INFONET-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata

30.05.2014. | Gradjevinarstvo.rs

Na osnovu člana 201. tačka 5) Zakona o planiranju i izgradnji
("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

Pravilnik
o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata
- prečišćen tekst -

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 31/2010 od 11.5.2010. godine,
a izmene i dopune u "Službenom glasniku RS", br. 69/2010 od 26.09.2010. i 16/2011 od 11.03.2011. godine.

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način i postupak izrade planskih dokumenata, način vršenja stručne kontrole kao i uslovi i način izlaganja planskih dokumenata na javni uvid.

II. SADRŽINA PLANSKIH DOKUMENATA

1. Prostorni planovi

1.1. Prostorni plan Republike Srbije

Član 2.

Prostorni plan Republike Srbije sadrži tekstualni deo i grafički deo.

Tekstualni deo Prostornog plana Republike Srbije sadrži:

 1. polazne osnove:
  1. teritorija Republike Srbije u širem evropskom okruženju;
  2. opšta ocena stanja;
  3. generalna SWOT analiza,
 2. principi i ciljevi:
  1. vizija prostornog razvoja Republike Srbije;
  2. principi prostornog razvoja Republike Srbije;
  3. opšti ciljevi;
  4. operativni ciljevi,
 3. koncepcija i propozicija:
  1. scenariji prostornog razvoja Republike Srbije;
  2. koncepcija prostornog razvoja Republike Srbije;
  3. koncepcija održivog prostornog razvoja Republike Srbije;
  4. intraregionalni odnosi;
  5. interregionalni odnosi,
 4. prostorni razvoj – planska rešenja:
  1. priroda i ekološki razvoj:
   1. zaštita i održivo korišćenje teritorije Republike Srbije;
   2. zaštita i održivo korišćenje prirodnih resursa;
   3. zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine;
   4. zaštita, uređenje i održivo korišćenje predela, prirodnog i kulturnog nasleđa;
   5. odbrana zemlje, vanredne situacije, prirodne nepogode i tehnološki udesi,
  2. stanovništvo i socijalni razvoj:
   1. stanovništvo i naselja
   2. demografski razvoj
   3. policentrični urbani sistem;
  3. urbani i ruralni razvoj:
   1. održivi urbani razvoj i uređenje urbanih naselja;
   2. održivi ruralni razvoj i uređenje sela,
  4. socijalni razvoj:
   1. mreža javnih službi;
   2. socijalna kohezija,
  5. održiva ekonomija:
   1. održivi razvoj privrede na regionalnom nivou (poljoprivreda, šumarstvo, industrija, turizam);
   2. održivi razvoj energetike i vodoprivrede;
   3. održivi transport, mreže i objekti;
   4. održiva tehnička infrastruktura;
   5. zemljište kao ekonomsko-ekološka kategorija;
  6. regionalni razvoj i prostorna integracija Republike Srbije:
   1. regionalni razvoj;
   2. prostorna integracija Republike Srbije.
 5. implementacija:
  1. mere i instrumenti za sprovođenje;
  2. indikatori prostornog razvoja.

Tekstualni deo Prostornog plana Republike Srbije može sadržati i druge elemente koji se odnose na koncepciju i planska rešenja prostornog razvoja Republike Srbije.

Tekstualni deo Prostornog plana Republike Srbije može sadržati i tabele, grafikone, dijagrame i dr.

Član 3.

Grafički deo Prostornog plana Republike Srbije jesu referalne karte kojima se prikazuju:

 1. Referalna karta broj 1 "Korišćenje zemljišta i funkcionalna područja" - sadrži generalizovani prikaz korišćenja zemljišta na nivou oblasti i prikaz osnovnih funkcionalnih područja;
 2. Referalna karta broj 2 "Mreža centara" - sadrži mrežu centara naseljenih mesta sa osnovnim funkcionalnim vezama;
 3. Referalna karta broj 3 "Saobraćaj i infrastrukturni sistemi" - sadrži naročito prikaz saobraćajnih tokova i infrastrukturne sisteme;
 4. Referalna karta broj 4 "Turizam i zaštita prostora" - sadrži naročito turističke zone i lokacije, zone ugroženosti i aktivnosti na zaštiti životne sredine, prirodna i nepokretna kulturna dobra.

Referalne karte Prostornog plana Republike Srbije rade se u razmeri 1 : 300 000.

Grafički deo Prostornog plana Republike Srbije mogu biti i tematske karte za pojedine oblasti, koje se rade u istoj ili sitnijoj razmeri.

1.2. Regionalni prostorni plan

Član 4.

Regionalni prostorni plan sadrži tekstualni deo i grafički deo.

Tekstualni deo Regionalnog prostornog plana sadrži:

 1. polazne osnove:
  1. obuhvat i opis granica područja prostornog plana;
  2. obaveze, uslove i smernice iz planskih dokumenata višeg reda i drugih razvojnih dokumenata;
  3. skraćeni prikaz i ocena postojećeg stanja (potencijali, ograničenja, SWOT analiza),
 2. principi, ciljevi i opšta koncepcija regionalnog prostornog razvoja:
  1. vizija i principi regionalnog prostornog razvoja;
  2. opšti ciljevi regionalnog prostornog razvoja;
  3. ciljevi razvoja po pojedinim oblastima;
  4. koncepcija regionalnog prostornog razvoja,
 3. koncepcija, propozicije i planska rešenja:
  1. zaštita, uređenje, korišćenje i razvoj prirodnih sistema i resursa;
   1. poljoprivredno zemljište;
   2. šume i šumsko zemljište;
   3. vode
   4. geološki resursi;
  2. prostorni razvoj i distribucija stanovništva, naselja i javnih službi
   1. stanovništvo;
   2. funkcionalno povezivanje naselja i centara;
   3. organizacija javnih službi;
  3. prostorni razvoj i distribucija privrednih delatnosti;
  4. razvoj turizma, organizacija i uređenje turističkih i rekreativnih prostora;
  5. prostorni razvoj saobraćaja i infrastrukturnih sistema;
   1. saobraćaj;
   2. vodoprivredna infrastruktura;
   3. energetska infrastruktura;
   4. telekomunikaciona infrastruktura;
   5. komunalna infrastruktura,
  6. zaštita životne sredine, predela, prirodnih i kulturnih dobara:
   1. zaštita životne sredine i predela;
   2. zaštita uređenje i unapređenje prirodnih dobara;
   3. zaštita, uređenje i unapređenje kulturnih dobara;
   4. organizacija prostora od interesa za odbranu zemlje i zaštitu od elementarnih nepogoda;
  7. interregionalne i intraregionalne funkcionalne veze i transgranična saradnja;
  8. korišćenje prostora i osnovna namena prostora,
 4. implementacija:
  1. mere za podsticanje regionalnog razvoja i ravnomernog teritorijalnog razvoja;
  2. smernice za izradu planskih dokumenata i druge razvojne dokumentacije za područje plana;
  3. prioriteti i strateško razvojni projekti prve etape sprovođenja plana;
  4. mere i instrumenti za sprovođenje plana.

Tekstualni deo Regionalnog prostornog plana može sadržati i druge elemente koji se odnose na koncepciju regionalnog prostornog razvoja i planska rešenja.

Tekstualni deo Regionalnog prostornog plana iz stava 1. ovog člana može sadržati i tabele, grafikone, dijagrame i dr.

Član 5.

Grafički deo regionalnog prostornog plana jesu referalne karte kojima se prikazuju:

 1. Referalna karta broj 1 "Osnovna namena prostora" - sadrži okvirno određene celine osnovnih kategorija zemljišta, i to poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište i vode i vodno zemljište, kao i građevinsko zemljište;
 2. Referalna karta broj 2 "Mreža naselja i infrastrukturni sistemi" - sadrži naročito mrežu naselja i centara, sadržaje javnih službi, raspored osnovnih privrednih delatnosti, infrastrukturne sisteme;
 3. Referalna karta broj 3 "Turizam i zaštita prostora" - sadrži naročito turističke zone i lokacije, zone ugroženosti i aktivnosti na zaštiti životne sredine, prirodna i nepokretna kulturna dobra sa propisanim zonama i režimima zaštite.

Referalne karte regionalnog prostornog plana rade se u razmeri 1 : 100 000, izuzetno 1 : 50 000, za područje oblasti, odnosno 1 : 200 000 za područje regiona.

Za potrebe izrade referalnih karata iz stava 1. i 2. ovog člana koriste se topografske karte, a mogu se koristiti i satelitski snimci, karte iz postojećih geografskih informacionih sistema i ažurne georeferencirane ortofoto podloge.

Regionalnim prostornim planom namena prostora se prikazuje kao osnovna namena kojom su okvirno određene celine osnovnih kategorija zemljišta (referalna karta 1), i koje se mogu korigovati i detaljnije odrediti kroz izradu prostornog plana jedinice lokalne samouprave i prostornog plana područja posebne namene.

Regionalnim prostornim planom se ne iskazuje bilans površina.

1.3. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave

Član 6.

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave u tekstualnom delu sadrži polazne osnove za izradu plana i planski deo.

Polazne osnove za izradu plana sadrže:

 1. tekstualni deo, odnosno izvod iz tekstualnog dela usvojenog koncepta plana u formi zaključaka;

Planski deo sadrži planska rešenja prostornog razvoja i propozicije prostornog razvoja.

Planska rešenja prostornog razvoja jedinice lokalne samouprave sadrže:

 1. opis i određenje namena prostora (poljoprivredno, šumsko, vodno, građevinsko i drugo zemljište);
 2. zaštita, uređenje, korišćenje i razvoj prirodnih sistema i resursa (poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vode, geološki resursi i drugo);
 3. prostorni razvoj, distribucija stanovništva i mreža naselja i javnih službi (stanovništvo; odnos gradskih i seoskih naselja i funkcionalno povezivanje naselja i centara, organizacija javnih službi i drugo);
 4. prostorni razvoj i distribucija privrednih delatnosti;
 5. prostorni razvoj turizma, organizacija i uređenje turističkih i rekreativnih prostora;
 6. prostorni razvoj saobraćaja i infrastrukturnih sistema i povezivanje sa regionalnim infrastrukturnim mrežama (saobraćaj, vodoprivredna, energetska, telekomunikaciona i komunalna infrastruktura);
 7. propozicije zaštite životne sredine, predela, prirodnih i kulturnih dobara (zaštita životne sredine i zaštita, uređenje i unapređenje predela, zaštita, uređenje i unapređenje prirodnih dobara, zaštita, uređenje i unapređenje kulturnih dobara, organizacija prostora od interesa za odbranu zemlje i zaštitu od elementarnih nepogoda i drugo).

Propozicije prostornog razvoja jedinice lokalne samouprave sadrže:

 1. pravila uređenja;
 2. pravila građenja;
 3. implementacija, koja sadrži naročito: smernice za izradu planske dokumentacije za područje plana, prioritetna planska rešenja i projekte, mere za podsticanje ravnomernog teritorijalnog razvoja i kooperacije sa susednim jedinicama lokalne samouprave, učesnike u implementaciji i mere i instrumente za implementaciju.

Član 7.

Pravila uređenja u prostornom planu jedinice lokalne samouprave, osim elemenata određenih članom 30. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 81/09 - ispravka, u daljem tekstu „Zakon”) sadrže i:

 1. opis i određenje celina i zona za koje planski dokument sadrži šematski prikaz uređenja;
 2. planirano uređenje i izgradnju javnih objekata za celine i zone za koje planski dokument sadrži šematski prikaz uređenja.

Član 8.

Pravila građenja su obavezni deo prostornog plana jedinice lokalne samouprave za sva područja u obuhvatu plana za koja nije predviđena dalja planska razrada kroz donošenje planskog dokumenta užeg područja, kao i za naselja za koja planski dokument sadrži šematski prikaz uređenja.

Pravila građenja iz stava 1. ovog člana, osim elemenata određenih članom 31. Zakona, sadrže i:

 1. kompatibilne sadržaje i vrste objekata po planiranim pretežnim namenama;
 2. kriterijume kojima se utvrđuje zabrana građenja na određenom prostoru ili za određene vrste objekata.

Član 9.

Grafički prikaz prostornog plana jedinice lokalne samouprave jesu referalne karte kojima se prikazuju:

 1. Referalna karta broj 1 "Namena prostora" - sadrži naročito poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vode i vodno zemljište, građevinsko zemljište;
 2. Referalna karta broj 2 "Mreža naselja i infrastrukturni sistemi" - sadrži naročito mrežu naselja i centara, sadržaje javnih službi, raspored osnovnih privrednih delatnosti, infrastrukturne sisteme;
 3. Referalna karta broj 3 "Turizam i zaštita prostora" - sadrži naročito turističke zone i lokacije, zone ugroženosti i aktivnosti na zaštiti životne sredine, prirodna i nepokretna kulturna dobra sa propisanim zonama i režimima zaštite;
 4. Referalna karta broj 4 "Karta sprovođenja" - prikazuje zone i naselja za koja je predviđena obavezna izrada urbanističkog plana, zone i naselja u okviru kojih je predviđena obavezna izrada urbanističkog projekta, naselja za koja se radi šematski prikaz uređenja i zone za direktnu primenu plana (izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole).

Referalne karte prostornog plana jedinice lokalne samouprave rade se u razmeri 1 : 25 000 ili 1 : 50 000.

Za potrebe racionalnije izrade i definisanja sadržaja referalnih karata iz stava 1. ovog člana, sadržaj referalnih karata broj 2, 3 i 4 može biti predstavljen i na manjem broju karata.

Za potrebe izrade referalnih karata iz st. 1. i 2. ovog člana koriste se topografske karte, a mogu se koristiti, u zavisnosti od raspoloživosti i potrebnog nivoa detaljnosti pojedinih rešenja, i satelitski snimci, karte iz postojećih geografskih informacionih sistema, ažurne georeferencirane ortofoto podloge, overeni katastarsko-topografski planovi i digitalni katastarsko-topografski planovi.

Član 10.

Grafički prikaz prostornog plana jedinice lokalne samouprave sadrži i šematske prikaze uređenja naselja odnosno naseljenih mesta.

Šematski prikazi uređenja naselja iz stava 1. ovog člana sadrže:

 1. građevinsko područje i planirano širenje građevinskog područja;
 2. pravce i koridore za saobraćajnu infrastrukturu.

Pored sadržine određene u st. 2. ovog člana, šematski prikazi iz stava 1. ovog člana, po potrebi mogu da sadrže i:

 1. osnovnu planiranu namenu prostora;
 2. planirano uređenje i izgradnju javnih objekata;
 3. pravce i koridore za komunalnu i drugu infrastrukturu;
 4. podelu na zone i celine za koja važe ista pravila građenja.

Šematski prikazi iz stava 1. ovog člana u prostornom planu jedinice lokalne samouprave se izrađuju na raspoloživim podlogama u odgovarajućoj razmeri, u skladu sa usvojenim konceptom plana.

1.4. Prostorni plan područja posebne namene

Član 11.

Prostorni plan područja posebne namene donosi se za prostorne celine čiju posebnost određuje jedna ili više opredeljujućih namena, aktivnosti ili funkcija u prostoru koje su od državnog interesa, i to za:

 1. područje nacionalnog parka i drugo područje prirodnog dobra. Područje prostornog plana obuhvata proglašeno ili predloženo područje prirodnog dobra, sa zaštitnom zonom;
 2. područje nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Područje prostornog plana obuhvata proglašeno ili predloženo područje nepokretnog kulturnog dobra i zaštitnu zonu;
 3. područje sliva velike i srednje akumulacije i područje izvorišta vode (zone velikih prijemnika podzemne vode, veliki vodoprivredni i energetski sistemi u neposrednom sastavu velikih i srednjih akumulacija - uređaji za preradu vode, hidroelektrane i dr.). Područje prostornog plana obuhvata područje izvorišta i širu zonu zaštite izvorišta;
 4. turističko područje. Područje prostornog plana obuhvata celinu područja prirodnih i stvorenih turističkih potencijala i zone zaštite;
 5. područje obimne eksploatacije mineralnih sirovina (područje površinske eksploatacije energetskih, metaličnih ili nemetaličnih mineralnih sirovina u velikim rudarskim basenima). Područje prostornog plana obuhvata: površinske kopove; deponije "jalovine" i drugih otpadnih materija (pepela, mulja, otpadnih voda i sl.); objekte za pripremu, preradu ili transformaciju mineralnih sirovina; mrežu spoljnog i unutrašnjeg transportnog sistema; lokacije postrojenja za tehnološku i otpadnu vodu i zonu neposrednog uticaja eksploatacije i prerade mineralnih sirovina na okolinu;
 6. područje infrastrukturnog kompleksa, koridora ili mreže koridora međunarodne, magistralne i regionalne infrastrukture (saobraćajna, energetska, telekomunikaciona i vodoprivredna). Područje prostornog plana obuhvata površinu pod infrastrukturnim sistemima, površine za formiranje čvorišta, ukrštanja, terminala, tehničkih uređaja, servisa, parkirališta, kao i površine za lociranje objekata usluge različite namene (graničnih prelaza, turizma, ugostiteljstva, trgovine i dr.). Područje prostornog plana obuhvata područje koje je u neposrednoj fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa koridorom (zaštitni pojas i objekti i površine koje je neophodno štititi od negativnih uticaja koridora).
 7. područja objekta iz člana 133. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji, ako organ nadležan za donošenje plana utvrdi da postoji potreba planiranja njegovog uređenja ovom vrstom plana.
 8. drugo područje određeno Prostornim planom Republike Srbije, odnosno područje za koje organ nadležan za donošenje plana utvrdi da postoji potreba planiranja njegovog uređenja ovom vrstom plana.

Granice planskog područja određuju se u zavisnosti od razmere grafičkih priloga, granicama opština, katastarskih opština ili katastarskih parcela.

Prostorni plan područja posebne namene može se doneti, odnosno može obuhvatiti veći broj manjih područja posebne namene, ako su ona manjeg obuhvata i nalaze se na manjem međusobnom rastojanju, odnosno ako se time obezbeđuje racionalnost u pripremi, izradi, donošenju i primeni prostornog plana.

Član 12.

Tekstualni deo prostornog plana područja posebne namene iz člana 11. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5) i 7), sadrži:

 1. polazne osnove:
  1. obuhvat i opis granica područja prostornog plana, granice celina i podcelina posebne namene;
  2. obaveze, uslovi i smernice iz Prostornog plana Republike Srbije i drugih razvojnih dokumenata;
  3. skraćeni prikaz i ocena postojećeg stanja (potencijali, ograničenja, SWOT analiza),
 2. principi, ciljevi i opšta koncepcija prostornog razvoja područja posebne namene:
  1. principi prostornog razvoja;
  2. opšti i operativni ciljevi prostornog razvoja;
  3. opšta koncepcija razvoja područja posebne namene;
  4. regionalni aspekt razvoja područja posebne namene i funkcionalne veze i međuodnosi sa okruženjem,
 3. planska rešenja:
  1. zaštita, uređenje i korišćenje prirodnih sistema;
  2. uticaj posebne namene na demografske i socijalne procese i sisteme;
  3. uticaj posebne namene na ekonomiju i privredne sisteme;
  4. prostorni razvoj saobraćaja i infrastrukturnih sistema;
  5. zaštita životne sredine, predela, kulturnog i prirodnog nasleđa;
  6. namena prostora i bilans površina posebne namene,
 4. pravila upotrebe zemljišta, pravila uređenja i pravila građenja
  1. pravila uređena i organizacije zemljišta (sa zonama zaštite);
  2. pravila građenja,
 5. implementacija:
  1. institucionalni okvir implementacije i učesnici u implementaciji;
  2. smernice za izradu urbanističkih planova i druge razvojne dokumentacije za područje plana;
  3. prioritetna planska rešenja i projekti;
  4. mere i instrumenti za implementaciju.

Prostorni plan područja posebne namene, pored elemenata iz stava 1. ovog člana može sadržati i procenu ekonomske opravdanosti i socijalne prihvatljivosti planiranih aktivnosti, objekata i funkcija posebne namene, kao i druge elemente koji se odnose na razvoj područja posebne namene i planska rešenja.

Tekstualni deo prostornog plana iz stava 1. ovog člana može sadržati i tabele, grafikone, dijagrame i dr.

Član 13.

Tekstualni deo prostornog plana područja posebne namene iz člana 11. stav 1. tačka 6) sadrži:

 1. polazne osnove:
  1. obuhvat i opis granica područja prostornog plana, sa granicama zaštitnog koridora (granice pojasa neposredne zaštite, granice šireg pojasa zaštite, granice prostora koji je u funkcionalnoj vezi sa linijskim sistemima);
  2. obaveze, uslovi i smernice iz Prostornog plana Republike Srbije i drugih razvojnih dokumenata;
  3. ekonomska, društvena i ekološka opravdanost izgradnje sistema u slučaju kada se ne izrađuje prethodna studija opravdanosti,
 2. principi, ciljevi i koncepcija izgradnje sistema:
  1. principi izgradnje sistema;
  2. opšti i operativni ciljevi;
  3. koncepcija rešenja sistema;
  4. regionalni značaj sistema i funkcionalne veze,
 3. planska rešenja:
  1. uticaj na prirodu i životnu sredinu i mere zaštite;
  2. uticaj na funkcionisanje naselja (socijalni, ekonomski i tehnički aspekti);
  3. odnos prema drugim tehničkim sistemima;
  4. upotreba zemljišta,
 4. pravila uređenja i pravila građenja:
  1. pravila uređenja i organizacije zemljišta;
  2. pravila građenja,
 5. implementacija:
  1. institucionalni okvir implementacije i učesnici u implementaciji;
  2. smernice (uputstvo) za sprovođenje plana;
  3. prioritetna planska rešenja i projekti;
  4. mere i instrumenti za implementaciju.

Prostorni plan područja posebne namene, pored elemenata iz stava 1. ovog člana, može sadržati i procenu ekonomske opravdanosti i socijalne prihvatljivosti planiranih aktivnosti, objekata i funkcija posebne namene, kao i druge elemente koji se odnose na razvoj područja posebne namene i planska rešenja.

Tekstualni deo prostornog plana iz stava 1. ovog člana može sadržati i tabele, grafikone, dijagrame i dr.

Član 14.

Pravila uređenja u prostornom planu područja posebne namene sadrže: celine i zone posebne namene određene planskim dokumentom; urbanističke i druge uslove za uređenje i izgradnju površina i objekata posebne i druge javne namene i mreže saobraćajne i druge infrastrukture; opšte i posebne uslove i mere zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite od eventualnog štetnog uticaja posebne namene, požara, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i ratnih dejstava; i druge posebne uslove u skladu sa Zakonom.

Član 15.

Pravila građenja u prostornom planu područja posebne namene za zone za koje se ne izrađuje urbanistički plan ili urbanistički projekat sadrže: vrstu i namenu objekata koji se mogu graditi pod uslovima utvrđenim planskim dokumentom, odnosno vrstu i namenu objekata čija je izgradnja zabranjena u pojedinačnim zonama; uslove za formiranje građevinske parcele; položaj objekta u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice građevinske parcele; najveće dozvoljene indekse zauzetosti ili izgrađenosti građevinske parcele; najveću dozvoljenu spratnost ili visinu objekata; najmanju dozvoljenu međusobnu udaljenost objekata međusobno i objekata od granica parcela; uslove za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli; uslove i način obezbeđivanja pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila.

Član 16.

Prostorni plan područja posebne namene može sadržati i druge elemente propisane za plan detaljne regulacije od čl. 29. do 33. ovog pravilnika.

Član 17.

Prostorni plan područja posebne namene, u zavisnosti od karakteristika područja za koje se donosi, pored elemenata iz čl. 12. i 13. ovog pravilnika, sadrži i:

 1. za područje nacionalnih parkova i drugih područja prirodnih dobara: pravila uređenja, građenja i korišćenja područja prema utvrđenom režimu zaštite pojedinih prirodnih celina;
 2. za područje nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja: pravila uređenja, građenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni prema utvrđenom režimu zaštite kulturnih dobara;
 3. za područje sliva akumulacije i izvorišta voda: pravila uređenja, građenja i korišćenja prostora prema utvrđenom režimu sanitarne zaštite izvorišta u užoj i široj zoni; rešenje problema preseljenja stanovništva, izmeštanja saobraćajnica, infrastrukturnih i drugih objekata iz zone prostiranja vodnih akumulacija; uslove višenamenskog korišćenja vodnih akumulacija i dr.;
 4. za turističko područje: pravila uređenja, građenja i korišćenja prostora za različite turističke namene (kupališta, marine, skijališta, kampovi, turistička naselja, lečilišta, turistički servisi i dr.); razmeštaj turističkih i komplementarnih funkcija (lov, ribolov, izletništvo, poljoprivreda, vodoprivreda, zanati, zaštita prirode i nepokretnih kulturnih dobara i sl.); procenu izvodljivosti turističkih projekata i njihovog uticaja na životnu sredinu;
 5. za područje obimne eksploatacije mineralnih sirovina: usklađivanje prostornih, ekonomskih, socijalnih, tehnoloških i ekoloških kriterijuma u planiranju razvoja, uređenja i revitalizacije planskog područja; način smanjenja obima trajnog ili privremenog zauzimanja (poljoprivrednog) zemljišta za potrebe eksploatacije i primarne prerade mineralnih sirovina: način izmeštanja naselja, saobraćajnica, vodotoka, tehničke infrastrukture i dr. iz zone eksploatacije mineralnih sirovina; prostorni, ekonomski, socijalni i imovinsko-pravni aspekti preseljenja stanovništva; rekultivaciju degradiranih površina, obnovu i rekonstrukciju pejzaža po prestanku rudarskih radova;
 6. za područje infrastrukturnog koridora ili mreže koridora: prostornu, tehnološku ili funkcionalnu vezu koridora sa neposrednim okruženjem, kao i položaj i pravila uređenja, gradnje i korišćenja objekata i površina u koridoru.

Član 18.

Grafički deo prostornog plana područja posebne namene jesu referalne karte kojima se prikazuju:

 1. Referalna karta broj 1 "Posebna namena prostora" - sadrži naročito zone i lokacije posebne namene, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vode i vodno zemljište, građevinsko zemljište;
 2. Referalna karta broj 2 "Mreža naselja i infrastrukturni sistemi" - sadrži naročito mrežu naselja i centara, raspored osnovnih privrednih delatnosti, infrastrukturne sisteme;
 3. Referalna karta broj 3 "Prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara" - sadrži naročito prirodne resurse, zone ugroženosti i aktivnosti na zaštiti životne sredine, prirodna i nepokretna kulturna dobra sa propisanim zonama i režimima zaštite;
 4. Referalna karta broj 4 "Karta sprovođenja" - prikazuje zone za koja je predviđena izrada urbanističkog plana, zone u okviru kojih je predviđena izrada urbanističkog projekta i zone za direktnu primenu plana (izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole).

Konceptom plana se može definisati da se, zbog racionalnosti u pripremi i bolje preglednosti, referalne karte broj 2 "Mreža naselja i infrastrukturni sistemi" i broj 3 "Prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara" iz stava 1. stava ovog člana, prikažu kao jedna referalna karta.

Za potrebe racionalnije izrade i definisanja sadržaja referalnih karata prostornog plana područja posebne namene iz člana 11. stava 1. tačka 6) ovog pravilnika, sadržaj referalnih karata broj 2, 3 i 4 može biti predstavljen i na manjem broju karata.

Referalne karte prostornog plana područja posebne namene, iz člana 11. stav 1. tačke od 1) do 6), rade se po pravilu u razmeri 1 : 25 000, 1 : 50 000 ili 1 :100 000.

Konceptom plana se može definisati da se zbog potrebe sprovođenja prostornog plana područja posebne namene (informacija o lokaciji, lokacijska dozvola, eksproprijacija) referalne karte rade i u krupnijoj razmeri (1:10 000, 1:5 000, 1:2 500, 1:1 500 i 1: 000).

Za potrebe izrade referalnih karata iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana koriste se topografske karte, a mogu se koristiti, u zavisnosti od raspoloživosti i potrebnog nivoa detaljnosti pojedinih rešenja, i satelitski snimci, karte iz postojećih geografskih informacionih sistema, ažurne georeferencirane ortofoto podloge i overeni katastarsko-topografski planovi.

Za potrebe izrade referalnih karata iz stava 5. ovog člana koriste se ažurne georeferencirane ortofoto podloge, odnosno overeni katastarsko-topografski planovi.

Konceptom plana se može definisati da se referalne karte iz stava 1. ovog člana rade u različitoj razmeri.

Prostornim planom područja posebne namene namena prostora se prikazuje kao osnovna namena kojom su okvirno određene celine osnovnih kategorija zemljišta (referalna karta 1), i koje se mogu korigovati i detaljnije odrediti kroz izradu prostornog plana jedinice lokalne samouprave, osim u slučaju: kada se grafički prilozi prostornog plana područja posebne namene rade u razmeri iz stava 5. ovog člana; kada je prostornim planom područja posebne namene izričito navedeno da nije moguće vršiti korekciju namene prostora kroz izradu prostornog plana jedinice lokalne samouprave; i, u slučaju prostora koji je određen za potrebe posebne namene.

Prostornim planom područja posebne namene se iskazuje samo bilans površina posebne namene.

2. Urbanistički planovi

2.1. Generalni urbanistički plan

Član 19.

Obrisan

Član 20.

Pored sadržine propisane članom 24. Zakona, tekstualni deo generalnog urbanističkog plana sadrži i polazne osnove plana i planski deo.

Polazne osnove plana sadrže tekstualni deo, odnosno izvod iz tekstualnog dela usvojenog koncepta plana u formi zaključaka.

Planski deo sadrži:

 1. opis i kriterijume podele na zone ili celine prema morfološkim, planskim, istorijsko-ambijentalnim, oblikovnim i drugim karakteristikama;
 2. generalna urbanistička rešenja zasnovana na dugoročnoj strategiji i koncepciji uređenja prostora i izgradnje;
 3. opšte urbanističke uslove za uređenje i prostornu organizaciju naselja i izgradnju površina i objekata javne namene;
 4. strateška urbanistička rešenja i opšte uslove za izgradnju saobraćajne i komunalne infrastrukture po zonama i celinama iz plana;
 5. podelu na celine za dalju plansku razradu;
 6. opšte uslove zaštite nepokretnih kulturnih dobara i ambijentalnih celina;
 7. opšte uslove i mere zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite od požara, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i ratnih dejstava;
 8. opšte uslove kojima se površine i objekti javne namene čine pristupačnim osobama sa invaliditetom, u skladu sa standardima pristupačnosti;
 9. ostale elemente koji su značajni za dalju plansku razradu urbanističkog plana.

Član 21.

Obrisan

Član 22.

Za definisanje sadržine određene članom 24. Zakona grafički deo Generalnog urbanističkog plana izrađuje se kao karte u kojima se predstavljaju postojeće stanje i planska rešenja odgovarajućim crtežima i grafičkim simbolima.

Postojeće stanje u Generalnom urbanističkom planu iskazuje se kroz karte koje prikazuju:

 1. granice plana i obuhvat građevinskog područja, sa podelom na zone ili celine prema morfološkim, planskim, istorijsko ambijentalnim, oblikovnim i drugim karakteristikama;
 2. postojeću funkcionalnu organizaciju naselja, sa pretežnom namenom površina na nivou zona u građevinskom području: za javne potrebe, stanovanje, poslovanje, industriju, i druge namene.

Planska rešenja Generalnog urbanističkog plana iskazuju se kroz karte koje prikazuju:

 1. granice plana i granice planiranog građevinskog područja, sa pretežnom planiranom namenom prostora u celom obuhvatu plana;
 2. postojeće i planirane površine, pravce, koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu, na nivou generalnih rešenja;
 3. orijentacione granice pojedinih područja za dalje planske razrade, odnosno granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje.

2.2. Plan generalne regulacije

Član 23.

Za definisanje sadržine određene članom 26. Zakona Plan generalne regulacije sadrži tekstualni i grafički deo.

Tekstualni deo Plana generalne regulacije priređuje se tako da sadrži Polazne osnove plana i Planski deo.

Polazne osnove Plana generalne regulacije sadrže:

 1. tekstualni deo, odnosno izvod iz tekstualnog dela usvojenog Koncepta plana u vidu zaključaka;

Planski deo sadrži Pravila uređenja i Pravila građenja.

Pravila uređenja u Planu generalne regulacije osim elemenata određenih članom 30. Zakona, sadrže i:

 1. koncepciju uređenja i tipologiju karakterističnih građevinskih zona i karakterističnih celina određenih planom;
 2. zone za koje se obavezno donosi plan detaljne regulacije;
 3. predviđene rokove za izradu plana detaljne regulacije sa obavezno propisanom zabranom gradnje novih objekata i rekonstrukcije postojećih objekata (izgradnja objekata ili izvođenje radova kojima se menja stanje u prostoru), do usvajanja plana);
 4. opšta pravila uređenja prostora, pravila i uslove usmeravajućeg karaktera i ostale uslove uređenja prostora za dalju plansku razradu;
 5. lokacije za koje se obavezno radi urbanistički projekat;
 6. lokacije za koje je obaveza raspisivanja javnih arhitektonskih ili urbanističkih konkursa;
 7. pravila parcelacije, preparcelacije i ispravke granica parcela;
 8. mere energetske efikasnosti izgradnje;
 9. ostale elemente značajne za sprovođenje plana generalne regulacije.

Pravila građenja definisana članom 31. Zakona u Planu generalne regulacije izrađuju se za delove odnosno zone u obuvatu plana, a definišu se za pojedinačne građevinske parcele u meri dovoljnoj da budu osnov su za izdavanje lokacijske dozvole na ukupnom građevinskom zemljištu obuhvaćenom planom, osim za:

 1. građevinsko zemljište obuhvaćeno planom za koje je određena obaveza izrade Plana detaljne regulacije;
 2. građevinsko zemljište obuhvaćeno planom za koje je određena obaveza izrade urbanističkog projekta ili raspisivanje javnih arhitektonskih ili urbanističkih konkursa.

Pravilima građenja po pravilu se definišu ili dozvoljeni indeks izgrađenosti ili dozvoljeni indeks zauzetosti, a visinska regulacija odnosno dozvoljena visina objekata se određuje visinskim kotama.

Član 24.

Obrisan

Član 25.

Obrisan

Član 26.

Obrisan

Član 27.

Za definisanje sadržine određene članom 26. Zakona grafički deo Plana generalne regulacije izrađuje se kao karte u kojima se predstavljaju postojeće stanje i planska rešenja odgovarajućim crtežima i grafičkim simbolima.

Postojeće stanje u Planu generalne regulacije iskazuje se na karti koja prikazuje:

 1. granice plana, obuhvat postojećeg građevinskog područja i podelu obuhvata plana na zone ili celine prema morfološkim, planskim, istorijsko-ambijentalnim, oblikovnim i drugim karakteristikama;
 2. postojeću funkcionalnu organizaciju u naselju, odnosno obuhvatu plana, sa pretežnom namenom prostora u građevinskom području: za javne potrebe, stanovanje, poslovanje, industriju i ostale namene.

Planska rešenja Plana generalne regulacije iskazuju se kroz karte koje prikazuju:

 1. granice plana i granice planiranog građevinskog područja naselja (po pravilu, po postojećim katastarskim parcelama) sa pretežnom planiranom namenom površina (po pravilu, postojećim katastarskim parcelama) u građevinskom području, odnosno obuhvatu plana: za javne potrebe, stanovanje, poslovanje, industriju i ostale namene;
 2. saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama ulica i površina javne namene i nivelacionim kotama raskrsnica ulica i površina javne namene (nivelacioni plan)
 3. urbanistička regulacija sa građevinskim linijama za zone za koje nije predviđena izrada plana detaljne regulacije;
 4. postojeća i planirana generalna rešenja za trase, koridore i kapacitete za energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;
 5. način sprovođenja plana generalne regulacije, zone ili celine koje će se dalje detaljnije razrađivati planovima detaljne regulacije, zone za koje je obavezna izrada urbanističkih projekata i lokacije za koje se obavezno raspisuju javni arhitektonski ili urbanistički konkursi.

Analogne karte Plana generalne regulacije rade se u razmeri od 1 : 1 000 do 1 : 2 500 deo za obeležavanje planiranih površina za javne namene, od 1 : 2 500 do 1 : 5 000 za građevinsko područje, kao i u drugim odgovarajućim razmerama (pri čemu umesto podloga u razmeri 1 : 1 000, 1 : 2 500 ili 1 : 5 000 mogu izuzetno da se upotrebe podloge u razmeri 1 : 2 880 ili 1 : 3 333).

Član 28.

Obrisan

2.3. Plan detaljne regulacije

Član 29.

Za definisanje sadržine određene članom 28. Zakona Plan detaljne regulacije sadrži tekstualni i grafički deo.

Tekstualni deo Plana detaljne regulacije priređuje se tako da sadrži Polazne osnove plana i Planski deo.

Polazne osnove Plana detaljne regulacije sadrže:

 1. tekstualni deo, odnosno izvod iz tekstualnog dela usvojenog Koncepta plana u vidu zaključaka;

Planski deo sadrži Pravila uređenja i Pravila građenja.

Pravila uređenja u Planu detaljne regulacije osim elemenata određenih članom 30. Zakona, sadrže i:

 1. koncepciju uređenja i tipologiju karakterističnih građevinskih zona i karakterističnih celina određenih planom;
 2. pravila parcelacije, preparcelacije i ispravke granica parcela;
 3. popis parcela i opis lokacija za javne površine, sadržaje i objekte;
 4. mere energetske efikasnosti izgradnje;
 5. lokacije za koje se obavezno radi urbanistički projekat;
 6. lokacije za koje je obaveza raspisivanja javnih arhitektonskih ili urbanističkih konkursa;
 7. ostale elemente značajne za sprovođenje plana detaljne regulacije.

Pravila građenja definisana članom 31. Zakona u Planu detaljne regulacije izrađuju se za delove odnosno zone u obuvatu plana, a definišu se za pojedinačne građevinske parcele u meri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijske dozvole na ukupnom građevinskom zemljištu obuhvaćenom planom, osim za:

 1. građevinsko zemljište obuhvaćeno planom za koje je određena obaveza izrade urbanističkog projekta;
 2. lokacije za koje je planom određena obaveza raspisivanja javnih arhitektonskih ili urbanističkih konkursa.

Pravilima građenja po pravilu se definišu ili dozvoljeni indeks izgrađenosti ili dozvoljeni indeks zauzetosti, a visinska regulacija odnosno dozvoljena visina objekata se određuje visinskim kotama.

Pravila građenja u Planu detaljne regulacije osim elemenata određenih članom 31. Zakona, mogu da sadrže i druge uslove arhitektonskog oblikovanja, materijalizacije, završne obrade, kolorita i drugo.

Član 30.

Obrisan

Član 31.

Obrisan

Član 32.

Obrisan

Član 33.

Za definisanje sadržine određene članom 28. Zakona grafički deo Plana detaljne regulacije izrađuje se kao karte u kojima se predstavljaju postojeće stanje i planska rešenja odgovarajućim crtežima i grafičkim simbolima.

Postojeće stanje u Planu detaljne regulacije dela naselja iskazuje se kroz karte koje prikazuju:

 1. podelu obuhvata plana (po pravilu, po postojećim katastarskim parcelama) na zone ili celine prema morfološkim, planskim, istorijsko-ambijentalnim, oblikovnim i drugim karakteristikama;
 2. postojeću funkcionalnu organizaciju u obuhvatu plana, sa pretežnom namenom prostora (po pravilu, po postojećim katastarskim parcelama): za javne potrebe, stanovanje, poslovanje, industriju i ostale namene.

Planska rešenja Plana detaljne regulacije dela naselja iskazuju se kroz jednu ili više karata koje prikazuju:

 1. granice plana (po pravilu, po postojećim katastarskim parcelama) ;
 2. planirane namene površina u granicama plana (po pravilu, po postojećim katastarskim parcelama), sa lokacijama objekata za javnu upotrebu i objekata od opšteg interesa;
 3. podelu na zone ili celine prema morfološkim, planskim, istorijsko-ambijentalnim, oblikovnim i drugim karakteristikama i površine i kapacitete (po pravilu, po postojećim katastarskim parcelama) za javne funkcije, javne površine i javno zelenilo;
 4. saobraćajnice sa detaljnim nivelacionim kotama ulica i javnih površina (nivelacioni plan), sa potrebnim karakterističnim profilima i sa analitičko-geodetskim elementima za nove saobraćajnice i planirane javne površine;
 5. regulacione linije ulica i javnih površina i ulične građevinske linije objekata, izuzetno i dvorišne građevinske linije kada situacija na terenu to zahteva;
 6. mreže i objekte infrastrukture i javnog zelenila sa nivelacionim i regulacionim rešenjima;
 7. lokacije i zone za koje je obavezno raspisati javni urbanistički ili arhitektonski konkurs.

Grafički deo Plana detaljne regulacije za posebno vredne zone, zone urbane obnove, revitalizacije i rehabilitacije može da sadrži i prikaz orijentacione fizičke strukture (kompozicioni plan, aksonometrija, perspektiva, trodimenzionalni prikazi, plan parternog uređenja i dr.).

Postojeće stanje i planska rešenja Plana detaljne regulacije koji se izrađuje za saobraćajnice ili infrastrukturne koridore i objekte iskazuju se kroz jednu ili više karata koje prikazuju:

 1. granice plana (po pravilu, po postojećim katastarskim parcelama) ;
 2. saobraćajnice sa detaljnim nivelacionim kotama ulica i javnih površina (nivelacioni plan), karakterističnim profilima i sa analitičko-geodetskim elementima za nove saobraćajnice i planirane javne površine;
 3. mreže i objekte infrastrukture i javnog zelenila sa nivelacionim i regulacionim rešenjima, kao granice parcela javnih ili komunalnih površina sa koordinatama i regulacija i nivelacija za trase, koridore i pojaseve saobraćajnica, mreža infrastrukture i tehničke regulacije vodotokova.

Analogne karte Plana detaljne regulacije rade se u razmeri 1 : 2 500, 1 : 1 000 ili 1 : 500, s tim što nije obavezno da svi grafički prilozi budu u istoj razmeri.

3. Dokumentaciona osnova planskih dokumenata

Član 34.

Dokumentaciona osnova planskog dokumenta predstavlja hronološki sistematizovan skup materijala i dokumenata koji su korišćeni za izradu planskog dokumenta i koji se odnose na proceduru stručne kontrole, javnog uvida i donošenje planskog dokumenta.

Dokumentacionu osnovu planskog dokumenta formira institucija koja izrađuje planski dokument u skladu sa članom 36. Zakona u saradnji sa nosiocem izrade planskog dokumenta.

Dokumentaciona osnova planskog dokumenta se izrađuje u najmanje dva primerka, i trajno čuva u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje, odnosno u organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove prostornog i urbanističkog planiranja.

Dokumentaciona osnova planskog dokumenta sadrži:

 1. odluku o izradi planskog dokumenta;
 2. izvode iz planskih dokumenata višeg reda i druge razvojne dokumentacije;
 3. spisak korišćene dokumentacije za izradu planskog dokumenta (planska, tehnička, razvojna i druga dokumentacija), i po potrebi izvod iz korišćene dokumentacije;
 4. pribavljene podatke i uslove za izradu planskog dokumenta;
 5. radne materijale i elaborate po pojedinim oblastima na osnovu kojih je urađena sinteza;
 6. pribavljene i korišćene podloge i karte, pripremljene tematske karte i druge grafičke priloge;
 7. koncept plana;
 8. izveštaj o obavljenoj stručnoj kontroli koncepta plana, izveštaj o obavljenoj stručnoj kontroli nacrta plana i izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt plana;
 9. izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu;
 10. mišljenja nadležnih organa i institucija;
 11. drugu dokumentaciju i podatke od značaja za izradu, kontrolu i donošenje planskog dokumenta.

4. Digitalna priprema planskih dokumenata

Član 35.

Tekstualni i grafički deo planskih dokumenata se izrađuje u analognom i digitalnom obliku.

Grafički deo planskog dokumenta jesu karte, koje se izrađuju kao digitalne karte i analogni prikaz (štampane karte).

Član 36.

Digitalne karte planskog dokumenta su vektorski podaci koji se izrađuju u softverskim paketima zasnovanim na GIS i CAD tehnologiji.

Digitalna karta se sastoji od niza slojeva čiji je sadržaj određen kartama prostornih i urbanističkih planova.

Slojevi digitalne karte se izrađuju i predaju isključivo u jednom od sledećih fajl formata: *.shp, *.mxd, *.dwg, *.dxf, *.mif, *.dgn, *.kml, ili *.xml (drugi fajl formati, kao što su *.pdf, *dwf, *.cdr i dr. ne smatraju se validnim).

Član 37.

Digitalna karta se sastoji od tela karte i dodatnog sadržaja.

Telo karte čine slojevi sa ispisima, rasterski sloj (po potrebi) i dodatni sadržaji.

Slojevi od kojih se sastoji telo karte određeni su sadržajem karte planskog dokumenta.

Dodatni sadržaji su: legenda, sever karte, grafički i tekstualni razmernik, osnovni podaci o planskom dokumentu i dr.

Legenda karte sadrži sve slojeve koji se nalaze u telu karte.

Osnovni podaci o planskom dokumentu sadrže: mali grb Republike Srbije ili jedinice lokalne samouprave; ime i logo naručioca i nosioca izrade plana; naziv plana; naziv karte; ime i logo obrađivača plana.

III. NAČIN I POSTUPAK IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

1. Odluka o izradi planskog dokumenta

Član 38.

Odluka o izradi planskog dokumenta u skladu sa Zakonom sadrži naročito:

 1. naziv dokumenta;
 2. cilj donošenja;
 3. granice planskog područja;
 4. sadržinu plana;
 5. rok izrade;
 6. način finansiranja;
 7. obavezu izrade ili nepristupanje izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu;
 8. mesto održavanja javnog uvida.

Odluka o izradi planskog dokumenta može sadržati i druge elemente koji su od značaja za izradu planskog dokumenta.

Član 39.

Sastavni deo odluke o izradi planskog dokumenta jeste grafički prikaz granica i obuhvata planskog područja.

Grafički prikaz iz stava 1. ovog člana se radi u sitnijoj razmeri i prilagođen je za objavljivanje u službenom glasilu.

Član 40.

Uz predlog odluke o izradi planskog dokumenta, organu nadležnom za donošenje se dostavlja i obrazloženje odluke o izradi planskog dokumenta, koje sadrži: pravni i planski osnov za donošenje odluke; razloge donošenja odluke; pojašnjenje pojedinih elemenata odluke; osnovne podatke o inicijativi za izradu planskog dokumenta; mišljenje organa nadležnog za stručnu kontrolu; i dr.

Član 41.

Odlukom o izradi prostornog plana područja posebne namene i urbanističkog plana može se definisati granica planskog područja kao preliminarna, odnosno da će se konačna granica planskog područja definisati prilikom pripreme i stručne kontrole koncepta plana, a izuzetno i nacrta plana.

Član 42.

Odlukom o izmenama i dopunama planskog dokumenta definiše se deo obuhvata planskog dokumenta koji se menja.

Odlukom o izmenama i dopunama planskog dokumenta može se definisati da se pristupa izmeni i dopuni planskog dokumenta u celini.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana odluka o izmenama i dopunama planskog dokumenta sadrži razloge za izmenu i dopunu planskog dokumenta i predmet izmena i dopuna planskog dokumenta.

2. Pripremne aktivnosti

2.1. Pribavljanje podloga

Član 43.

U cilju izrade, odnosno izmene planskog dokumenta, na zahtev ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, nadležni organ, odnosno organizacija ustupaju postojeće kopije topografskog i katastarskog plana, odnosno digitalne zapise, odnosno katastar podzemnih instalacija, odnosno ortofoto snimke, bez naknade.

Za potrebe izrade planskog dokumenta mogu se pribaviti i koristiti i satelitski snimci i odgovarajuće karte iz geografskih informacionih sistema.

Sve podloge ustupaju se u roku od 30 dana.

Zahtev za dostavljanje podloga iz stava 1. ovog člana podnosi se odmah po donošenju odluke o izradi ili izmeni planskog dokumenta.

Izuzetno, u slučaju kada je potrebno detaljnije razmotriti dinamiku i pripremne aktivnosti na izradi planskog dokumenta, kao i predvideti potrebna finansijska sredstva za izradu planskog dokumenta, zahtev iz prethodnog stava ovog člana se podnosi i pre donošenja odluke o izradi ili izmeni planskog dokumenta, odnosno u toku izrade.

2.2. Pribavljanje uslova i podataka

Član 44.

Organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju posebne uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata u fazi izrade ili izmene planskih dokumenata, dužni su da po zahtevu nosioca izrade plana, u roku od 30 dana, dostave sve tražene podatke, bez naknade.

Za potrebe izrade planskog dokumenta pribavljaju se uslovi od nadležnog zavoda za zaštitu prirode, nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i ministarstva odbrane, odnosno svi drugi uslovi propisani posebnim zakonom.

Član 45.

Za potrebe izrade prostornog plana pribavljaju se podaci i dokumentacija koja se odnosi na postojeće stanje, uslove korišćenja i razvoj svih onih oblasti, čiji je prostorni razvoj predmet prostornog plana.

Za potrebe izrade urbanističkog plana pribavljaju se podaci o postojećem stanju, uslovima korišćenja i razvojnim planovima, i to od:

 1. nadležnih komunalnih preduzeća, zavoda i drugih organizacija o mreži komunalne, saobraćajne i druge tehničke infrastrukture, kapacitetima i planiranim proširenjima;
 2. nadležnih organizacija, organa i preduzeća za zaštitu životne sredine, o potrebnim strateškim, prethodnim, odnosno pratećim studijama ili procenama;
 3. nadležnih organizacija, organa i preduzeća za zaštitu vodotokova, kao i zona zaštite izvorišta termomineralnih, mineralnih i vode za piće;
 4. nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture o evidentiranim ili zaštićenim objektima, spomenicima kulture i ambijentalnim celinama;
 5. nadležnog zavoda za zaštitu prirode o evidentiranim ili zaštićenim prirodnim dobrima;
 6. nadležnih organizacija, organa i preduzeća opšti sanitarni uslovi i sanitarna i higijenska pravila ili standardi za projektovanje;
 7. nadležnih hidro-meteoroloških i seizmoloških zavoda uslove izgradnje i korišćenja prostora na teritoriji plana;
 8. nadležnih organizacija, organa i ustanova javnih službi (obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport i dr.);
 9. nadležnih organizacija, organa i preduzeća za zaštitu od požara;
 10. drugih organizacija, organa i preduzeća nadležnih za aktivnosti i podatke koji mogu biti od značaja za izradu plana.

Za potrebe izrade planskog dokumenta, od institucija iz st. 1. i 2. ovog člana, prikupljaju se i razvojni planovi, programi, projekti, tehnička i druga dokumentacija od značaja za izradu planskog dokumenta.

Član 46.

Uslovi i podaci iz čl. 44. i 45. ovog pravilnika se pribavljaju pre izrade koncepta plana.

U slučaju kada organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju posebne uslove, tražene uslove i podatke ne dostave u roku od 30 dana, izrada koncepta, odnosno nacrta plana se nastavlja u skladu sa rokovima predviđenim odlukom o izradi planskog dokumenta.

3. Faze izrade planskog dokumenta

3.1. Koncept plana

Član 47.

Po objavljivanju odluke o izradi planskog dokumenta, pristupa se izradi koncepta plana.

Koncept plana sadrži tekstualni i grafički deo.

Koncept prostornog plana

Član 48.

Koncept Prostornog plana Republike Srbije sadrži: probleme prostornog razvoja Republike Srbije; viziju i ciljeve prostornog razvoja; koncepciju prostornog razvoja; elemente zaštite, uređenja i održivog razvoja pojedinih oblasti; odnos prostornog razvoja i procesa decentralizacije i regionalizacije; intraregionalne i interregionalne funkcionalne veze; prostornu integraciju Republike Srbije sa okruženjem; i dr.

Član 49.

Koncept regionalnog prostornog plana sadrži:

 1. polazne osnove:
  1. obuhvat i opis granica područja prostornog plana;
  2. obaveze, uslove i smernice iz planskih dokumenata višeg reda i drugih razvojnih dokumenata;
  3. skraćeni prikaz i ocena postojećeg stanja (potencijali, ograničenja, SWOT analiza);
 2. vizija, principi i ciljevi regionalnog prostornog razvoja;
  1. vizija i principi;
  2. opšti i posebni ciljevi;
  3. ciljevi razvoja po pojedinim oblastima.
 3. opšta koncepcija i propozicije regionalnog prostornog razvoja,
  1. opšta koncepcija i propozicije regionalnog prostornog razvoja;
  2. koncepcija i propozicije razvoja pojedinih oblasti;
   1. prirodni sistemi i resursi;
   2. stanovništvo, naselja i javne službe;
   3. privredne delatnosti i turizam;
   4. saobraćaj i infrastrukturni sistemi;
   5. životna sredina, predeli, prirodna i kulturna dobra;
  3. interregionalne i intraregionalne funkcionalne veze i transgranična saradnja;
  4. korišćenje i osnovna namena prostora.

Grafički deo koncepta regionalnog prostornog plana jesu tematske karte, koje se rade u razmeri definisanoj za referalne karte iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika, ili u sitnijoj razmeri, a naročito tematska karta koncepcije razvoja i osnovne namene prostora.

Član 50.

Koncept prostornog plana jedinice lokalne samouprave sastoji se od tekstualnog i grafičkog dela.

Tekstualni deo Koncepta prostornog plana jedinice lokalne samouprave sadrži Opšti deo, Analizu postojećeg stanja i Principe, ciljeve i koncepciju
prostornog razvoja.

Opšti deo sadrži:

 1. obuhvat i opis granica područja prostornog plana;
 2. planski i pravni osnov za izradu plana;
 3. obaveze, uslove i smernice iz planskih dokumenata višeg reda i drugih razvojnih dokumenata;
 4. pregled prikupljenih podataka i uslova nadležnih institucija.

Analiza postojećeg stanja sadrži:

 1. skraćeni prikaz postojećeg stanja;
 2. analiza snaga i slabosti lokalne samouprave, kao i mogućnosti i pretnji za održiv prostorni razvoj (SWOT analiza) ;
 3. ocena postojećeg stanja i potencijala i ograničenja za razvoj.

Principi, ciljevi i koncepcija prostornog razvoja sadrže:

 1. vizija i principi prostornog razvoja;
 2. opšti i posebni ciljevi prostornog razvoja;
 3. opšta koncepcija prostornog razvoja;
 4. ciljevi razvoja po pojedinim oblastima;
 5. koncepcija prostornog razvoja po oblastima;
 6. koncepcija zaštite, uređenja, korišćenja i razvoja prirodnih sistema i resursa,
 7. regionalna i prekogranična saradnja i funkcionalne veze;
 8. predlog korišćenja i osnovnih namena prostora;
 9. predlog načina sprovođenja plana i opredeljenje za podloge, razmere i obuhvate Šematskih prikaza uređenja.

Tekstualni deo Koncepta prostornog plana jedinice lokalne samouprave može sadržati i tabele, grafikone, dijagrame i druge elemente koji se odnose na koncepciju prostornog razvoja jedinice lokalne samouprave i potencijalna planska rešenja.

Grafički deo Koncepta prostornog plana jedinice lokalne samouprave jesu tematske karte, koje se rade u razmeri definisanoj za referalne karte iz člana 9. stav 2. ovog Pravilnika, ili u sitnijoj razmeri i to:

 1. tematska karta - koncepcija razvoja i predlog za osnovne namene prostora;
 2. tematska karta - mreža naselja, turizam i zaštita prostora;
 3. tematska karta - predlog sprovođenja plana i naselja ili područja za izradu Šematskog prikaza uređenja.

Grafički deo Koncepta prostornog plana jedinice lokalne samouprave može imati i druge prikaze i crteže, grafikone, dijagrame i druge elemente koji se odnose na koncepciju prostornog razvoja jedinice lokalne samouprave i potencijalna planska rešenja.

Koncept za izmene i dopune prostornog plana jedinice lokalne samouprave donetog po odredbama Zakona može da sadrži samo tekstualno obrazloženje razloga za pristupanje Izmenama i dopunama plana.

Član 51.

Tekstualni deo koncepta prostornog plana područja posebne namene sadrži:

 1. polazne osnove:
  1. obuhvat i opis granica područja prostornog plana;
  2. obaveze, uslove i smernice iz Prostornog plana Republike Srbije i drugih razvojnih dokumenata;
  3. skraćeni prikaz i ocena postojećeg stanja (potencijali, ograničenja, SWOT analiza), 2) principi i ciljevi prostornog razvoja područja posebne namene:
 2. principi i ciljevi prostornog razvoja područja posebne namene:
  1. principi prostornog razvoja;
  2. opšti i operativni ciljevi prostornog razvoja;
  3. regionalni aspekt razvoja područja posebne namene;
 3. opšta koncepcija i propozicije prostornog razvoja područja posebne namene,
  1. opšta koncepcija i propozicije prostornog razvoja posebne namene
  2. uticaj posebne namene na razvoj pojedinih oblasti
   1. prirodni sistemi i resursi;
   2. demografsko-socijalni aspekt razvoja i mreža naselja;
   3. privredne delatnosti;
   4. saobraćaj i infrastrukturni sistemi;
   5. zaštita životne sredine, predela, prirodnih i kulturnih dobara,
 4. predlog namene prostora i načina sprovođenja plana
  1. upotreba i osnovna namena prostora (granice celina i podcelina posebne namene);
  2. način sprovođenja plana.

Grafički deo koncepta prostornog plana područja posebne namene jesu tematske karte, koje se rade u razmeri definisanoj za referalne karte iz člana 18. ovog pravilnika, ili u sitnijoj razmeri, i to naročito:

 1. tematska karta koncepcija razvoja posebne namene;
 2. tematska karta - sprovođenje plana.

Koncept urbanističkog plana

Član 52.

Koncept urbanističkog plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dela.

Tekstualni deo Koncepta urbanističkog plana koji se izrađuje za ukupan obuhvat naseljenog mesta sadrži Opšti deo, Analizu i ocenu stanja i Koncept planskog rešenja.

Opšti deo sadrži:

 1. opis granica plana;
 2. planski i pravni osnov za izradu plana;
 3. obaveze, uslove i smernice iz planskih dokumenata višeg reda i drugih razvojnih dokumenata;
 4. pregled prikupljenih podataka i uslova nadležnih institucija.

Analiza i ocena stanja sadrže:

 1. ocenu postojećeg stanja (građevinsko područje; namena površina; objekti i površine javne namene; vrsta izgradnje; trase, koridori i regulacija saobraćajnica; privredni i drugi objekti; mreže i kapaciteti javne komunalne infrastrukture; javno i drugo zelenilo);
 2. pregled evidentiranih i zaštićenih objekata, spomenika kulture i prirode i ambijentalnih celine;
 3. predlog podele naselja na urbanističke celine i zone prema urbanističkim pokazateljima i drugim karakteristikama;
 4. ocenu raspoloživih podloga za izradu plana.

Koncept planskog rešenja sadrži:

 1. ciljeve uređenja i izgradnje naselja i osnovne programske elemente;
 2. orijentaciono predviđeno građevinsko područje sa predlogom namena površina i površina javne namene;
 3. orijentaciono planirane kapacitete mreža javne komunalne infrastrukture;
 4. predlog celina ili zona za dalju urbanističku razradu;
 5. druga pitanja od značaja za izradu planskog dokumenta.

Grafički deo Koncepta urbanističkog plana koji se izrađuje za ukupan obuhvat naseljenog mesta jesu karte u prigodnoj razmeri, u zavisnosti od vrste plana, koje sadrže:

 1. orijentaciono predviđeno građevinsko područje sa preliminarnom podelom na urbanističke celine i zone;
 2. orijentaciono planirane trase, koridore, regulaciju ulica i mreža javne komunalne infrastrukture;
 3. drugi prikazi od značaja za izradu plana, kao što su objekti ili zone zaštite, stečene obaveze, ili drugi elementi od uticaja na urbanističko rešenje.

Generalni plan donet pre stupanja na snagu Zakona je ujedno i Koncept plana za planove generalne regulacije za deo građevinskog područja obuhvaćenog granicama Generalnog plana.

Koncept plana generalne regulacije za deo građevinskog područja naselja ze koje je donet Generalni plan iz prethodnog stava ovog člana sadrži:

 1. izvod iz tekstualnog i grafičkog dela Generalnog plana;
 2. predlog podele građevinskog područja u obuhvatu Generalnog plana na celine ili zone za dalju urbanističku razradu;
 3. ocenu raspoloživih podloga za izradu plana.

Koncept plana detaljne regulacije za deo građevinskog područja naselja koji je u obuhvatu donetog Plana generalne regulacije iz prethodnog stava ovog člana sadrži:

 1. izvode iz tekstualnog i grafičkog dela Plana generalne regulacije;
 2. ocenu raspoloživih podloga za izradu plana;
 3. po potrebi pregled naknadno prikupljenih dodatnih podataka i uslova nadležnih institucija.

Tekstualni deo Koncepta plana detaljne regulacije koji se izrađuje za saobraćajnice ili infrastrukturne koridore i objekte sadrži:

 1. opis granica plana;
 2. planski i pravni osnov za izradu plana;
 3. obaveze, uslove i smernice iz planskih dokumenata višeg reda i drugih razvojnih dokumenata;
 4. pregled prikupljenih podataka i uslova nadležnih institucija;
 5. pregled evidentiranih i zaštićenih objekata, spomenika kulture i prirode i ambijentalnih celine;
 6. ocenu raspoloživih podloga za izradu plana.

Grafički deo Koncepta plana detaljne regulacije koji se izrađuje za saobraćajnice ili infrastrukturne koridore i objekte sadrži:

 1. orijentaciono planirane trase, koridore, regulaciju ulica i mreža javne komunalne infrastrukture;
 2. drugi prikazi od značaja za izradu plana, kao što su objekti ili zone zaštite, stečene obaveze, ili drugi elementi od uticaja na urbanističko rešenje.

Koncept za izmene i dopune urbanističkog plana donetog po odredbama Zakona može da sadrži samo tekstualno obrazloženje razloga za pristupanje

Izmenama i dopunama plana.

3.2. Nacrt plana

Član 53.

Nacrt plana sadrži tekstualni i grafički deo.

Tekstualni deo Nacrta plana sadrži Planski deo koji se upućuje na javni uvid, donosi i objavljuje po donošenju planskog dokumenta.

Grafički deo Nacrta plana ima sadržaj propisan ovim Pravilnikom za grafički deo za predmetni planski dokument.

4. Stručna kontrola planskog dokumenta

Član 54.

Stručnoj kontroli podleže koncept plana, kao i nacrt plana, pre izlaganja na javni uvid.

Član 55.

Obrisan

Član 56.

Stručna kontrola planskog dokumenta obuhvata:

 1. proveru usklađenosti planskog dokumenta i njegovih rešenja sa: Zakonom i ovim pravilnikom; odlukom o izradi planskog dokumenta; donetim planskim dokumentima šireg područja; standardima i normativima; pribavljenim uslovima; kao i sa drugim zakonima i propisima;
 2. proveru opravdanosti planskih rešenja sa stanovišta: racionalnog korišćenja i zaštite prirodnih resursa i stvorenih dobara; usklađivanja prostornog razmeštaja stanovništva i aktivnosti; usmeravanja razvoja i procesa urbanizacije; racionalne organizacije mreže naselja, kao i razvoja i funkcija urbanih centara; racionalne organizacije i uređenja saobraćajne mreže i mreže tehničke infrastrukture; racionalne organizacije i razmeštaja privrednih delatnosti; zaštite životne sredine, prirodnih vrednosti i nepokretnih kulturnih dobara; usklađivanja planskih rešenja sa potrebama odbrane i zaštite od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u miru i ratu; i dr;
 3. proveru i ocenu o realnosti i ostvarivosti predloženih rešenja planskog dokumenta.

Član 57.

Sednici komisije koja obavlja stručnu kontrolu prisustvuje odgovorni planer, odnosno odgovorni urbanista, koji obrazlaže planski dokument pred komisijom.

Član 58.

O izvršenoj stručnoj kontroli planskog dokumenta sačinjava se izveštaj.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži: uvodni deo - u kome se daju osnovne informacije o tekstualnom i grafičkom delu planskog dokumenta, prethodnim aktivnostima na stručnoj kontroli, podaci o prisutnim članovima komisije i drugim prisutnim licima; podaci o vremenu i mestu održavanja stručne kontrole i dr.; primedbe i sugestije članova komisije, i zaključak komisije - koji sadrži stavove o datim primedbama po kojima je obrađivač planskog dokumenta dužan da postupi.

Sastavni deo izveštaja, odnosno zaključaka komisije iz prethodnog stava, jeste i zaključak: da je potrebno nakon postupanja po izveštaju o izvršenoj stručnoj kontroli, ponovo obaviti stručnu kontrolu, odnosno proveriti usklađenost koncepta i nacrta plana sa izveštajem o izvršenoj stručnoj kontroli; ili, da se daje pozitivno mišljenje na koncept plana, na osnovu koga je potrebno uraditi nacrt plana odnosno da se daje pozitivno mišljenje na nacrt plana i da se nacrt plana može uputiti u proceduru javnog uvida.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana potpisuju predsednik i sekretar komisije koja vrši stručnu kontrolu, kao i ovlašćeno lice nadležnog organa.

Član 59.

Institucija koja izrađuje planski dokument dužna je da postupi u skladu sa izveštajem o izvršenoj stručnoj kontroli u roku od 30 dana, a izuzetno u slučaju većeg broja primedbi ili primedbi koje zahtevaju značajne aktivnosti na izmeni planskog dokumenta, u roku od 60 dana.

5. Javni uvid

Član 60.

Izlaganje nacrta planskog dokumenta na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole, u trajanju od 30 dana.

Nacrt planskog dokumenta se izlaže na javni uvid u analognom obliku, a može se izložiti i u digitalnom obliku preko internet strane organa nadležnog za izlaganje nacrta planskog dokumenta na javni uvid.

Član 61.

Tekstualni deo i referalne karte Prostornog plana Republike Srbije, pre izlaganja na javni uvid, overava ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i Republička agencija za prostorno planiranje (u daljem tekstu: Agencija).

Tekstualni deo i referalne karte regionalnog prostornog plana regionalnog prostornog plana - oblasnog prostornog plana i prostornog plana područja posebne namene, pre izlaganja na javni uvid, overava nadležni organ za poslove prostornog planiranja u Republici Srbiji i odgovorni planer.

Tekstualni deo i referalne karte regionalnog prostornog plana, regionalnog prostornog plana - oblasnog prostornog plana i prostornog plana područja posebne namene za područja koja se u celini nalaze na teritoriji autonomne pokrajine i koje donosi skupština autonomne pokrajine overava nadležni organ za poslove prostornog planiranja u autonomnoj pokrajini i odgovorni planer.

Tekstualni deo i referalne karte regionalnog prostornog plana za područje grada Beograda, pre izlaganja na javni uvid, overava odgovorni planer, predsednik komisije za planove i organ nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Tekstualni deo i karte prostornog plana jedinice lokalne samouprave i urbanističkog plana, pre izlaganja na javni uvid, overava odgovorni planer, odnosno odgovorni urbanista, predsednik komisije za planove i organ nadležan za poslove urbanističkog planiranja.

Član 62.

O oglašavanju i izlaganju Prostornog plana Republike Srbije, regionalnog prostornog plana i prostornog plana područja posebne namene na javni uvid stara se Agencija, u saradnji sa organom jedinice lokalne samouprave nadležnim za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

O oglašavanju i izlaganju regionalnog prostornog plana za područje grada Beograda na javni uvid stara se organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

O oglašavanju i izlaganju prostornog plana jedinice lokalne samouprave i urbanističkog plana na javni uvid stara se organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Član 63.

Oglas o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid sadrži: pun naziv institucije koja sprovodi oglašavanje, odnosno koja se stara o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid; naziv planskog dokumenta čije se izlaganje oglašava; podatke o vremenu i mestu izlaganja planskog dokumenta na javni uvid; način na koji zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe na planski dokument; podatke o vremenu i mestu javne prezentacije nacrta planskog dokumenta; podatke o vremenu i mestu održavanja javne sednice komisije nadležne za javni uvid; druge informacije koje mogu biti od značaja za javni uvid.

Oglas o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid može sadržati i grafički prikaz područja koje je obuhvaćeno planskim dokumentom.

Član 64.

Prostorni plan Republike Srbije se izlaže na javni uvid u sedištu svih upravnih okruga, odnosno oblasti u Republici Srbiji, pri čemu se po jedan primerak nacrta Prostornog plana Republike Srbije dostavlja svim jedinicama lokalne samouprave.

Regionalni prostorni plan i prostorni plan područja posebne namene izlažu se na javni uvid u sedištu svih jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u obuhvatu prostornog plana.

Regionalni prostorni plan za područje grada Beograda izlaže se na javni uvid u Skupštini grada Beograda, kao i u sedištu prigradskih opština.

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave i urbanistički plan izlaže se na javni uvid u sedištu jedinice lokalne samouprave.

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave i urbanistički plan za deo područja grada Beograda izvan obuhvata generalnog plana, izlaže se na javni uvid u Skupštini grada Beograda i u sedištu prigradske opštine čija se teritorija ili deo teritorije nalazi u obuhvatu plana.

Član 65.

Planski dokument se izlaže na javni uvid u centralnom holu zgrade jedinice lokalne samouprave, ili u posebnoj prostoriji koja je određena za izlaganje planskog dokumenta na javni uvid.

Ako se planski dokument izlaže na javni uvid u posebnoj prostoriji, potrebno je na ulazu u zgradu ili u centralnom holu zgrade istaći obaveštenje o tome u kojoj prostoriji je planski dokument izložen na javni uvid.

Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma, svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi planski dokument pruža potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi na planski dokument.

Član 66.

U toku izlaganja nacrta prostornog plana na javni uvid, Agencija, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa obrađivačem planskog dokumenta, organizuje najmanje jednu javnu prezentaciju nacrta planskog dokumenta, najkasnije 10 dana pre isteka javnog uvida.

U toku izlaganja nacrta urbanističkog plana na javni uvid, a radi pružanja potrebnih informacija i stručne pomoći u vezi sa pojedinim planskim rešenjima, nadležni organ jedinice lokalne samouprave obezbeđuje povremeno prisustvo predstavnika obrađivača urbanističkog plana.

U toku izlaganja nacrta urbanističkog plana na javni uvid, nadležni organ jedinice lokalne samouprave u saradnji sa obrađivačem planskog dokumenta, može po potrebi organizovati javnu prezentaciju nacrta planskog dokumenta, najkasnije 10 dana pre isteka javnog uvida.

Član 67.

Zainteresovana pravna i fizička lica podnose primedbe na izloženi planski dokument u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, na pisarnici organa lokalne samouprave koji je izložio planski dokument na javni uvid.

Član 68.

Za planske dokumente o čijem izlaganju na javni uvid se stara Agencija, organ jedinice lokalne samouprave koji je izložio planski dokument na javni uvid, u roku od 5 dana od završetka javnog uvida, dostavlja sve podnete primedbe Agenciji.

Za planske dokumente o čijem izlaganju na javni uvid se stara Agencija, zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i u sedištu Agencije.

Član 69.

U roku od 5 dana od završetka javnog uvida, Agencija, odnosno organ jedinice lokalne samouprave, dostavlja sve podnete primedbe obrađivaču planskog dokumenta.

Obrađivač planskog dokumenta, za potrebe održavanja javne sednice komisije i pripreme izveštaja o obavljenom javnom uvidu, priprema stavove o podnetim primedbama na nacrt planskog dokumenta u pisanom obliku i dostavlja ih Agenciji, odnosno komisiji za planove iz člana 55. stav 2. ovog pravilnika.

Član 70.

Po završenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta, Komisija koju obrazuje nadležni organ, odnosno komisija za planove jedinice lokalne samouprave, održava javnu sednicu i priprema izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta.

Komisija održava javnu sednicu u terminu određenom u oglasu o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid, po pravilu u sedištu organa jedinice lokalne samouprave.

Ako po oglašavanju izlaganja planskog dokumenta na javni uvid dođe do promena termina i mesta održavanja sednice komisije, oglašava se novi termin i mesto održavanja sednice komisije.

Ako se po završetku javnog uvida utvrdi da je broj i obim primedbi upućenih na planski dokument veliki, komisija može da zaseda više puta, odnosno mogu se odrediti novi termini održavanja javne sednice komisije, najkasnije u roku od pet dana od dana održavanja prve sednice.

Član 71.

Javnoj sednici komisije prisustvuju odgovorni planer, odnosno odgovorni urbanista, predstavnici obrađivača planskog dokumenta, predstavnici nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, kao i podnosioci primedbi na planski dokument.

Podnosilac primedbe na nacrt planskog dokumenta može obrazlažiti primedbe pred komisijom.

O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

O toku javne sednice komisije vodi se zapisnik, koji sadrži osnovne podatke o vremenu i mestu održavanja sednice komisije, evidenciju svih prisutnih na sednici komisije, kao i popis učesnika u diskusiji.

Član 72.

Komisija na jednoj ili više zatvorenih sednica, koje se naknadno održavaju, donosi zaključak po svakoj podnetoj primedbi i sačinjava izveštaj o obavljenom javnom uvidu koji potpisuju predsednik i članovi komisije, kao i ovlašćeno lice nadležnog organa, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Komisija razmatra primedbe na nacrt planskog dokumenta podnete u toku trajanja javnog uvida, a izuzetno, na obrazloženi predlog organa nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma može razmatrati i pojedine primedbe podnete posle javnog uvida, a do pripremanja izveštaja o obavljenom javnom uvidu, u slučaju kada su one zasnovane na novim činjenicama, kada su od značaja za kvalitetnije definisanje planskih rešenja ili kada iz opravdanog razloga nisu mogle biti blagovremeno podnete.

Zaključak komisije o podnetoj primedbi može biti da se primedba: "prihvata" "ne prihvata" (uz obrazloženje); "delimično prihvata" (uz obrazloženje koji deo primedbe se prihvata, a koji ne prihvata); kao i da primedba "nije osnovana" (uz obrazloženje).

Izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta sadrži: 1) uvodni deo - kratak prikaz aktivnosti koje se odnose na postupak donošenja odluke, ugovaranje, izradu i stručnu kontrolu planskog dokumenta; 2) podatke o oglašavanju i sprovođenju postupka javnog uvida, kao i podatke o održavanju sednice komisije i 3) skraćeni prikaz primedbi koje su podnete na nacrt planskog dokumenta, sa zaključkom komisije po svakoj primedbi i kraćim obrazloženjem.

Izveštaj o obavljenom javnom uvidu se dostavlja obrađivaču planskog dokumenta, koji je dužan da postupi po njemu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja.

Član 73.

Nakon postupanja u skladu sa izveštajem o obavljenom javnom uvidu, nadležni organ upućuje planski dokument u proceduru donošenja.

U slučaju da nakon javnog uvida u nacrt planskog dokumenta, nadležni organ, odnosno komisija za planove utvrdi da usvojene primedbe suštinski menjaju planski dokument, donosi odluku kojom se nosiocu izrade nalaže da izradi novi nacrt ili koncept planskog dokumenta, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana donošenja odluke.

U slučaju kada se postupanjem po izveštaju o obavljenom javnom uvidu utvrdi da je planski dokument, značajnije promenjen u jednom delu, nadležni organ može doneti odluku o ponavljanju javnog uvida za deo nacrta planskog dokumenta koji je značajnije promenjen.

6. Objavljivanje i čuvanje planskih dokumenata

Član 74.

Uz predlog planskog dokumenta, koji sadrži tekstualni i grafički deo, organu nadležnom za donošenje planskog dokumenta se dostavljaju i obavezni prilozi u formi obrazloženja planskog dokumenta.

Obrazloženje Prostornog plana Republike Srbije, regionalnog prostornog plana i prostornog plana područja posebne namene sadrži:

 1. kraću informaciju o proceduri izrade i kontrole planskog dokumenta, u formi dopisa kojim se predlaže donošenje prostornog plana;
 2. prikupljena mišljenja republičkih organa na predlog planskog dokumenta;
 3. izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta.

Obrazloženje prostornog plana jedinice lokalne samouprave i urbanističkog plana sadrži:

 1. kraću informaciju o proceduri izrade i kontrole planskog dokumenta;
 2. izveštaj o obavljenoj stručnoj kontroli nacrta planskog dokumenta;
 3. izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta;
 4. saglasnost nadležnog organa na izveštaj o strateškoj proceni uticaja planskog dokumenta na životnu sredinu.

Član 75.

Po donošenju, svi planski dokumenti se objavljuju u službenim glasilima Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zavisno od vrste dokumenta, a objavljuju se i u elektronskom obliku.

Planski dokumenti su dostupni i putem internet strane organa nadležnog za donošenje planskog dokumenta, odnosno Agencije, odnosno organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Grafički deo donetog planskog dokumenta, u odgovarajućem broju primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa koji je doneo planski dokument. Obavezno je oformiti najmanje jedan radni original u analognom obliku, u odgovarajućoj razmeri u zavisnosti od veličine područja i vrste plana.

Član 76.

Planski dokumenti sa prilozima moraju biti dostupni na uvid javnosti u toku važenja dokumenta u sedištu donosioca, odnosno organa nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, osim priloga koji se odnose na posebne mere, uslove i zahteve za prilagođavanje potrebama odbrane zemlje, kao i podacima o područjima i zonama objekata od posebnog značaja i interesa za odbranu zemlje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 77.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

 1. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ("Službeni glasnik RS", broj 60/03);
 2. Pravilnik o sadržini, načinu izrade, načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana, kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ("Službeni glasnik RS", broj 12/04).

Član (21.) dodat

Koncept za usaglašavanje sa odredbama Zakona Prostornog plana jedinice lokalne samouprave donetog do dana stupanja na snagu Zakona, sadrži samo elemente iz člana 50. stava 5. tačke 9. Pravilnika sa tekstualnim obrazloženjem.

Član (22.) dodat

Odredbe ovog pravilnika primenjivaće se na plansku dokumentaciju za koju do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nije započet javni uvid, a na generalni urbanistički plan i kada je započet javni uvid.

Član 78.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

U Beogradu, 11. 03. 2011. godine
Ministar,
dr Oliver Dulić, s.r.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;