IZOLACIJA-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

Novine u predlogu nacrta zakona o zaštiti od požara

28.10.2009. | Ivan Zarev

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je preko Sektora za vanredne situacije, na osnovu Ustavnih odredbi, izradilo novi Nacrt Zakona o zaštiti od požara. Izradi novog Nacrta pomenutog zakona pristupilo se iz više razloga, a kao najbitniji razlozi mogu se istaći:

 • prevaziđenost društveno-organizacionih oblika starog zakona
 • intencija da se stepen zaštite života i materijalnih dobara podigne na viši nivo
 • približavanje zakonskoj regulativi razvijenih zemalja i zemalja u okruženju
 • usklađivanje sa odredbama drugih zakona sa kojima Zakon o zaštiti od požara na neposredan način ima dodirnih elemenata
 • uređenje u oblasti projektovanja, izvođenja i održavanja sistema za zaštitu od požara
 • mogućnost novog načina organizovanja vatrogasnih jedinica, itd.

Posebno treba napomenuti da predloženi Nacrt Zakona o zaštiti od požara čini deo integrisanog sistema zaštite.

Predloženom koncepcijom dati su osnovni postulati po pitanjuma zaštite od požara, eksplozija, havarija i spasavanja. Naravno, sa donošenjem, odnosno usvajanjem predloženih zakonskih rešenja, predviđeno je i donošenje niza podzakonskih akata - Pravilnika, koji će bliže urediti pojedina pitanja sadržana u predlogu Zakona. Po osnovu predloženog rešenja predviđeno je donošenje ukupno 11 novih podzakonskih akata - Pravilnika.

Novim nacrtom Zakona obuhvaćen je skup svih elemenata koji se odnose, pre svega, na normativno uređenje, upravni postpuak u nadzoru, organizaciono-tehničku strukturu pravnih lica, obrazovno-vaspitne elemente, planiranje. finansiranje, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara i eksplozija i dr.

Ideja novog Zakona je da se sistem zaštite od požara ostvari kroz organizovanje i pripremanje subjekata zaštite od požara, obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara, preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine u požarima i nadzorom nad primenom mera zaštite od požara.

U skladu sa navedenim načinom funkionisanja sistema zaštite od požara Nacrtom zakona definisane su i odgovarajuće obaveze u smislu sprovođenja njegovih odredaba, počevši od jedinica lokalne samouprave pa do pojedinaca.

Prvi put se ovim Nacrtom Zakona o zaštiti od požara definišu i načela i to:

 • načelo zaštite
 • načelo prevencije
 • načelo jačanja svesti
 • načelo stalnosti
 • načelo javnosti
 • načelo saradnje
 • načelo solidarnosti
 • načelo odgovornosti

Novinu u predlogu Nacrta Zakona o zaštiti od požara, u delu koji se odnosi na planiranje i organizovanje zaštite od požara, čini i strategija zaštite od požara koju će prema ovom nacrtu, a nakon usvajanja Zakona, donositi Vlada Republike Srbije za period od najmanje pet godina. Ovu strategiju bi sadržajno činio opis i ocena stanja zaštite od požara, osnovni ciljevi i kriterijumi za sprovođenje zaštite od požara u celini, sa prioritetnim merama, uslovi za primenu najpovoljnijih privrednih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih i drugih mera za zaštitu od požara, zatim dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje izbijanja, ublažavanje posledica požara i kontrolu sprovođenja mera zaštite od požara, kao i način obezbeđivanja odgovarajućih sredstava.

U okviru planiranja i organizovanja zaštite od požara predviđeno je i donošenje sanacionih planova, kako od strane države i pravnih lica, tako i od jedinica lokalne samouprave. U okviru ovog dela predviđeno je i donošenje Sanacionog plana Republike Srbije u slučajevima kada posledice požara prevazilaze mogućnosti za saniranje lokalne samouprave i kada opasnost od požara ugrožava prostor i objekte od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

U pomenutom delu Nacrta Zakona o zaštiti od požara (Planiranje i organizovanje zaštite od požara definisani su poslovi organizovanja, planiranja i sprovođenja zaštite od požara od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Akcenat ovog dela sadržaja Nacrta definisan je u primeni međunarodnih standarda u oblasti zaštite od požara, nadzoru, stručnom osposobljavanju, izradi Strategije i Akcionog plana i dr.

Nacrtom Zakona o zaštiti od požara utvrđena je i nova klasifikacija objekata, zemljišta i delatnosti. Predviđene su ukupno tri kategorije ugroženosti od požara, za razliku od četiri koje predviđa sadašnji zakon. Prema ugroženosti od požara definisane su tri kategorije i to:

 • prva kategorija ili visoki rizik od izbijanja požara
 • druga kategorija ili povećani rizik od izbijanja požara
 • treća kategorija ili izvesni rizik od izbijanja požara.

U skladu sa stepenom ugroženosti, definisane su i obaveze pravnih lica u smislu podzakonskih akata, unutrašnje organizacije i tehničke opremljenosti. Prvi put se uvodi i pojam Pravila zaštite od požara, koja obuhvataju organizaciju tehnoloških procesa, evakuaciju, zaštitu i osposobljavanje zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara. U smislu navedenog, predviđena je obaveza skupština stanara, vlasnika, odnosno korisnika objekata, kako poslovnih, tako i industrijskih i javnih objekata, kao i objekata blokovskog tipa, podzemnih garaža i stambenih objekata, da donose pomenuta pravila.

U delu Nacrta zakona koji se odnosi na mere zaštite od požara definisane su, slično starom zakonu, mere koje se utvrđuju prostornim i urbanističkim planovima, a novinu predstavljaju mere zaštite od požara u vidu koncepcije u idejnom projektu, koji kasnije predstavlja osnovu za izradu glavnih projekata. Novina koju nije sadržao stari zakon jeste i saglasnost i odobravanja lokacija za objekte koji služe za proizvodnju u vojne svrhe (namenska industrija).

Za razliku od starog zakona, u delu koji se odnosi na projektovanje i izgradnju objekata gde se koncepcija zaštite od požara definisala kroz elaborat zaštite od požara, novim Zakonom o zaštiti od požara predviđa se i uvodi Glavni projekat zaštite od požara, sa propisanim sadržajem i licencom za lice koje ga izrađuje. U skladu sa uvođenjem ovakvog projekta, zakonom se predviđaju i posebna ovlašćenja za njegovu izradu koja će izdavati Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i licence za lica koja ga izrađuju.

Posebno je interesantno reći da će pomenute licence, koje će izdavati Ministarstvo unutrašnjih poslova, dobijati lica koja imaju najmanje visoku stručnu spremu tehničkog smera, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja mera zaštite od požara ili njihovog nadzora i položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara. Važno je apostrofirati ovu činjenicu s obzirom da za ovu oblast do sada nije bilo licenci.

Odredbe novog zakona definišu i objekte za koje će se izdavati saglasnosti na projektnu dokumentaciju pri čemu je, po uzoru na novi Zakon o planiranju i izgradnji, izvršena podela nadležnosti tako da će se saglasnosti na projektnu dokumentaciju za određenu vrstu objekata davati sedištu Ministarstva (najsloženiji objekti).

Kada je u pitanju projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima u kojima se proizvode, prerađuju i skladište zapaljive tečnosti i gasovi, eksplozivne i druge materije koje mogu dovesti do požara, predviđena su ovlašćenja za projektovanje i izvođenje posebnih sistema zaštite od požara.

Pod projektovanjem i izvođenjem posebnih sistema podrazumeva se:

 • izrada i izvođenje stabilnih sistema za gašenje požara
 • izrada i izvođenje stabilnih sistema za dojavu požara
 • izrada i izvođenje stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
 • izrada analiza o zonama opasnosti (pare zapaljivih tečnosti, zapaljivi gasovi i eksplozivne prašine)
 • projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote.

U okviru Nacrta jasno su definisani objekti u kojima je obavezna ugradnja uređaja kojima se omogućava blagovremeno otkrivanje i javljanje požara, kao i objekti u kojima postoji obaveza ugradnje stabilnih sistema za gašenje požara, kao i vreme za njihovu periodičnu kontrolu. Zakonom se predviđa i posebno ovlašćenje za pravna lica koja se bave poslovima kontrole ovih uređaja.

Kada su u pitanju postupci oko izdavanja upotrebnih dozvola, predviđeno je da i dalje, kao i u starom zakonu, ostane obaveza kontrole (tehničkog prijema) sprovedenosti mera zaštite od požara, a u skladu sa ranije overenom tehničkom dokumentacijom.

Deo novog Nacrta Zakona o zaštiti od požara predvideo je i pet članova koji regulišu zaštitu od požara na otvorenom prostoru, odnosno problematiku vezanu za obavljanje žetvenih radova i spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Ovakvim odredbama nastojalo se da se u znatnoj meri preventivno utiče na požare koji se javljaju na otvorenom prostoru i koji mogu imati nesagledive posledice (pre svega po pitanju ugrožavanja šumskih kompleksa, objekata i ljudskih života). Poseban deo posvećen je uslovima koje moraju ispunjavati lica koja rade na poslovima zaštite od požara, psihofizičkim sposobnostima, školskoj spremi i godinama starosti.

U delu koji se odnosi na nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara definisana su ovlašćenja i poslovi inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova. Prvi put jasno je definisana uloga inspektora u delu poslova koji se odnose na bršenje uviđaja, utvrđivanja uzroka požara i nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara u objektima namenske industrije, a novinu predstavlja i nadzor nad građenjem objekata i saradnja sa projektantima u cilju obezbeđivanja adekvatnih tehnološko-tehničkih i organizacionih rešenja.

Kada je u pitanju deo zakona koji se odnosi na organizaciju vatrogastva, novinu predstavlja mogućnost da jedinice lokalne samouprave osnivaju profesionalne vatrogasne jedinice u slučajevima kada se obezbede odgovarajući uslovi, odnosno objekti za smeštaj ljudstva, oprema i tahnika, lično-zaštitna oprema i to u skladu sa važećim standardima i normama.

Po prvi put se zakonski definiše i međunarodna pomoć, odnosno angažovanje vatrogasnih jedinica po ugovorima o međunarodnoj saradnji.

Novim nacrtom Zakona o zaštiti od požara definisani su i izvori finansiranja, fond za zaštitu od požara, kao i obaveze osiguravajućih društava. U okviru ovog dela zakona propisani su i načini korišćenja fonda, njegovo funkcionisanje, organi fonda, upravni odbor i dr.

U delu koji se odnosi na kaznene odredbe predviđene su znatne novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu i pojedince. Raspon novčanih kazni usaglašen je sa odredbama Zakona o prekršajima.

Predlažući novi Zakon o zaštiti od požara predlagač, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova - Sektor za vanredne situacije, težio je da se u svim prisutnim rizicima u praksi postigne što veća zaštita, odnosno sigurnost imovine i lica i, na osnovu dosadašnjih iskustava, prevaziđu problemi koji su se pojavljivali u praksi.

Težište zakona je, kao što se iz iznetog može zaključiti, apostrofirano pre svega u nastojanju da se dobrom preventivnom zaštitom, od momenta gradnje objekata pa do njihovog izvođenja i eksploatacije, onemoguće požari i ekplozije, kao i da se dobrom opremljenošću i uvežbanošću vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i brzom intervencijom, spreči širenje eventualnih požara i time zaštite najveće vrednosti društva.

Uz donošenje, odnosno usvajanje novog zakona i odgovarajućih podzakonskih akata, kao i uz primenu evropskih standarda i propisa, smatramo da bi se u ovoj oblasti u potpunosti postigla dva ključna cilja, a to su dobro regulisana preventivna zaštita i mogućnost brzei adekvatne vatrogasno-spasilačke intervencije. Postizanjem ovih ciljeva građanima i vlasnicima imovine može se obezbediti maksimalna sigurnost i zaštita.

Autor: Ivan Zarev, načelnik Uprave za preventivnu zaštitu Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Linkovi:

 

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Srba 02.12.2023.
Zbog čega je naziv "osmeh Vojvodine" promen...
Tanja 24.11.2023.
Čini mi se da ne bi bila loša ni kombinacij...
DARKO 06.11.2023.
Na svake 2 godine ili pred izbore ista prič...
Pele 28.09.2023.
Ja sam bio skeptičan kaoa su mi nudili ali ...
Poštovani u vezi vašeg teksta o korupciji u...

;