SFSOPLATE-468X60-BANNER

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata

28.05.2014. | Gradjevinarstvo.rs

Na osnovu člana 201. tačka 13) Zakona o planiranju i izgradnji
(„Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US i 24/11),

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja donosi

PRAVILNIK
o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata

(„Službeni glasnik RS“, broj 93/11)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržina i način vršenja tehničke kontrole glavnih projekata za građenje objekata, glavnih projekata rekonstrukcije, adaptacije i sanacije, projekata izvedenog objekta kada se izrađuje za potrebe legalizacije objekata i glavnih projekata izgrađenih po propisima drugih zemalja, kao i glavnih projekata, odnosno pojedinih delova glavnih projekata čija je tehnička kontrola već izvršena, a od dana izvršene tehničke kontrole do podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole propisi u toj oblasti su izmenjeni ili su prestali da važe.

Član 2.

Tehnička kontrola, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proveru usklađenosti glavnog projekta za građenje, sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima i standardima koji se primenjuju za građenje objekata odgovarajuće vrste i namene, kao i međusobnu usklađenost projekata koji su njegov sastavni deo.

Tehnička kontrola glavnog projekta za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina obuhvata i proveru usklađenosti sa merama sadržanim u izveštaju revizione komisije u skladu sa Zakonom.

Tehničkom kontrolom proverava se i da li glavni projekat sadrži sve propisane dozvole i saglasnosti koje izdaju nadležni organi i organizacije, kao i propisane sastavne delove.

Član 3.

Kada tehničku kontrolu pojedinih delova glavnog projekta vrši više privrednih društava, odnosno drugih pravnih lica, investitor obezbeđuje da jedno od tih privrednih društava, odnosno drugih pravnih lica bude nosilac tehničke kontrole i koje je odgovorno za obavljanje tehničke kontrole svih delova glavnog projekta.

Član 4.

Kad investitor obezbeđuje tehničku kontrolu glavnog projekta od samog početka njegove izrade, tehnička kontrola se vrši kontinualno istovremeno sa izradom glavnog projekta.

Lice koje odredi privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem je povereno vršenje tehničke kontrole (odgovorni vršilac tehničke kontrole), obezbeđuje uslove za vršenje tehničke kontrole svih delova glavnog projekta u smislu člana 3. ovog pravilnika i stava 1. ovog člana.

Član 5.

Tehničkom kontrolom glavnog projekta proverava se, naročito:

 1. da li je glavni projekat urađen u skladu sa projektnim zadatkom;
 2. da li je glavni projekat usklađen sa zakonima i drugim propisima i da li je izrađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i namene objekta;
 3. da li glavni projekat ima sve delove neophodne za građenje objekta, utvrđene propisom kojim se određuje sadržina i obih prethodnih radova i sadržina i način pripreme tehničke dokumentacije;
 4. da li su u glavnom projektu priložene sve potrebne dozvole i saglasnosti;
 5. da li su u glavnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih radova i rezultati dopunskih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade glavnog projekta, kao i sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci;
 6. da li glavni projekat sadrži predmer i predračun radova, statičke i druge proračune i podatke o tehničkim i tehnološkim modelima i postupcima primenjenim za utvrđivanje stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti i trajnosti objekta, predviđenim materijalima, opremi i instalacijama u objektu, i dokaze da je njihov izbor racionalan;
 7. da li je u glavnom projektu na odgovarajući način projektovana organizacija i tehnologija građenja i da li su potpuni tehnički uslovi i opisi za izvođenje radova;
 8. da li su glavnim projektom obezbeđene tehničke mere za zaštitu životne sredine i sprečavanje nepovoljnih uticaja na okolno zemljište i na okolne objekte, u toku izgradnje i u toku korišćenja objekta;
 9. da li je obezbeđena međusobna usklađenost svih delova glavnog projekta;
 10. da li su na propisan način projektovani sistemi za osmatranje ponašanja tla i objekta i bezbednosti objekta u toku građenja i upotrebe;
 11. da li su predviđene sve mere za proveru ispravnosti ugrađene opreme i njenog kvaliteta, za probnu proveru opterećenja konstrukcije i probni rad objekta.

Odredbe stava 1. ovog člana shodno se primenjuju i na tehničku kontrolu glavnih projekata za rekonstrukciju postojećih objekata.

Ako glavni projekat sadrži detalje za izvođenje radova (izvođački projekat) tehnička kontrola obuhvata kontrolu izvođačkog projekta, naročito sa stanovišta da li su ispravno razrađeni svi neophodni detalji za izvođenje radova predviđenih glavnim projektom, da li su izvođački detalji usaglašeni sa glavnim projektom i da li su izvođački detalji tehnički i tehnološki potpuno opisani i grafički predstavljeni u skladu sa odgovarajućim standardima i tehničkim propisima koji se primenjuju za projektovanje i građenje te vrste i namene objekta.

Član 6.

Odredbe ovog pravilnika shodno se primenjuju i na tehničku kontrolu posebne vrste glavnih projekata.

Član 7.

Tehnička kontrola glavnog projekta za izgradnju objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, obuhvata i proveru da li je postupljeno po zahtevima komisije koja je izvršila stručnu kontrolu generalnog i idejnog projekta (reviziona komisija).

Ako je reviziona komisija, čiji se izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli idejnog projekta prilaže uz glavni projekat, ukazala na određene nedostatke u idejnom projektu i utvrdila zahteve po kojima je projektant obavezan da postupi u glavnom projektu, vršilac tehničke kontrole u svom izveštaju, koji dostavlja investitoru, posebno konstatuje da li je postupljeno po zahtevima komisije.

Član 8.

Ako nosilac tehničke kontrole glavnog projekta utvrdi da je neophodna provera tačnosti numeričkih ili grafičkih rezultata pojedinih delova glavnog projekta, ili kompletnog glavnog projekta, koja nije predmet tehničke kontrole, a od uticaja je na kontrolu elemenata iz člana 5. ovog pravilnika, predložiće investitoru i odgovornom projektantu glavnog projekta da obezbede dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti glavnog projekta ili će, na zahtev investitora, sam da izvrši potrebne numeričke i grafičke kontrole glavnog projekta.

Član 9.

Izveštaj o tehničkoj kontroli glavnog projekta sadrži, naročito:

 1. podatke o investitoru;
 2. naziv i lokaciju objekta;
 3. naziv glavnog projekta ili dela glavnog projekta koji je predmet tehničke kontrole;
 4. podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je izradilo glavni projekat, ili deo glavnog projekta koji je predmet tehničke kontrole;
 5. lično ime i zvanje odgovornog projektanta glavnog projekta i odgovornog projektanta tog dela glavnog projekta;
 6. osnovne opise i sadržaj svih delova glavnog projekta;
 7. osnovne podatke o objektu;
 8. podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je nosilac tehničke kontrole;
 9. lično ime i zvanje odgovornog vršioca tehničke kontrole i svih ostalih vršilaca tehničke kontrole glavnog projekta ili dela glavnog projekta;
 10. dokaze da privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je nosilac tehničke kontrole, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je učestvovalo u tehničkoj kontroli, lice koje je odgovorni vršilac tehničke kontrole i druga lica koja su učestvovala u tehničkoj kontroli, ispunjavaju uslove za vršenje tehničke kontrole utvrđene zakonom;
 11. datum tehničke kontrole;
 12. podatke da je tehnička kontrola izvršena u svemu prema odredbama ovog pravilnika;
 13. zaključak sa merama koje investitor treba da preduzme radi otklanjanja nepravilnosti utvrđenih tehničkom kontrolom.

Član 10.

Po otklanjanju svih primedaba vršilaca tehničke kontrole nosilac tehničke kontrole sačinjava konačan izveštaj o izvršenoj kontroli u kojem se konstatuje da na glavni projekat nema primedaba, odnosno da su u svim delovima projekta otklonjeni uočeni nedostaci, i dostavlja ga investitoru.

Član 11.

Nosilac tehničke kontrole potvrđuje ispravnost glavnog projekta na tri primerka glavnog projekta tako što se na naslovnoj strani svakog posebnog dela (knjige) glavnog projekta stavlja pečat koji sadrži: "Projekat se prihvata", podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je nosilac tehničke kontrole, datum vršenja tehničke kontrole i potpis odgovarajućeg vršioca tehničke kontrole, overen pečatom privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica koje je nosilac tehničke kontrole.

Član 12.

Tehnička kontrola glavnog projekta izrađenog po propisima drugih zemalja, vrši se na primerku projekta koji je preveden na srpski jezik (stručni prevod).

Član 13.

Tehničkom kontrolom glavnog projekta izrađenog po propisima drugih zemalja proverava se ispunjenost svih uslova iz čl. 5. i 8. ovog pravilnika, kao i:

 1. da li kvalitet materijala, opreme i instalacija odgovara normama kvaliteta po važećim standardima i da li je njihov izbor racionalno izvršen;
 2. da li predviđeni tehnički i tehnološki postupci građenja odgovaraju propisima o zaštiti životne sredine, zaštiti na radu, zaštiti od požara i drugim propisima o bezbednosti građenja i korišćenja za tu vrstu i namenu objekta.

Ako se tehničkom kontrolom utvrdi da prevod glavnog projekta ne odgovara za potrebe građenja, o tome se obaveštava investitor radi obezbeđenja stručnog i tačnog prevoda svih delova glavnog projekta.

Član 14.

O izvršenoj tehničkoj kontroli glavnog projekta iz člana 12. ovog pravilnika sačinjava se izveštaj sa svim primedbama i predlozima za izmene i dopune glavnog projekta i predlogom tehničkih, tehnoloških i drugih rešenja radi njegovog usklađivanja sa zakonom i drugim propisima, standardima i tehničkim normativima koji se primenjuju za projektovanje i građenje te vrste i namene objekta, i dostavlja investitoru.

Konačan izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli sačinjava se u skladu sa odredbama člana 9. ovog pravilnika.

Član 15.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata ("Službeni glasnik RS", broj 13/98).

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-00191/2011-07

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;