti prirodnom okruženju gradilišta.
 • „Stisnuta" lokacija - Modularna konstrukcija je prilagodljivija stisnutim lokacijama sa malo prostora za manevar, takodje i veoma svrsishodna kod nadogradnji na krovovima.
 • Bezbednija gradnja - Provereno je da modularna konstrukcija bezbednija od tradicionalnog zidarstva.
 • Smanjeni zahtevi za radnom snagom na gradilištu - Timovi za gradnju i završne radove pri kompletiranju modularnih objekta uključuju manji broj radnika na gradilištu.
 • Modularna instalacija i mokri čvorovi - Upotreba instalacionih paketa i jedinica prefabrikovanih mokrih čvorova su više nego prikladni za ovaj system jer pozitivno utiču na poboljšanje izvodjenja i smanjenje vremena potrebnog za ugradnju.
 • Smanjeni troškovi projektantskih honorara - Standardizovani detalji modularnih objekata pojednostavljuju i smanjuju potebu za učešće specijalizovanih disciplina.

Prateći ovu listu možemo zaključiti da modularna konstrukcija poseduje veliki broj osobina koje nas nagone da verujemo da ona može biti „održivi" konstruktivni metod. Podrazumevam da čitaoci imaju osnovno znanje o održivoj arhitekturi i održivom gradjevinarstvu. U užem smislu možemo naglasiti posebno sledeće „održive" karakteristike:

Efikasna upotreba materijala pri mnogobrojnom ponavljanju elemenata: Modularna konstrukcija je prikladna za objekte koji zahtevaju visok stepen ponavaljanja. Ovo može biti „održivo" usled zahteva za ponavljanjem i efikasnim sistemima snabdevanja. Narudžbine beleže velike količine istovetnog materijala formiranog u isti oblik.

Efikasna upotrebe materijala kroz visoko kontrolisani proces: Ponavljanje konstruktivnog procesa može voditi do visokog kavalilteta. Radnici su u mogućnosti da postanu specijalizovani i tolerancija unapredjena. Značajno je spomena da premeštanje konstruktivnog procesa sa gradilišta može dovesti do pomanjkanja razumevanja kako modularni elementi „rade" i na koji način su uključeni u krajnji proizvod - finalni objekat (ukoliko oni iz proizvodnje nisu uključeni i na gradilištu). U praksi, efikasnost upotrebe materijala je usko povezana sa radnicima i njihovim pretpostavljenima na gradilištu. Proizvodnja modularnih elemenata sama po sebi ne garantuje visok kvalitet.

Smanjenje mokrih postupaka (zanata): Prefabrikovana proizvodnja uobičajeno koristi „suve" zanate i to, u sprezi sa menadžmentom, može da bude veoma efikasno. „Suve" alternative koriste manje energije. Takodje utelovljena energija (emboded energy) materijala i učešće u ukupnoj potrošnji energije je takodje uzeto u obzir.

Brim (BREEAM): Vodič za Zelenu specifikaciju pokazuje da je veoma lako postići „A" rejting sa lakim čeličnim konstrukcijama i lakim fasadnim metodama, u poredjenju sa betonskim konstrukcijama i teškim fasadnim tehnologijama koje imaju loš rejting. Izliveni na licu mesta, betonska tavanica i pod postižu rejting „C" uglavnom zbog svoje velike mase.

Laki elementi zahtevaju manje energije za podizanje: Modularni elementi proizvedeni od lakog čelika su projektovani u skladu sa mogućnostima transportnih vozila i kranova koji ih podižu na željeno mesto. Proces ponavljanja omogućava izuzetno brzo podizanje objekata. Uštede u energiji su čak mnogo značajnije kod velikih projekata.

Reciklaža: Modularni elementi se uobičajeno reciklilraju u delovima ili u celini. Značajna količina se može spasiti sa bilo kog gradilišta, u zavisnosti od materijala i načina kako su spojeni. Celi moduli se uobičajeno montiraju i „ušrafe" zajedno tako da se mogu demontirati omogućavajući reciklažu celokupnih prostorija. Čelična konstrukcija se može demontirati veoma lako. Prozori se takodje lako demontiraju ukoliko su fiksirani zavrtnjima. Interijeri su, nažalost, završeni na sličan način kao i kod tradicionalnog zidarstva tako da nema velikog značaja porediti tradicionalnu i modularnu konstrukciju sa ovog aspekta.

Efikasna upotreba osnove: Modularni elementi koji imaju integrisanu konstrukciju i izolaciju čine krajnji proizvod - zidove i medjuspratne module smanjenog preseka. Smanjena debljina zidova i medjuspratnost modula daje više korisnog prostora i efikasnije korišćenje gradilišta, samog objekta i lokacije. Naravno, nisu svi moduli kreirani na ovaj način tako da ne možemo pretpostaviti da je ovaj aspekt modularne konstrukcije jedinstven i da važi za apsolutno sve slučajeve. Takođe, ne možemo ni da pretpostavimo da sama modularna konstrucija isporučuje više prostora i efikasniju površinu.

Veća kontrola projekta i postkonstruktivni pregled: Jasan sistem rejtinga omogućava graditeljima da definišu i da se odluče za izbore održivosti materijala i uredjaja. Veliki entuzijazam postoji kod modularnog sistema i omogućava projektantima i graditeljima da rangiraju održivost konačnog proizvoda (objekta u upotebi), preko komponenata upotrebljenih u proizvodnji, a naročito sistema koji su konzistentni i kompatibilni, naravno gde je to moguće.

Modularna konstrukcija ima mnogobrojne kvalitete u odnosu na ostale konstrukcijske forme i podrazumeva: unapredjen kvalitet, smanjenje grešaka i defekata, brzu montažu, manji uticaj na gradilište i lokaciju, bolje uslove rada, povećanu predvidljivost i kontrolu, te efikasnost u proizvodnom procesu sa većim potencijalnim uštedama kod projekata većih razmera. Sve ovo direktno ili indirektno utiče na veću „održivost".

Iz svega gore navedenog ne smemo pomisliti da je modularna konstrukcija bez mana i nedostataka. Nedostaci mogu biti fizičke prirode i kao takvi mogu biti otklonjeni novim tehnologijama ili dobrim projektovanjem. Na primer, neki od nedostataka su društvene prirode i mnogo ih je teže kvantifikovati i rešiti. Naravno, u Britaniji, kao uostalom i u celom svetu, postoje oni koji vide povećanu mehanizaciju i izumiranje vičnih zanatlija na isti način na koji je vidjena industrijska revolucija, mehanizacija i masovna potrošnja pre nekoliko vekova.

Ovdašnji stručnjaci smatraju da je to slučaj „zatvorenog kruga": povećanje mehanizacije vodi ka smanjenoj potrebi za veštim zanatlijama što opet utiče na smanjenje njihovog broja i povećanje njihove cene, a to onda vodi ka daljim pozivima za uvećanjem mehanizacije. Istraživanja identifikuju veliki broj potrošačkih gledišta koji su neprijateljski usmereni prema uspesima prefabrikovanih i modularnih metoda:

 1. Tržište je tradicionalno i po nasledju konzervativno.
 2. Ljudi povlače paralelu izmedju prefabrikacije i lošeg kvaliteta (očigledna istorijska asocijacija objekata 60-tih i 70-tih).
 3. Tradicionalna konstrukcija je vidjena kao „izdržljivija" i „trajnija".

Fizički nedostaci uglavnom upućuju na termičke osobine modularne konstrukcije, a to su problemi termičkog mosta i parne brane pri gradnji čeličnih konstrukcija i visećih fasadnih sistema. Neki od projektanata i onih na gradilištu veruju da se većina ovih nedostataka može rešiti kroz pažljiv detalj i odgovarajuće materijale.

Prefabrikovani objekti u principu imaju nisku termičku masu (najvećim delom zbog transporta). Niska termička masa i dobra izolacija mogu stvoriti veliku opasnost od letnjeg pregrevanja. Ovaj nedostatak je veoma lako otkloniti kroz pažljiv dizajn unakrsnom ventilacijom, prepuštenim strehama i raznim tipovima osenčavanja.

Sklapanje delova objekta u fabrici sigurno povećava kvalitet, ali i utelovljenu energiju finalnog elementa u transportu, odd proizvodjača raznih komponenata do fabrike i od fabrike do gradilišta, dok kod tradicionalnog sklapanja na gradilištu relacija transporta je skracena i podrazumeva relaciju: proizvodnja komponenata - gradilište.

Uopšteno se smatra da prefabrikacija nije fleksibilna za brže promene korisnika. Nema sumnje da specijalni (unikatni) ili modifikovani moduli koji uključuju prefabrikovane subkonstrukcije, podupirače, veze, otvore, priključke na istalacije i dr. mogu uvećati cenu proizvodnje inovativnih objekata.

I na kraju, jedan od najvažnijih nedostataka jeste cena. Ekonomski aspekt je jednako važan u „održivosti" kao i ekološki uostalom. Nije održivo graditi ekološke objekte koji su preskupi. Cena tradicionalne i prefabrikovane modularne konstrukcije je različita. Skorašnji trendovi u Britaniji pokazuju da je tradicionalno zidarstvo 10% jeftinije od modularne konstrukcije. I tako je u Britaniji ostalo da je tradicionalna konstrukcija favorizovana do daljnjeg. Optimisti očekuju da ce povećani interes voditi do povećanja proizvodnih kapaciteta i do smanjenja cene.

Iz svega navedenog može se zaključiti da modularna konstrukcija sigurno ima fantastične karakteristike koje je uvode u krug „održivih" konstruktivnih metoda. Ali, sama po sebi nije „održiva". Zato je veoma važno da „održivost" predstavlja glavni cilj kod složenog razmatranja modularne konstrukcije. Modularna konstrukcija, pažljivo udružena sa odabranom radnom snagom i pogodnim materijalima, pruža dobre potencijale za eksploataciju njenih održivih karakteristika.

Nedavno sam počela da sarađujem na jednom projektu gde je investitor zahtevao da konstruktivni sistem bude proizveden od strane KLH firme. Moje znanje o prefabrikovanim konstrukcija stečeno u novosadskom Neimaru se pokazalo vrlo korisnim. Otvaram pitanje i nudim ideju novim preduzetnicima za nastavak tradicije srpske građevinske prefabrikacije, šta god da je ostalo od nje. Nama arhitektama je ostalo da se kreativno poigramo prefabrikacijom koja nije tako ograničavajuća koliko nam se na prvi pogled može učiniti.

Linkovi:

 • Net-zero montažna kuća - modularnom gradnjom do nulte potrošnje energije na godišnjem nivou - link
 • Montažni objekti – kuće od prefabrikovanih elemenata - link
 • TPR - kuće od reciklirane plastike na tržištu Velike Britanije - link
 • Pro i kontra za upotrebu kontejnera u arhitekturi - link
 • Uspon prefabrikovanih kuća u SAD-u - link
 • Dizajneri kao novi arhitekti izbora: Pogled iz Velike Britanije - link
 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;