PRIJAVA-468X60-BANNER

Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora

10.06.2014. | Gradjevinarstvo.rs

Na osnovu člana 201. tačka 4) Zakona o planiranju i izgradnji
("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi

PRAVILNIKravilnik
o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 55/2010 od 6.8.2010. godine.

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način vođenja i pristupa, kao i sadržina Registra investitora.

Član 2.

Registar investitora (u daljem tekstu: Registar) predstavlja javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizičkom ili pravnom licu kao investitoru i dostupan je u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja (u daljem tekstu: Zakon).

Registar vodi jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom.

U skladu sa statutom i opštim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta nadležnog organa jedinice lokalne samouprave određuje se lice ovlašćeno za vođenje Registra u sedištu jedinice lokalne samouprave.

Član 3.

U Registar se unose podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. godine.

Član 4.

Registar se vodi po azbučnom redu, kao jedinstvena evidencija svih investitora, ali se posebno vodi za fizička lica kao investitore i posebno za pravna lica kao investitore, i sadrži naročito:

  1. ime i prezime, adresu i JMBG kada je investitor fizičko lice, odnosno poslovno ime, sedište, PIB broj, kao i ime i prezime ovlašćenog lica, kada je investitor pravno lice;
  2. broj i datum izdavanja građevinske dozvole, sa osnovnim podacima o objektu koji će se graditi;
  3. podatke o pravnosnažnosti građevinske dozvole, prijavi radova, datumu početka i datumu završetka građenja, odnosno podatke o uloženim pravnim sredstvima;
  4. podatke o izvršenom inspekcijskom nadzoru (urbanističkom, građevinskom, inspekcije rada, ekološkom, komunalnom i dr.) u toku građenja objekta, sa navođenjem donetih akata;
  5. podatke o ranije izgrađenim objektima investitora na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj će se graditi ili se gradi objekat, sa svim raspoloživim podacima o tim objektima;
  6. podatke o sudskim i drugim sporovima i postupcima pred sudskim i drugim organima;
  7. podatke o vođenju krivičnog postupka protiv investitora;
  8. kao i sve druge podatke i činjenice koji se odnose na investitora.

Podatke iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana po službenoj dužnosti dostavlja nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji je izdao građevinsku dozvolu.

Podatke iz stava 1. tačka 4) ovog člana dostavlja organ nadležan za poslove inspekcijskog nadzora.

Podatke iz stava 1. tačka 5) ovog člana dostavlja investitor, a može ih dostaviti i organ koji je bio nadležan za izdavanje građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, na poziv lica ovlašćenog za vođenje Registra.

Podatke iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog člana pribavlja od nadležnih organa lice ovlašćeno za vođenje Registra.

Podatke iz stava 1. tačka 7) ovog člana registru može dostaviti svako zainteresovano lice u odgovarajućoj formi (overene fotokopije tužbi, krivične prijave, presude i sl.).

Član 5.

Ako investitor proda objekat u izgradnji, ili deo objekta u izgradnji, ili posebne fizičke delove objekta u izgradnji, dužan je da primerak overenog ugovora dostavi Registru.

Lice ovlašćeno za vođenje Registra pribaviće od nadležnog suda kopiju svakog overenog ugovora, kada je predmet prodaje objekat ili deo objekta iz stava 1. ovog člana.

Član 6.

Lice ovlašćeno za vođenje Registra dužno je da odmah po dobijanju podatka o investitoru iste unese u Registar.

Član 7.

Jedinica lokalne samouprave Registar počinje da vodi u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u"Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-151/2010-07

U Beogradu, 2. avgusta 2010. godine
Ministar,
Oliver Dulić, s.r.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Jovan Vranjes 01.02.2023.
Zemljiste je bilo opstinsko,kupili smo ga i...
Pablo 01.02.2023.
Nema gradnje nikakve gospodo preduzetnici. ...
Nena 31.01.2023.
Ima li nade da se u Sadovima kod zeleznicke...
Jovan Vranjes 30.01.2023.
Da li cemo mi koji odavno trazimo legalizac...
DARKO 30.01.2023.
Ne može legalizacija objekata građenih na t...

;