IZOLACIJA-468X60-BANNER

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

10.06.2014. | Gradjevinarstvo.rs

Na osnovu člana 4. stav 6. i člana 13. stav 4.
Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
(„Službeni glasnik RS”, broj 25/13),

Ministar građevinarstva i urbanizma donosi

PRAVILNIK
o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje
Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

"Službeni glasnik RS", broj 31 od 5. aprila 2013.

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju: uslovi, način i postupak za sticanje prava svojine na zemljištu iz člana 4. Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 25/13 – u daljem tekstu: Zakon); objekti na koje se primenjuje Zakon; stepen završenosti objekta kao uslov za upis prava svojine; sadržina i način pribavljanja saglasnosti za nepokretnosti izgrađene u zaštićenim kulturnim ili prirodnim dobrima ili zonama zaštite; uslovi, sadržina i način izrade zapisnika o izvršenom uviđaju i specifikaciji posebnih delova objekta.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

 1. porodični stambeni objekat jeste objekat sa najviše četiri stambene jedinice neto korisne površine do 300 m² koji se koristi za porodično stanovanje;
 2. stan u stambenoj i stambeno-poslovnoj zgradi jeste stan neto korisne površine do 200 m² koji se koristi za stanovanje;
 3. poslovni prostor u stambenoj i stambeno-poslovnoj zgradi jeste prostor površine do 100 m² koji se koristi za obavljanje poslovne delatnosti;
 4. garaža jeste poseban objekat, odnosno poseban deo objekta površine do 30 m² koji se koristi za smeštaj vozila;
 5. kuća za odmor (vikend kuća) jeste objekat površine do 200 m² koji se koristi za povremeno stanovanje, odnosno za odmor i rekreaciju;
 6. objekat za obavljanje zanatske delatnosti jeste objekat površine do 100 m² koji se koristi prema nameni za koju je izgrađen;
 7. organ nadležan za upis prava svojine jeste Republički geodetski zavod – organizaciona jedinica na čijoj teritoriji se nalazi bespravno izgrađeni objekat.

II. UPIS PRAVA SVOJINE NA ZEMLjIŠTU

Uslovi

Član 3.

Upis prava svojine na građevinskom zemljištu na kome je objekat, odnosno deo objekta izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije vrši se pod uslovima propisanim Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 4.

Kada organ nadležan za upis prava svojine utvrdi da vlasnik bespravno izgrađenog objekta nije upisan kao vlasnik ili nosilac prava korišćenja na zemljištu na kome je taj objekat ili deo objekta izgrađen, a ispunjava druge uslove za upis prava svojine u skladu sa Zakonom, upisaće pravo svojine samo na objektu.

Upis prava svojine na zemljištu na kome je objekat izgrađen vrši se po zahtevu vlasnika objekta, uz dostavljanje dokaza da je stekao pravo svojine na tom zemljištu.

Kao dokaz iz stava 2. ovog člana dostavlja se ugovor o kupovini nepokretnosti, ugovor o poklonu, ugovor o razmeni nepokretnosti, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, pravnosnažna sudska presuda kojom se utvrđuje pravo svojine na zemljištu u korist vlasnika objekta, kao i svaka druga privatna i javna isprava koja je podobna za upis prava svojine u skladu sa odredbama zakona koji se uređuje državni premer i katastar.

Član 5.

Do upisa prava svojine na zemljištu na kome je izgrađen objekat, vlasnik objekta može koristiti samo zemljište potrebno za pristup objektu, u skladu sa
Zakonom, bez prava da gradi ili postavlja objekte na preostalom delu zemljišta na kome je objekat izgrađen, za koje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje građenje, ne pribavlja akt organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova, kao i da izvodi bilo kakve radove na objektu, osim radova na tekućem održavanju objekta i radova na hitnim intervencijama kojima se otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi.

Dokaz o sticanju prava svojine na zemljištu, u skladu sa Zakonom, dostavlja se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona.

Ako ne stekne pravo svojine na zemljištu u propisanom roku i na propisan način, vlasnik objekta podnosi zahtev za pokretanje postupka za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, organu nadležnom za imovinsko pravne poslove jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetno zemljište.

III. UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA

Primena odredaba ovog pravilnika

Član 6.

Objekti na koje se primenjuje ovaj pravilnik su objekti, odnosno delovi objekta izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije do 11. septembra 2009. godine, u skladu sa Zakonom.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na objekte koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije do 11. septembra 2009. godine, a za čije korišćenje nije izdata upotrebna dozvola, u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Objekti iz člana 6. ovog pravilnika su: porodični stambeni objekti do 300 m² neto korisne površine, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200 m² neto korisne površine, poslovni prostor u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 100 m², garaže do 30 m², vikend kuće (kuće za odmor) do 200 m², objekti za obavljanje zanatske delatnosti do 100 m², pomoćni i ekonomski objekti.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na deo porodičnog stambenog objekta iz stava 1. ovog člana ako se taj deo koristi za stanovanje i ako su na tom objektu izvedeni konstruktivni građevinski radovi, krovna konstrukcija i krovni pokrivač.

Član 8.

Odredbe ovog pravilnika, u skladu sa Zakonom, ne primenjuju se na objekte:

 1. koji su izgrađeni na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili površina javne namene za koje se, u skladu sa odredbama posebnog zakona utvrđuje javni interes;
 2. izgrađene u prvom stepenu zaštite prirodnog dobra;
 3. izgrađene u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine;
 4. koji se nalaze u zaštitnom pojasu po posebnim propisima;
 5. izgrađene u koridorima postojećih ili planiranih dalekovoda.

Pribavljanje saglasnosti

Član 9.

Izuzetno za objekte iz člana 8. ovog pravilnika upis prava svojine vrši se uz prethodno pribavljenu saglasnost u skladu sa propisima kojima se uređuje legalizacija objekata, odnosno naknadno izdavanje građevinske dozvole.

Saglasnost za objekte koji su izgrađeni na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili površina javne namene za koje se, u skladu sa odredbama posebnog zakona utvrđuje javni interes, pribavlja se od organa koga odredi skupština jedinice lokalne samouprave.

Saglasnost za objekte izgrađene u prvom stepenu zaštite prirodnog dobra i objekte izgrađene u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, pribavlja se od organizacije nadležne za zaštitu prirodnih, odnosno kulturnih dobara.

Saglasnost za objekte koji se nalaze u zaštitnom pojasu po posebnim propisima i za objekte izgrađene u koridorima postojećih ili planiranih dalekovoda pribavlja se od nadležnih javnih preduzeća.

Saglasnost iz st. 2, 3. i 4. ovog člana odnosi se na objekte iz člana 7. ovog pravilnika i pribavlja je organ nadležan za upis prava svojine, po službenoj dužnosti.

Stepen završenosti objekta

Član 10.

Upis prava svojine na objektu koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije, pod uslovima propisanim Zakonom i ovim pravilnikom, vrši se i kada se zapisnikom o izvršenom uviđaju utvrdi da je objekat završen i da se objekat ili deo objekta koristi za stanovanje, odnosno za obavljanje delatnosti, odnosno za smeštaj vozila, kao i na objekte iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika.

Vreme izgradnje objekta

Član 11.

Upis prava svojine na objektu vrši se ako je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije do 11. septembra 2009. godine.

Organ nadležan za upis prava svojine utvrđuje vreme izgradnje objekta na osnovu dokaza propisanih Zakonom, kao i uz izvođenje dokaza propisanih zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 12.

Za objekte koji nisu snimljeni dostavlja se dokumentacija u skladu sa članom 8. Zakona, koju izrađuje registrovani izvođač radova geodetske struke, a koju čini snimak objekta sa Zakonom propisanom sadržinom, zapisnik o izvršenom uviđaju i po potrebi specifikacijom posebnih delova objekta po etažama.

Zapisnik o uviđaju

Član 13.

Zapisnik o izvršenom uviđaju, u skladu sa Zakonom, prilaže se uz zahtev za upis prava svojine na objektu koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije.

Zapisnik o izvršenom uviđaju naročito sadrži predmet uviđaja, datum uviđaja, podatke o prisutnim licima i njihove potpise, tok i sadržaj izvršenih radnji u postupku uviđaja, kao i eventualne primedbe prisutnih lica i izvršioca uviđaja.

Zapisnik o izvršenom uviđaju sačinjava registrovani izvođač radova geodetske struke sa odgovarajućom licencom.

Specifikacija posebnih delova objekta

Član 14.

Specifikacija posebnih delova objekta po etažama, dostavlja se uz zahtev za upis prava svojine, za objekte koji nisu snimljeni.

Specifikacija posebnih fizičkih delova objekta sadrži sve podatke o tim posebnim delovima koji se mogu upisati u odgovarajući list nepokretnosti, a naročito namenu (stan, poslovni prostor ili garaža odn. garažno mesto), broj, površinu, sobnost (strukturu), nivo (sprat) na kojem se nalazi, kao i položaj u okviru objekta.

Specifikaciju posebnih delova objekta izrađuje geodetska organizacija koja ispunjava uslove u skladu sa zakonom.

Zahtev

Član 15.

Zahtev za upis prava svojine na objektu, odnosno delu objekta koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije, kao i objekta koji se koristi bez upotrebne dozvole podnosi se organu nadležnom za upis prava svojine na području na kome se objekat nalazi.

Uz zahtev za upis prava svojine iz stava 1. ovog člana prilaže se dokumentacija, odnosno dokazi propisani Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 16.

Organ nadležan za poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata dostavlja organu nadležnom za upis prava svojine kopiju zahteva za legalizaciju sa potrebnom dokumentacijom.

Danom dostavljanja kopije zahteva, organ nadležan za upis prava svojine po službenoj dužnosti pokreće postupak.

Lice iz člana 13. stav 2. Zakona, podnosi zahtev za upis prava svojine na objektu, odnosno delu objekta, organu nadležnom za upis prava svojine u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona, ako je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen do 11. septembra 2009. godine.

Član 17.

Organ nadležan za poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata dostavlja teritorijalno nadležnom organu za upis prava svojine kopiju zahteva za legalizaciju objekta koju je vlasnik bespravno izgrađenog objekta podneo u roku propisanim zakonom koji uređuje planiranje i izgradnju.

Uz kopiju zahteva iz stava 1. ovog člana dostavlja se i kopija dokumentacije koja je propisana Zakonom i ovim pravilnikom (geodetski snimak, zapisnik o izvršenom uviđaju, dokaz o rešenim imovinsko-pravnim poslovima, obaveštenje o mogućnosti legalizacije, specifikacija posebnih delova objekta, fotografije objekta) ako je ta dokumentacija podneta uz zahtev za legalizaciju objekta.

Kopija zahteva i dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana overava se pečatom organa nadležnog za poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata i potpisom ovlašćenog lica.

Član 18.

Na postupak sticanja prava svojine na zemljištu i objektima primenjuju se odredbe Zakona, propisa kojima se uređuje državni premer i katastar, kao i propisa kojima se uređuje opšti upravni postupak.

Član 19.

Rešenje kojim se odbija zahtev za upis prava svojine na objektu dostavlja se i građevinskoj inspekciji jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetni objekat.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00029/2013-01

U Beogradu, 2. aprila 2013. godine
Ministar,
Velimir Ilić, s.r.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Megi 17.01.2023.
Ovo je stvarno nešto posebno...kao u Švajca...
Stanko 14.01.2023.
Konačno nešto lepo na Zlatiboru! Stvarno pr...
Peks 13.01.2023.
Dozvolite vise legalizaciju kuca da moze da...
Mig 23.12.2022.
Zašto ne povezati Zrenjanin sa postojećim a...
DARKO 23.12.2022.
Naravno da su bespravni investitori motivis...

;