PRIJAVA-468X60-BANNER

Pravilnik o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima

16.09.2011.

Na osnovu člana 53. stav 4. Zakona o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, br. 36/09 i 88/10), Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja donosi

PRAVILNIK o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se: lista POPs materija, način i postupak za upravljanje POPs otpadom i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na otpad koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPs materijama (u daljem tekstu: POPs otpad), i to: 

 1. otpadnu električnu i elektronsku opremu koja sadrži PCB, uključujući i otpad koji nastaje prilikom rasklapanja električne i elektronske opreme koji sadrži POPs materije i otpadna ulja koja sadrže PCB; 
 2. građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži PCB, uključujući i iskopan materijal kontaminiran sa PCB; 
 3. otpadne POPs pesticide; 
 4. zalihe PFOS i PBDE i otpad kontaminiran sa PFOS i PBDE; 
 5. otpad kontaminiran nenamerno proizvedenim POPs materijama.

Član 3.

Način upravljanja POPs otpadom mora biti takav da se: 

 1. spreči ispuštanje POPs materija u životnu sredinu i kontaminacija drugih otpada POPs materijama; 
 2. pakovanje POPs otpada obezbedi od curenja, oštećenja, rđe ili visoke temperature, odnosno vrši prepakivanje i ponovno označavanje po potrebi; 
 3. preduzmu adekvatne mere kako ne bi došlo do prosipanja POPs otpada; 
 4. postave zaštitne podloge ispod upakovanog otpada; 
 5. uklanjanje tečnog otpada vrši pumpama i pogodnim hemijski otpornim cevima, namenjenim samo za rukovanje sa POPs otpadom; 
 6. čišćenje kontaminiranih površina vrši trostrukim ispiranjem sa odgovarajućim organskim rastvaračem; 
 7. se vrši tretiranje svih apsorbenata i rastvarača iz ispiranja, upotrebljene jednokratne zaštitne odeće i plastične folije kada su kontaminirani POPs materijama.

Pri upravljanju POPs otpadom preduzimaju se mere, potrebne za sprečavanje dalje kontaminacije POPs materijama. Lista POPs materija i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje POPs otpada data je u Prilogu 1. – Lista POPs materija i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži, ili je kontaminiran POPs materijama, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Sakupljanje POPs otpada vrši se tako da se: 

 1. odvojeno sakuplja od ostalih vrsta otpada; 
 2. obezbedi odgovarajuća pakovanja za transport, a posebno otpada koji zahteva da se prepakuje i da se transport odvija pod bezbednim uslovima; 
 3. obezbedi predaja otpada na skladištenje, odnosno tretman, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Sakupljanje POPs otpada iz stava 1. ovog člana vrši se prema operativnim programima i dinamici, odnosno odgovarajućim rokovima kojima se obezbeđuje prikupljanje svih vrsta POPs otpada.

POPs otpad sakupljen od proizvođača, odnosno vlasnika tog otpada transportuje se do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje otpada.

Član 5.

Pakovanje ROPs otpada vrši se za transport i za skladištenje.
ROPs otpad treba da bude propisno upakovan za transport sa sigurnosnim merama za smanjenje rizika od curenja i prosipanja.
Pakovanje ROPs otpada za transport može se koristiti i za njegovo skladištenje.
ROPs otpad u u svom originalnom pakovanju bezbedan je za skladištenje, ako je pakovanje u dobrom stanju.
Uređaji van upotrebe koji sadrže ili su kontaminirani POPs materijama mogu se koristiti kao pakovanje za skladištenje.
Transformatori koji sadrže PCB prazne se od tečnosti, a sa kondenzatorima koji sadrže PCB postupa se kao sa upakovanim ROPs otpadom.
Otpad kontaminiran ROPs materijama može se smestiti u skladište, pri čemu podloga skladišta treba da bude takva da se mogu preduzeti mere zaštite, uključujući i mere sprečavanja izbijanja požara.
ROPs otpad se pakuje i označava na propisan način u pogledu vrste i stanja POPs materija, kao i nivoa opasnosti, u skladu sa propisom kojim se uređuje pakovanje i označavanje opasnog otpada.

Član 6.

Transport POPs otpada vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje prevoz opasnih tereta i dozvolom za transport opasnog otpada, izdatom na osnovu zakona kojim se uređuje upravljanje otpadom.
Transport neopasnog otpada koji ima karakteristike POPs otpada obavlja se adekvatno opremljenim vozilima u skladu sa dozvolom za transport neopasnog otpada izdatom na osnovu zakona kojim se uređuje upravljanje otpadom, odnosno tako da se spreči rasipanje ili ispadanje otpada prilikom transporta, utovara i istovara, odnosno zagađenje vazduha, vode, zemljišta i životne sredine.

Član 7.

Skladištenje POPs otpada vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom i propisom kojim se uređuje skladištenje opasnog otpada.
Skladište POPs otpada označava se kao mesto za skladištenje POPs otpada.
Prostor za skladištenje treba da bude projektovan, izgrađen i opremljen tako da se spreči emisija POPs materija u životnu sredinu.
Otpad kontaminiran POPs materijama nastalim prilikom dekontaminacije čuva se na nepropusnoj podlozi, pre konačnog odlaganja.
Tečni POPs otpad stavlja se u posude koje sprečavaju njegovo curenje u životnu sredinu.
POPs otpad u praškastom stanju čuva se u zatvorenom pakovanju.
POPs otpad u rasutom stanju skladišti se u posebnim kontejnerima za transport.

Član 8.

POPs otpad odlaže se ili ponovo iskorišćava tako da se osigura uništenje sadržaja RORѕ materija ili nepovratno transformiše, odnosno da preostali otpad i ispuštanja ne pokazuju karakteristike RORѕ materija.
Tretman, odnosno odlaganje POPs otpada vrši se propisanim postupcima ili metodama odlaganja u skladu sa propisom kojim se uređuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada (D lista – Operacije odlaganja i R lista – Operacije ponovnog iskorišćenja), i to:

 1. D9 – fizičko hemijski tretman; 
 2. D10 – spaljivanje na zemlji; 
 3. R1 – korišćenje prvenstveno kao gorivo ili za proizvodnju energije, isključujući otpad koji sadrži PCB
 4. R3 - reciklaža/prerada organskih materija koje se ne koriste kao rastvarači, ograničena na otpad za konverziju gasa;
 5. R4 - reciklaža/prerada metala i jedinjenja metala, ograničena na aktivnosti primarne i sekundarne metalurgije, kada su dostignute granične vrednosti emisije za nenamerno proizvedene POPs materije.

Izuzetno, POPs koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran bilo kojom POPs materijom iz Priloga 1. ovog pravilnika, može biti stabilizovan i odložen na deponiju opasnog otpada (D5 operacija) ili odložen u odgovarajućem podzemnom skladištu (D12 operacija), tako da obezbedi da se ne ispuštaju gasovi sa efektom staklene bašte i nenamerno proizvedene POPs materije, u skladu sa graničnim vrednostima koncentracija utvrđenim u Prilogu 2. - Lista otpada koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPs materijama za koji se može primeniti alternativno odlaganje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pri odlaganju ili ponovnom iskorišćenju može se izolovati bilo koja POPs materija iz Priloga 1. ovog pravilnika.

POPs materije koje su izolovane iz otpada u skladu sa stavom 4. ovog člana naknadno se odlažu u skladu sa operacijama D9 i D10 iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana.

Član 9.

Lice koje vrši tretman ili odlaganje POPs otpada, u skladu sa zakonom, obezbeđuje da ostaci posle tretmana nemaju karakteristike POPs materija.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prilog 1.

LISTA POPs MATERIJA I GRANIČNE VREDNOSTI KONCENTRACIJA POPs MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI, SASTOJI SE ILI JE KONTAMINIRAN POPs MATERIJAMA (POPs OTPAD)

Supstanca

CAS

EC broj

Granična
koncentracija POPs

Granična koncentracija za alternativno odlaganje
(D5 operacija)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Hlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Heptahlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Heksahlorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Polihlorovani bifenili (PCB)

1336-36-3 i ostali

215-648-1

50 mg/kg*

50 mg/kg*

DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlorfenil) etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Hlordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Heksahlorcikloheksani, uključujući lindan

58-89-9,
319-84-6,
319-85-7,
608-73-1

210-168-9
200-401-2
206-270-8
206-271-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Polihlorovani dibenzo-r-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

 

 

15 µg TE/kg (**)

5 mg TE/kg

Heksabrombifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Tetrabromdifenil etar C12H6Br4O

 

 

 

 

Pentabromdifenil etar C12H5Br5O

 

 

 

 

Heksabromdifenil etar C12H4Br6O

 

 

 

 

Heptabromdifenil etar C12H3Br7O

 

 

 

 

Perfluoroktan sulfonska kiselina i njeni derivati (PFOS) C8F17SO2X
(X = OH, so metala (O-M+), halidi, amidi, i ostali derivati uključujući polimere)

 

 

 

 

Pentahlorbenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

5.000 mg/kg

_______________
(*) Primenjuje se metod izračunavanja sadržan u SRPS EN 12766-1: 2011 i SRPS EN 12766-2:2011.
(**) Ekvivalentna toksičnost (TE) PCDD i PCDF se izračunava na osnovu sledećih faktora ekvivalentne toksičnosti (TEF).

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Prilog 2.

LISTA OTPADA KOJI SADRŽI, SASTOJI SE ILI JE KONTAMINIRAN POPs MATERIJAMA ZA KOJI SE MOŽE PRIMENITI ALTERNATIVNO ODLAGANJE

Klasifikacija otpada

Maksimalna granična koncentracija supstanci (1)

Operacija

10

OTPADI IZ TERMIČKIH PROCES

Aldrin: 5.000 mg/kg;
Hlordan: 5.000 mg/kg;
Hlordekon: 5.000 mg/kg; DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlorfeniletan) 5.000 mg/kg;
Dieldrin: 5.000 mg/kg;
Endrin: 5.000 mg/kg; Heptabromdifenil etar (C12H3Br7O);
Heptahlor: 5.000 mg/kg; Heksabrombifenil: 5.000 mg/kg;
Heksabromdifenil etar (C12H4Br6O);
Heksahlorbenzen: 5.000 mg/kg;
Heksahlorcikloheksani, uključujući lindan: 5.000 mg/kg;
Mireks: 5.000 mg/kg;
Pentabromdifenil etar (C12H5Br5O);
Pentahlorbenzen: 5.000 mg/kg;
Perfluoroktan sulfonska kiselina i njeni derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, soli metala (O-M+), halid, amid, i ostali derivati uključujući polimere);

Trajno skladištenje će biti dozvoljeno samo kada su ispunjeni svi sledeći uslovi:
1. Mesto za skladištenje se nalazi na jednoj od sledećih lokacija:
- bezbedno, duboko, ispod zemlje, formacije od tvrde stene,
- rudnici soli,
- deponije za opasan otpad, pod uslovom da se otpad učvrstio ili delimično stabilizovao;
2. Da je u skladu sa zakonom kojim se uređuje skladištenje opasnog otpada;
3. Da je dokazano da je izabrani način ekološki bolji.

10 01

otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19)

 

 

10 01 14* (2)

šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance

 

 

10 01 16*

leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance

 

 

10 02

otpadi iz industrije gvožđa i čelika

 

 

10 02 07*

čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance

 

 

10 03

otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma

 

 

10 03 04*

šljake iz primarne proizvodnje

 

 

10 03 08*

slane šljake iz sekundarne proizvodnje

 

 

10 03 09*

crna zgura iz sekundarne proizvodnje

 

 

10 03 19*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

 

 

 

10 03 21*

ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance

Polihlorovani bifenili (PCB) (3):
50 mg/kg;
Polihlorovani dibenzo-r-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF) (4):
5 mg/kg;
Tetrambromdifenil etar (C12H6Br4O);
Toksafeon: 5.000 mg/kg;

10 03 29*

otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure koji sadrže opasne supstance

 

10 04

otpadi iz termičke metalurgije olova

 

10 04 01*

šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

10 04 02*

zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

10 04 04*

prašina dimnog gasa

 

10 04 05*

ostale čvrste čestice i prašina

 

10 04 06*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa

 

10 05

otpadi iz termičke metalurgije cinka

 

10 05 03*

prašina dimnog gasa

 

10 05 05*

čvrsti otpad iz tretmana gasa

 

10 06

otpad iz termičke metalurgije bakra

 

10 06 03*

prašina dimnog gasa

 

10 06 06*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa

 

10 08

otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala

 

10 08 08*

slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

10 08 15*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

 

10 09

otpadi od livenja gvozdenih odlivaka

 

10 09 09*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

 

 

16

OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFICIRANI U KATALOGU

16 11

otpadne obloge i vatrostalni materijali

16 11 01*

obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA)

17 01

beton, cigle, crep i keramika

17 01 06*

mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance

17 05

zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop

17 05 03*

zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance

17 09

ostali otpadi od građenja i rušenja

17 09 02*

otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB)

17 09 03*

ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance

19

OTPADI IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, POGONA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA VAN MESTA NASTAJANJA I PRIPREMU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I KORIŠĆENJE U INDUSTRIJI

19 01

otpadi od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 07*

čvrsti otpadi od tretmana gasa

19 01 11*

šljaka koja sadrži opasne supstance

19 01 13*

leteći pepeo koji sadrži opasne supstance

19 01 15*

prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance

19 04

ostakljen (vitrifikovan) otpad i otpadi nastali u procesu vitrifikacije

19 04 02*

leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa

19 04 03*

čvrsta faza koja se nije vitrifikovala

_______________
(1) Ova ograničenja se primenjuju isključivo na deponije za opasni otpad i ne primenjuju se na stalne podzemne objekte za skladištenje opasnih otpada, uključujući i rudnike soli.
(2) Svaki otpad označen zvezdicom* smatra se opasnim otpadom.
(3) Primenjuje se metod izračunavanja sadržan u SRPS EN 12766-1:2011 i SRPS EN 12766-2:2011.
(4) Ekvivalentna toksičnost (TE) PCDD i PCDF se izračunava na osnovu sledećih faktora ekvivalentne toksičnosti (TEF).

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

 

 

Komentari: 1

Trajko Stankovic 20.12.2011 18.54.58

Postovani!
Citajuci vas pravilnik,ostao sam zacudjen,jer nijednom recju niste naveli koji su to POP s materijali, pa bi, mislim bilo potrebno da navedete materijale jer bi ovaj Pravilnik samo u tada imao smisao.Logicnim zakljucivanjem, pretpostavljam da se radi o opasnim materijalima, ali neznam kojim pa bih molio da dostavite spisak materijala ili predlozite nacin pretrage koja bi to omogucila.
Unapred zahvalan.
Pozdrav

Odgovor portala Gradjevinarstvo.rs:

Poštovani, zahvalni smo Vam na datom komentaru i predlogu korekcije.
Uskoro ćemo dopuniti ovaj pravilnik sa svim potrebnim podacima.

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Gradjevinarstvo.rs 28.11.2022.
Poštovani Gorane, U tekstu je naveden taj...
Goran 28.11.2022.
Valjalo bi i navesti probleme sa lepkom koj...
DARKO 14.11.2022.
Opet legalizacija? Problem je što država ne...
Rada 24.10.2022.
Bravo za firmu Gem Trade N.Sad. Mogli bi na...
DARKO 17.10.2022.
Bilo bi lepo kada bi posle 10 godina otvori...

;