BETONJERKA
BETONJERKA
32000 ČAČAK, SRB
NIKOLE TESLE 5

032 5524 455
032 5344 455, DIREKTOR
032 5524 457
032 5373 689
DRAGAN NIKOLIĆ, direktor

BETONJERKA

Preduzeće DOO BETONJERKA ČAČAK, prvobitno osnovano kao GP Hidrogradnja, na tržištu uspešno posluje već više od 40 godina kao stabilno i uređeno preduzeće sa jasno definisanom strategijom. Kao Društvo sa ograničenom odgovornošću posluje od 2015. godine.

Zapošljava 54 radnika, poseduje 4 proizvodne hale ukupne površine 8.000m², upravnu zgradu i 73.000m² građevinskog zemljišta.

U sklopu širokog asortimana proizvodnog programa preduzeće DOO BETONJERKA ČAČAK sadašnjim i potencijalnim kupcima nudi:

 • betonske cevi armirane i nearmirane, prečnika O400-2400mm prema SRPS U.N1.050 - vibropresovne, vibrirane i cevi sa specijalnom zaštitom kao i masu za spajanje cevi,
 • betonske elemente za šahte armirane i nearmirane O1000mm (kinete,prstenove,konuse i završne ploče),
 • betonsku galanteriju: ivičnjake (bele i sive), Rigole (bele i sive), kablovice, betonske blokove za zidanje, kanalete, raster ploče, betonske ograde, ogradne stubove, repere, razne vrste žardinjera, betonske klupe, armiranobetonske signalne kućice i druge proizvode prema porudžbini,
 • armiranobetonske ramovske propuste,
 • armiranobetonsku odbojnu ogradu „New Jersey“,
 • betonske elemente za poljoprivredu: podne rešetke za staje, betonske jasle, betonska korita i dr.,
 • armiranobetonske stubove za elektroenergetske vodove niskonaponske mreže, linijske i ugaone,
 • sirovi beton za potrebe trećih lica,
 • obrađenu armaturu prema specifikaciji kupca.

Napominjemo da njena Laboratorija za beton vrši kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda, pod stručnim nadzorom Instituta za ispitivanje materijala Beograd.

Poslednjih godina posebna pažnja se poklanjala uvođenju sistema menadžmenta kvalitetom. U novembru 2010.god. Društvo za sertifikaciju i nadzor izdalo je Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008 uspostavljen za celokupnu organizaciju preduzeća. Time je preduzeće postalo još konkurentnije i ostvarilo preduslov za nastup na inostranom tržištu.

Prepoznatljivo po kvalitetu i poštovanju ugovorenih obaveza, preduzeće Betonjerka primenom najsavremenijih tehnologija ostvaruje dugoročne odnose sa poslovnim partnerima. U korist tome govori i konstantan rast proizvodnje i sve veći broj referenci.

Kroz primenu integrisanih sistema upravljanja svakodnevno se unapređuje poslovanje kroz:

 • obezbeđenje visokog nivoa kvaliteta proizvodnje,
 • poštovanje zadatih rokova,
 • korišćenje savremene opreme, mašina i alata
 • ispunjenje garantnih rokova,
 • konstantno praćenje tržišta,
 • brigu o zaposlenima,
 • primenu aktuelnih zakonskih propisa zaštite životne sredine i bezbednosti na radu.itd...

Kontinualnim ulaganjem u razvoj zaposlenih, opreme i mehanizacije, a prvenstveno vođeno željama i potrebama klijenata, prati aktuelne trendove u građevinarstvu i spremno je da odgovori na najviše zahteve tržišta.