IZOLACIJA-468X60-BANNER

WINDOSHOW-970X250-BANNER

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

19.03.2015. | Gradjevinarstvo.rs

Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 16) Zakona o planiranju i izgradnji
(„Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US,132/14 i 145/14),
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje izgled, sadržina i mesto postavljanja gradilišne table (u daljem tekstu: tabla).

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na:

 1. izgradnju novog objekta;
 2. rekonstrukciju i sanaciju postojećeg objekta i
 3. uklanjanje postojećeg objekta ili dela objekta.

Član 3.

Tabla je pravougaonog oblika dimenzija 200 cm x 300 cm x 20 cm.

Tabla se izrađuje od četvrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton.

Ako se u toku radova tabla ošteti zamenjuje se novom tablom.

Sadržaj table ispisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, slovima primerene veličine.

Član 4.

Prednji deo table je u svetlonarandžastoj boji, otpornoj na atmosferske uticaje.

Zadnji i bočni deo table je u žutoj (matiranoj) boji, a nosači table u sivoj boji, otporni na atmosferske uticaje.

Član 5.

Tabla sadrži:

 1. prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table u gornjem levom uglu;
 2. naziv, namenu i površinu, odnosno dužinu objekta, ako se radi o linijskom objektu;
 3. broj/brojeve katastarske/katastarskih parcele/parcela i oznaku katastarske opštine na kojoj se objekat gradi;
 4. ime, odnosno naziv investitora (adresa, telefon, sajt);
 5. ime odgovornog projektanta (adresa, telefon, sajt);
 6. naziv privrednog društva, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo tehničku dokumentaciju (adresa, telefon, sajt);
 7. naziv izvođača radova, ime odgovornog izvođača radova i ime lica koje vrši stručni nadzor (adresa, telefon, sajt);
 8. broj i datum rešenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao građevinsku dozvolu, odnosno broj rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (za objekte za koje se koje se ne izdaje građevinska dozvola) i datum pravnosnažnosti, odnosno konačnosti rešenja o građevinskoj dozvoli;
 9. datum početka građenja i rok završetka izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova.

Podaci iz stava 1. ovog člana ispisuju se slovima crne boje na PVC samolepljivoj foliji otpornoj na oštećenja.

Član 6.

Tabla se ističe na vidnom i pristupačnom mestu na ulazu u gradilište, a za linijske objekte tabla se postavlja na početku i na kraju trase i na drugim odgovarajućim delovima trase.

Tabla se postavlja u vertikalnoj ravni sa dužom horizontalnom stranom, na desnoj strani od glavnog ulaza u gradilište i osvetljava se posebnim reflektorom, a uklanja se posle izdavanja upotrebne dozvole za objekat.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table („Službeni glasnik RS”, broj 4/10).

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00020/2015-07
U Beogradu, 25. februara 2015. godine
Ministar,
prof. dr Zorana Mihajlović, s.r.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Zoran Šumaruna 19.02.2024.
Pravilno postavljena podkonstrukcija i prav...
Stojkovic 12.02.2024.
A voda sto Malo Malo pa nestane to nema vez...
Sile 24.01.2024.
Sve ovo je super, ali fali nam minimum jos ...
Darko 17.01.2024.
A što tako ne okreče Beograd? Svi stranci s...
Branka 06.01.2024.
Videla sam hotel i u šoku sam. Ne razumem z...

;