IZOLACIJA-468X60-BANNER

AUSTROTHERM-970X250-BANNER

Čiji je interes sprečavanje izgradnje petlje „Petlovo brdo“?

29.08.2013. | E-kapija

Preduzeće "Putevi Srbije" poslalo je juče saopštenje povodom, kako kažu, neprimerenih, neosnovanih i veoma grubih optužbi koje se u poslednje vreme često iznosi Udruženje građana naselja Petlovo brdo povodom rekonstrukcije petlje u tom beogradskom naselju.

- Projekat rekonstrukcije postojeće petlje "Petlovo brdo" se izvodi u potpunosti saglasno važećoj planskoj i projektnoj dokumentaciji, kao i uslovima dobijenim od strane nadležnih institucija. Uticaji projekta na prirodno i socijalno okruženje detaljno su sagledani u zakonom definisanom postupku procene uticaja projekta na životnu sredinu kao i tokom izrade idejnog i glavnog projekta petlje "Petlovo brdo" - navode u saopštenju.

Zainteresovana javnost, kako kažu, je u dva navrata tokom 2012. godine, javnim oglašavanjem bila pozvana da učestvuje u postupku procene uticaja, dostavi svoje predloge, sugestije i mišljenja u vezi sa projektom kao i da podnese žalbu u slučaju da nije zadovoljna donesenim rešenjem.

Niko od zainteresovane javnosti nije se uključio u postupak procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

- Postupak procene uticaja projekta na životnu sredinu sproveden je i okončan pred nadležnim ministarstvom. Rešenjem ministarstva je utvrđeno da nije potrebno izraditi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i dat je nalog nosiocu projekta da se tokom izrade glavnog projekta petlje "Petlovo brdo" ispoštuju sve mere zaštite definisane uslovima institucija nadležnih za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara - navedeno je u saopštenju.

Svi uslovi nadležnih institucija su ispoštovani tokom izrade glavnog projekta petlje, uz uvažavanje činjenice da se postojeća park šuma "Borići" nalazi u prostoru koji je važećom planskom dokumentacijom predviđen za izgradnju Ibarske magistrale u okviru petlje "Petlovo brdo" i da nije od strane nadležnih institucija deklarisana kao zaštićeno prirodno dobro niti uživa bilo koji drugi oblik zaštite. Ipak, JP "Putevi Srbije" je, uvažavajući načela održivog razvoja i u cilju očuvanja prirodnog potencijala, obezbedilo da se projektnim rešenjem minimizira broj stabala koja moraju biti posečena tokom realizacije projekta i da se najveći deo park šume u potpunosti očuva. Posebnom knjigom glavnog projekta rešen je problem dodatnog ozelenjavanja i zaštite naselja od uticaja buke i aerozagađenja koje u najvećoj meri izaziva saobraćaj na državnom putu IA reda broj 2 (Ibarskoj magistrali).

Osnove za izradu projektnog rešenja i komunikacija sa javnošću

Namena površine za petlju "Petlovo brdo" određena je detaljnim urbanističkim planom i planom detaljne regulacije usvojenim tokom devedesetih godina, a u skladu sa time izvršena je i eksproprijacija u korist JP "Putevi Srbije".

Deo park šume "Borići" koji treba da se ukloni nalazi se upravo u eksproprisanoj zoni i trenutno je od strane građana Petlovog brda iskorišćen kao prostor za odmor i rekreaciju, u okviru koga se nalaze klupe, stolovi, staze za pešačenje, sprave za vežbanje i sl.

- Sa željom da se umanji negativan uticaj puta i saobraćaja na stanovništvo, obuhvatajući pri tome ne samo zaštitu prirode već i socijalni aspekt života i rada u lokalu, imajući sluha za probleme koji proističu iz projektom predviđenih prostornih promena, JP"Putevi Srbije" je, kao društveno odgovorno preduzeće, organizovalo sastanak sa Udruženjima građana "Petlovo brdo" i "Zeleno naselje Petlovo brdo", uz prisustvo i drugih nadležnih institucija. Na sastanku je, kao mera kompenzacije, predloženo da se celokupni zatečeni sadržaji park šume "Borići" dislociraju na lokaciju park šume izvan zone na kojoj će biti rekonstruisana postojeća petlja, a u neposrednoj blizini naselja i postojećih sadržaja park šume. Površina na koju je predloženo izmeštanje sadržaja je deo park šume "Borići", a prostor na kome se nalazi je takođe eksproprisan u korist JP "Putevi Srbije" - kažu u "Putevima".

Udruženja građana su ponuđeni predlog odbila bez konsultacija sa građanima čije su interese zastupali na sastanku.

"Putevi Srbije" podsećaju javnost da su deo Ibarske magistrale kao i pripadajuća postojeća petlja "Petlovo brdo" definisane kao opasna mesta u smislu bezbednosti saobraćaja. Broj žrtava u saobraćajnim nezgodama koje se dešavaju u zoni ove petlje raste iz dana u dan. Obaveza je JP "Putevi Srbije" da obezbedi sve uslove za neometano i bezbedno odvijanje saobraćaja na celokupnoj putnoj mreži u nadležnosti javnog preduzeća, pa samim time i na ovoj saobraćajnici.

Iz tih razloga je neophodno u najkraćem mogućem roku izgraditi petlju "Petlovo brdo" prema izrađenom projektu i time eliminisati bezbednosne rizike i omogućiti nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja u zoni petlje.

Projektna dokumentacija je izrađena, potpisan je ugovor sa izvođačem radova i radovi treba da otpočnu. Jedina prepreka je deo građana naselja Petlovo brdo koji nastoji da na svaki način spreči rekonstrukciju petlje "Petlovo brdo".

- Nadamo se da su predstavnici udruženja informisali građane naselja "Petlovo brdo" o tome koji stepen odgovornosti građani preuzimaju na sebe eventualnim blokiranjem izgradnje petlje "Petlovo Brdo".

Primedbe predstavnika Udruženja "Petlovo brdo", ne odnose se direktno na nedostatke projekta petlje "Petlovo brdo", već na njen projektom definisani položaj koji uslovljava dalja projektna rešenja u vezi sa planovima za buduće proširenje Ibarske magistrale u zoni naselja "Petlovo brdo".

Suštinski, predstavnici Udruženja "Petlovo brdo" su kao glavni problem definisali zaštitu nelegalnih objekata i individualnih priključaka na državni puti IA reda broj 2 (Ibarsku magistralu) o čemu su, u više navrata, informisali javnost putem sredstava javnog informisanja.

Zašto izmena projektnog rešenja nije realna opcija?

• Preprojektovanje zahteva dve godine, čime se gubi mogućnost realizacije projekta kroz već dobijeni kredit Evropske investicione banke (EIB).
• Prostorno planski uslovi su takvi da ne daju prostor za izmenu trase, a samim time ne može se postići dislociranje same petlje na drugu lokaciju. U suprotnom morala bi se na zahtev Udruženja izmeniti postojeća planska dokumentacija što predstavlja proces koji bi trajao godinama sa veoma malim izgledima za udovoljenje zahtevima predstavnika građana.
• Troškovi sa kojima bi se država Srbija suočila u pokušaju da se izmeni postojeće projektno rešenje bili bi nesagledivo veći od troškova ovog projekta a uticaji novog projektnog rešenja na lokalno stanovništvo bili bi skoro identični uticajima koje će izazvati ponuđeno rešenje.

Posledice odlaganja rekonstrukcije petlje "Petlovo brdo"

Ugovor o izgradnji petlje "Petlovo brdo" i petlje "Orlovača" je potpisan sa izvođačem izabranim kroz otvoreni međunarodni postupak nabavke radova u skladu sa procedurom koju propisuje Evropska investiciona banka (EIB). Realizacija navedenog projekta predstavlja obavezu države koju sprovodi JP "Putevi Srbije". U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza posledice su sledeće:

• ugrožavanje zdravlja i bezbednosti učesnika u saobraćaju
• direktne finansijske posledice - odštetni zahtevi izvođača zbog promene ugovornih uslova,
• plaćanje troškova rezervisanih i neiskorišćenih sredstava zajma,
• moguće otkazivanje finansiranja uz neizvesnost novog ugovaranja.

Pomenute troškove moraće da plaćaju svi građani Republike Srbije.

Napomena uredništva portala Gradjevinarstvo.rs:

Tekst iznad predstavlja mišljenje preduzeća "Putevi Srbije" i kao takvo se mora i posmatrati. Ovim putem pozivamo i građane naselja Petlovo brdo, kao i predstavnike Udruženja "Petlovo brdo" da iznesu svoje mišljenje.

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
;