SFSOPLATE-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata

04.12.2008. | Gradjevinarstvo.rs

Pogledajte Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata.

“Sl. glasnik RS”, br. 60/2003

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržina, način i postupak izrade planskih dokumenata, način vršenja stručne kontrole, kao i uslovi i način izlaganja planskih dokumenata na javni uvid.

II SADRŽINA PLANSKIH DOKUMENATA

1. Strategija prostornog razvoja Republike Srbije

Član 2

Strategija prostornog razvoja Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija) definiše osnovnu orijentaciju Republike Srbije u oblasti planiranja i uređenja prostora, u skladu sa propisanim načelima za uređenje prostora.

Strategijom se za delove teritorije Republike Srbije definiše implementacija nacionalne politike planiranja i uređenja prostora u zavisnosti od regionalnih i lokalnih geografskih uslova i razvojnih mogućnosti.

Strategija sadrži ciljeve prostornog planiranja i razvoja Republike Srbije, osnove za usmeravanje i usklađivanje prostornog razvoja, organizaciju prostora, razvojne prioritete i teritorijalne celine zajedničkih prostornih i razvojnih obeležja za koje će se donositi prostorni planovi.

Strategijom se posebno definišu pitanja, oblasti i modaliteti transgranične i međunarodne saradnje u oblasti prostornog planiranja i razvoja.

Član 3

Strategija sadrži naročito lokalizaciju javnih objekata i mreža od nacionalnog značaja u skladu sa ciljevima prostornog razvoja, kao i politike i režime zaštite prirodnih i kulturnih vrednosti, objekata i predela; posebno odnos područja grada Beograda u odnosu na teritoriju Republike Srbije, kao i politiku razvoja perifernih, manje razvijenih ili degradiranih područja, u cilju postizanja geografske, istorijske, kulturne, ekonomske i socijalne povezanosti.
Strategija se zasniva na uravnoteženom razvoju, komplementarnosti ruralnih i urbanih područja i korišćenju prostornih potencijala, kroz aktivnu međuregionalnu i međuopštinsku saradnju i učešće lokalnih subjekata u planiranju i uređenju prostora.

Član 4

Strategija sadrži tekstualni deo i grafički prikaz.

Grafički prikaz Strategije jeste sintezna karta u razmeri 1:300 000.

2. Šeme prostornog razvoja

Član 5

Šema prostornog razvoja bliže određuju prostorni razvoj pojedinih oblasti čije su osnove prostornog razvoja utvrđene u Strategiji.

 1. Šeme prostornog razvoja jesu:
 2. Šema prostornog razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada;
 3. Šema prostornog razvoja kulture;
 4. Šema prostornog razvoja zdravstva i socijalne zaštite;
 5. Šema prostornog razvoja informacija i telekomunikacija;
 6. Šema prostornog razvoja multimodalnog transporta;
 7. Šema prostornog razvoja rudarstva i energetike;
 8. Šema prostornog razvoja kapitalne privrede;
 9. Šema prostornog razvoja prirodnih i ruralnih područja, i
 10. Šema prostornog razvoja sporta i rekreacije.

1) Šema prostornog razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada

Član 6

Šema prostornog razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada određuje uravnoteženi razvoj institucija i organizacija visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, obezbeđujući celovitost, ujednačenost i kvalitet procesa obrazovanja i istraživanja. Šema prostornog razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada usmerava aktivnosti profesionalaca i studenata sa ciljem realizacije nacionalnih i regionalnih prioriteta u oblasti socijalnog razvoja, ekonomskog razvoja i zapošljavanja.

Šema iz stava 1 ovog člana obezbeđuje povezanost i saradnju visoko obrazovnih institucija sa naučnoistraživačkim institucijama, saradnju između univerzitetskih centara i istraživačkih institucija, posebno onih iz manjih i srednjih gradova sa osnovnim ciljem podsticanja razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija.

Šema iz stava 1 ovog člana obezbeđuje u jednakoj meri fundamentalna, tehnološka i primenjena istraživanja i edukaciju i njihovu prostornu orijentaciju u skladu sa međunarodnim standardima i zahtevima u pogledu kvaliteta i dostupnosti.

2) Šema prostornog razvoja kulture

Član 7

Šema prostornog razvoja kulture određuje prostorni razvoj aktivnosti iz oblasti kulture, povećanjem dostupnosti institucijama, objektima i dobrima kulture na teritoriji Republike Srbije.

Šema iz stava 1 ovog člana određuje područja prioritetne intervencije u oblasti kulture, prostorni razvoj kulturnih i umetničkih centara nacionalnog i internacionalnog značaja omogućavajući transfer informacija, vodeći računa o potrebi očuvanja pisma, uz puno poštovanje, očuvanje i transmisiju kulturnih vrednosti manjina.

3) Šema prostornog razvoja zdravstva i socijalne zaštite

Član 8

Šema prostornog razvoja zdravstva i socijalne zaštite određuje prostorne uslove koji obezbeđuju ujednačenu dostupnost objektima zdravstva i socijalne zaštite.

Šema iz stava 1 ovog člana obezbeđuje i određuje mrežu ustanova zdravstva i socijalne zaštite i određuje prostorne uslove za razvoj novih informacionih tehnologija u oblasti medicine.

4) Šema prostornog razvoja informacija i telekomunikacija

Član 9

Šema prostornog razvoja informacija i telekomunikacija određuje prostorne uslove koji obezbeđuju jednaku dostupnost njenim servisima i uslugama.

Šema iz stava 1 ovog člana određuje uslove za prostorni razvoj publicističke, telefonske (fiksne i mobilne) i kablovske mreže koordinacijom državnih i privatnih operatera sa osnovnim ciljem difuzije audiovizuelnih i multimedijalnih usluga, kao i uslove za prostorni razvoj novih informacionih i telekomunikacionih tehnologija preko osnivanja multimedijalnih centara sa raznovrsnim projektima.

5) Šema prostornog razvoja multimodalnog transporta

Član 10

Šema prostornog razvoja multimodalnog transporta ljudi i dobara definiše sistem multimodalnog transporta u skladu sa potrebama korisnika, uvažavajući socijalne, ekonomske i uslove zaštite životne sredine sa ciljem postizanja maksimalnih efekata u javnom sektoru transporta.

Sistem multimodalnog transporta određuje se u skladu sa: harmoničnim razvojem i komplementarnošću različitih vidova individualnog i kolektivnog transporta uz adekvatno opremanje ugroženih, degradiranih ili demografski praznih područja; potrebama nacionalne odbrane, socijalnim i ekonomskim razvojem, razmenom i vezama sa međunarodnim, a posebno evropskim okruženjem; politikama ograničenja ili smanjenja rizika i udesa, zaštite životne sredine od zagađivanja i povećanja bezbednosti, uz mogućnost izbora vrste transporta.

Sistem iz stava 2 ovog člana definiše troškove izgradnje, održavanja i korišćenja infrastrukturnih sistema, potrebne opreme i materijala, socijalne troškove i troškove zaštite životne sredine, kao i druge troškove koji se mogu iskazati u kvantitativnom i kvalitativnom obliku. Sistem definiše uslove za komplementarnost različitih vidova saobraćaja, kao i prostorni razmeštaj i razvoj pretovarnih multimodalnih čvorova.

Šema iz stava 1 ovog člana sadrži naročito: definisane nivoe transporta, infrastrukture, objekata i servisa na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, kao i mogućnost tehnološkog izbora odgovarajućeg sistema transporta, u skladu sa principima povećanja dostupnosti i brzine transporta, posebno unutar sistema nacionalnog i međunarodnog značaja. Šema posebno određuje sistem transporta u zonama velikih gradova i ekološki osetljivim područjima i definiše alternativu individualnom putničkom saobraćaju. Šema takođe definiše ograničenja u izgradnji i pristupu određenim transportnim sistemima, kroz analizu ekološke ugroženosti prostora i pozitivnih efekata funkcionisanja transportnih sistema.

6) Šema prostornog razvoja rudarstva i energetike

Član 11

Šema prostornog razvoja rudarstva i energetike sadrži naročito: ciljeve korišćenja obnovljivih i neobnovljivih rudarskih i energetskih resursa sa ciljem postizanja što manje zavisnosti u pogledu uvoza mineralnih i energetskih sirovina i obezbeđivanja sigurnosti snabdevanja strateškim sirovinama i energijom; proizvodne i prerađivačke potencijale, kao i potrebe na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, definisane u skladu sa realnim ekonomskim pokazateljima, uslovima zaštite životne sredine i mogućnostima transporta sirovina i energije; program razvoja distributivne mreže nafte, prirodnog gasa i električne energije, uslove pod kojima se resursi mogu koristiti.

7) Šema prostornog razvoja kapitalne privrede

Član 12

Šema prostornog razvoja kapitalne privrede definiše prostorni razvoj kapitalnih privrednih preduzeća i objekata čija delatnost nije obuhvaćena šemama prostornog razvoja multimodalnog transporta i rudarstva i energetike.

Na osnovu dugoročne strategije ekonomskog razvoja, šema iz stava 1 ovog člana prostorno određuje kapitalne privredne objekte i preduzeća i definiše uslove za njihovo funkcionisanje u uslovima tržišne privrede i procesa privatizacije.

8) Šema prostornog razvoja prirodnih i ruralnih područja

Član 13

Šema prostornog razvoja prirodnih i ruralnih područja sadrži naročito: dugoročni prostorni razvoj i uslove za očuvanje nacionalne prirodne baštine u skladu sa postojećim aktivnostima i lokalnim geografskim uslovima, a u funkciji zaštite životne sredine, sa ciljem održanja i unapređenja kvaliteta životne sredine, biološkog diverziteta, racionalnog korišćenja neobnovljivih resursa.

Šema iz stava 1 ovog člana definiše uslove za realizaciju aktivnosti na prevenciji prirodnih i antropogenih rizika, određuje degradirana ili ugrožena područja i aktivnosti neophodne za njihovu revitalizaciju.

9) Šema prostornog razvoja sporta i rekreacije

Član 14

Šema prostornog razvoja sporta i rekreacije sadrži naročito: planirane aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje dostupnosti objektima i prostorima za sport i rekreaciju i određuje područja koja imaju prioritet u ovoj oblasti, u skladu sa predviđenim potrebama i raspoloživim sredstvima.

Šema iz stava 1 ovog člana određuje prostorni razvoj nacionalnih i međunarodnih punktova za sport i rekreaciju i nivo njihove opremljenosti, u skladu sa ekonomskim, turističkim i kulturnim razvojem.

Član 15

Šeme prostornog razvoja iz čl. 6-14 sadrže tekstualni deo i grafički prikaz.

Grafički prikaz šema iz čl. 6-14 ovog pravilnika jeste karta u razmeri 1:300 000.

3. Prostorni planovi

Član 16

Prostorni planovi sadrže tekstualni deo i grafički prikaz.

Tekstualni deo prostornog plana sadrži:

1) Polazne osnove

 1. opis granica područja prostornog plana;
 2. obaveze, uslovi i smernice iz planskih dokumenata višeg reda i susednih područja;
 3. skraćeni prikaz postojećeg stanja (prirodni resursi, stanovništvo, mreža i funkcije naselja, ruralna područja, privredne delatnosti, uslužne delatnosti i javne službe, saobraćaj i infrastrukturni sistemi, životna sredina, prirodna i kulturna dobra i dr.);
 4. ograničenja i potencijali područja prostornog plana;

2) Ciljeve prostornog razvoja

 1. opšti i posebni ciljevi;
 2. ciljevi razvoja po pojedinim oblastima;

3) Pravila korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja

 1. korišćenje i zaštita prirodnih resursa;
 2. razvoj i uređenje mreže naselja;
 3. prostorni razvoj i uređenje ruralnih područja;
 4. prostorni razvoj i razmeštaj privrednih delatnosti;
 5. prostorni razvoj i razmeštaj uslužnih delatnosti i javnih službi;
 6. prostorni razvoj, razmeštaj i korišćenje infrastrukturnih sistema;
 7. zaštita životne sredine;
 8. zaštita prirodnih i kulturnih dobara;
 9. korišćenje i uređenje prostora od interesa za odbranu zemlje i zaštitu od elementarnih nepogoda i dr.

4) Implementacija prostornog plana

 1. lista prioritetnih aktivnosti za implementaciju prostornog plana;
 2. učesnici u implementaciji prostornog plana;
 3. mere i instrumenti za implementaciju prostornog plana;
 4. ugovor o implementaciji prostornog plana.

Tekstualni deo prostornog plana iz stava 2 ovog člana može sadržati i tabele, grafikone, dijagrame i dr.

Član 17

Grafičkim prikazom osnovna planska rešenja, postojeće i planirane namene prostora, pojave i procesi iskazuju se odgovarajućim grafičkim simbolima, korišćenjem kartografskih metoda znakova, boja i šrafura.

Član 18

Planski dokumenti izrađuju se u analognom i digitalnom obliku.

Planski dokumenti se pripremaju za prezentaciju na internetu. Internet prezentacija sadrži tekstualni deo plana i grafički prikaz. Tekstualni deo planskih dokumenata priprema se u zaštićenom formatu. Grafički prikazi planskih dokumenata prezentuju se u prilagođenom obliku za web pretraživanje u rezoluciji od najmanje 72, respektivno 96 dpi.

Radi lakše digitalne pripreme grafički prikazi mogu biti podeljeni na više delova čijim se spajanjem dobija celina.

Pravila za digitalnu pripremu planskih dokumenata data su u Prilogu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

1) Prostorni plan područja posebne namene

Član 19

Prostorni plan područja posebne namene donosi se za prostorne celine čiju posebnost određuje jedna ili više opredeljujućih namena, aktivnosti ili funkcija u prostoru koje su od nacionalnog interesa, i to za:

 1. područje nacionalnog parka i drugo veće područje prirodnog dobra. Područje prostornog plana obuhvata proglašeno ili predloženo područje prirodnog dobra, sa zaštitnom zonom;
 2. područje nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Područje prostornog plana obuhvata proglašeno ili predloženo područje nepokretnog kulturnog dobra i zaštitnu zonu;
 3. područje sliva velike i srednje akumulacije i područje izvorišta vode (zone velikih prijemnika podzemne vode, veliki vodoprivredni i energetski sistemi u neposrednom sastavu velikih i srednjih akumulacija - uređaji za preradu vode, hidroelektrane i dr.). Područje prostornog plana obuhvata područje izvorišta i širu zonu zaštite izvorišta.
 4. turističko područje. Područje prostornog plana obuhvata celinu područja prirodnih i stvorenih turističkih potencijala i zone zaštite;
 5. područje obimne eksploatacije mineralnih sirovina (područje površinske eksploatacije energetskih, metaličnih ili nemetaličnih mineralnih sirovina u velikim rudarskim basenima). Područje prostornog plana obuhvata: površinske kopove; deponije "jalovine" i drugih otpadnih materija (pepela, mulja, otpadnih voda i sl.); objekte za pripremu, preradu ili transformaciju mineralnih sirovina; mrežu spoljnog i unutrašnjeg transportnog sistema; lokacije postrojenja za tehnološku i otpadnu vodu i zonu neposrednog uticaja eksploatacije i prerade mineralnih sirovina na okolinu;
 6. područje infrastrukturnog koridora ili mreže koridora međunarodne, magistralne i regionalne infrastrukture (saobraćajna, energetska, telekomunikaciona i vodoprivredna). Područje prostornog plana obuhvata površinu pod infrastrukturnim sistemima, površine za formiranje čvorišta, ukrštanja, terminala, tehničkih uređaja, servisa, parkirališta, kao i površine za lociranje objekata usluge različite namene (graničnih prelaza, turizma, ugostiteljstva, trgovine i dr.). Područja prostornog plana obuhvata područje koje je u neposrednoj fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa koridorom (zaštitni pojas i objekti i površine koje je neophodno štititi od negativnih uticaja koridora).
 7. područje objekta iz člana 89 stav 4 Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), ako organ nadležan za donošenje plana utvrdi da postoji potreba planiranja njegovog uređenja ovom vrstom plana.
 8. drugo područje određeno Strategijom i šemama prostornog razvoja, odnosno područje za koje organ nadležan za donošenje plana utvrdi da postoji potreba planiranja njegovog uređenja ovom vrstom plana.

Granice planskog područja određuju se granicama opština ili katastarskih opština.

Član 20

Prostorni plan područja posebne namene može se doneti, odnosno može obuhvatiti veći broj manjih područja posebne namene, ako su ona manjeg obuhvata i nalaze se na manjem međusobnom rastojanju, odnosno ako se time obezbeđuje racionalnost u pripremi, izradi, donošenju i primeni prostornog plana.

Područje posebne namene malog obuhvata može se obraditi i u okviru regionalnog prostornog plana i prostornog plana opštine, na predlog Republičke agencije za prostorno planiranje (u daljem tekstu: Agencija), ako se time obezbeđuje racionalnost u pripremi, izradi, donošenju i primeni prostornog plana. U tom slučaju prostornim planom obuhvata se celo područje posebne namene.

Član 21

Prostorni plan područja posebne namene, pored elemenata iz člana 16 ovog pravilnika, sadrži i:

 1. granice celina i podcelina posebne namene i zona zaštite;
 2. položaj i regionalne aspekte razvoja područja posebne namene;
 3. namenu površina posebne namene sa bilansima planiranih namena i sadržaja;
 4. procenu ekonomske opravdanosti i socijalne prihvatljivosti planiranih aktivnosti, objekata i funkcija posebne namene.

Član 22

Prostorni plan područja posebne namene, u zavisnosti od karakteristika područja za koje se donosi, pored elemenata iz čl. 16 i 21 ovog pravilnika, sadrži i:

 1. za područje nacionalnih parkova i drugih većih područja prirodnih dobara: pravila uređenja i korišćenja područja prema utvrđenom režimu zaštite pojedinih prirodnih celina;
 2. za područje nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja: pravila uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni prema utvrđenom režimu zaštite kulturnih dobara;
 3. za područje sliva akumulacije i izvorišta voda: pravila uređenja i korišćenja prostora prema utvrđenom režimu sanitarne zaštite izvorišta u užoj i široj zoni; rešenje problema preseljenja stanovništva, izmeštanja saobraćajnica, i infrastrukturnih i drugih objekata iz zone prostiranja vodnih akumulacija; uslove višenamenskog korišćenja vodnih akumulacija i dr.;
 4. za turističko područje: pravila uređenja i korišćenja prostora za različite turističke namene (kupališta, marine, skijališta, kampovi, turistička naselja, lečilišta, turistički servisi i dr.); razmeštaj turističkih i komplementarnih funkcija (lov, ribolov, izletništvo, poljoprivreda, vodoprivreda, zanati, zaštita prirode i nepokretnih kulturnih dobara i sl.); procenu izvodljivosti turističkih projekata i njihovog uticaja na životnu sredinu;
 5. za područje obimne eksploatacije mineralnih sirovina: usklađivanje prostornih, ekonomskih, socijalnih, tehnoloških i ekoloških kriterijuma u planiranju razvoja, uređenja i revitalizacije planskog područja; način smanjenja obima trajnog ili privremenog zauzimanja (poljoprivrednog) zemljišta za potrebe eksploatacije i primarne prerade mineralnih sirovina: način izmeštanja naselja, saobraćajnica, vodotoka, tehničke infrastrukture i dr. iz zone eksploatacije mineralnih sirovina; prostorni, ekonomski, socijalni i imovinsko-pravni aspekti preseljenja stanovništva; rekultivaciju degradiranih površina, obnovu i rekonstrukciju pejzaža po prestanku rudarskih radova;
 6. za područje infrastrukturnog koridora ili mreže koridora: prostornu, tehnološku ili funkcionalnu vezu koridora sa neposrednim okruženjem i položaj, uređenje i korišćenje objekata i površina u koridoru.

Sadržina i granice prostornog plana područja posebne namene za objekte iz člana 89 stav 4 Zakona određuje se programom izrade prostornog plana.

Član 23

Grafički prikaz prostornog plana područja posebne namene jesu referalne karte kojima se prikazuju:

 1. pravila korišćenja, uređenja i zaštite prostora za potrebe posebne namene - (Referalna karta broj 1 "Posebna namena prostora");
 2. pravila za razvoj i uređenje mreže naselja, prostorni razvoj i razmeštaj privrednih delatnosti, prostorni razvoj i razmeštaj uslužnih delatnosti i javnih službi, prostorni razvoj, razmeštaj i korišćenje infrastrukturnih sistema - (Referalna karta broj 2 "Mreža naselja, funkcija, javnih službi i infrastrukturnih sistema");
 3. pravila korišćenja i zaštite prirodnih resursa, zaštite životne sredine, zaštite prirodnih i kulturnih dobara - (Referalna karta broj 3 "Prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara").

Referalne karte prostornog plana područja posebne namene rade se u razmeri 1:25 000 ili 1:50 000, a izuzetno u razmeri 1:100 000.

Broj, sadržina i razmera referalnih karata za objekte iz člana 89 stav 4 Zakona utvrđuju se programom izrade prostornog plana.

2) Regionalni prostorni plan

Član 24

Regionalni prostorni plan donosi se za teritoriju autonomne pokrajine, područje grada Beograda, kao i za područja prostornih jedinica veličine NUTS 2 i NUTS 3.
Granice regionalnog prostornog plana određuju se granicama autonomne pokrajine, odnosno grada, odnosno opština obuhvaćenih planom.

Član 25

Regionalni prostorni plan pored elemenata iz člana 16 ovog pravilnika, sadrži i mere organizacije međuopštinske koordinacije u regionu, mere i instrumente za neposrednu primenu pravila uređenja i korišćenja prostora u prostornim i urbanističkim planovima užih teritorijalnih celina i naselja, kao i smernice za izradu programa i planova lokalnih organa.

Član 26

Grafički prikaz regionalnog prostornog plana jesu referalne karte kojima se prikazuju:

 1. pravila prostornog razvoja - (Referalna karta broj 1 "Namena prostora");
 2. pravila za razvoj i uređenje mreže naselja, prostorni razvoj i razmeštaj privrednih delatnosti, prostorni razvoj i razmeštaj uslužnih delatnosti i javnih službi; prostorni razvoj, razmeštaj i korišćenje infrastrukturnih sistema - (Referalna karta broj 2 "Mreža naselja, funkcija, javnih službi i infrastrukturnih sistema");
 3. pravila korišćenja i zaštite prirodnih resursa, uređenja ruralnih područja, zaštite životne sredine, zaštite prirodnih i kulturnih dobara - (Referalna karta broj 3 "Prirodni resursi i ruralna područja, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara").

Referalne karte regionalnog prostornog plana rade se u razmeri 1:50 000 ili 1:100 000, a izuzetno u razmeri 1:200 000.

3) Prostorni plan opštine

Član 27

Prostorni plan opštine pored elemenata iz člana 16 ovog pravilnika, sadrži i mere i instrumente za neposrednu primenu pravila uređenja i korišćenja prostora u urbanističkim planovima užih teritorijalnih celina i naselja, kao i pravila za uređenje prostora za koji nije predviđena izrada urbanističkog plana.

Član 28

Grafički prikaz prostornog plana opštine jesu referalne karte kojim se prikazuju:

 1. pravila prostornog razvoja - (Referalna karta broj 1 "Namena prostora");
 2. pravila za razvoj i uređenje mreže naselja, prostorni razvoj i razmeštaj privrednih delatnosti, prostorni razvoj i razmeštaj uslužnih delatnosti i javnih službi; prostorni razvoj, razmeštaj i korišćenje infrastukturnih sistema - (Referalna karta broj 2 "Mreža naselja, funkcija, javnih službi i infrastrukturnih sistema");
 3. pravila korišćenja i zaštite prirodnih resursa, uređenja ruralnih područja, zaštite životne sredine; zaštite prirodnih i kulturnih dobara - (Referalna karta broj 3 "Prirodni resursi i ruralna područja, zaštite životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara").

Referalne karte prostornog plana opštine rade se u razmeri 1:25 000 ili 1:50 000.

III NAČIN I POSTUPAK IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

1. Odluka i program za izradu planskog dokumenta

Član 29

Izradi planskog dokumenta pristupa se na osnovu odluke nadležnog organa.

Odluka iz stava 1 ovog člana priprema se na osnovu programa za izradu planskog dokumenta, koji je sastavni deo odluke.

Program za izradu planskog dokumenta sadrži: vrstu planskog dokumenta; obuhvat planskog dokumenta (predstavljen grafičkim prilogom); razloge za izradu planskog dokumenta; pravni osnov za izradu planskog dokumenta; osnovne probleme i ograničenja karakteristična za plansko područje; predmet, ciljeve i zadatke izrade planskog dokumenta; potencijale planskog područja i eventualne prioritete razvoja; sadržaj osnovnih faza izrade planskog dokumenta; dinamiku realizacije osnovnih faza izrade planskog dokumenta; pregled i ocenu postojeće dokumentacije i podloga od značaja za izradu planskog dokumenta; finansijska sredstva potrebna za izradu planskog dokumenta, kao i druga pitanja od značaja za izradu planskog dokumenta.

Član 30

Program za izradu prostornog plana područja posebne namene za objekte iz člana 89 stav 4 Zakona, pored elemenata iz člana 29 ovog pravilnika, obuhvata i definiše sadržinu prostornog plana područja posebne namene, broj, sadržinu i razmeru referalnih karata, kao i druga pitanja od značaja za njegovu izradu.

2. Izrada planskog dokumenta

1) Izrada Strategije

Član 31

Polazni osnov za izradu Strategije jesu prethodni radovi koji obuhvataju analizu stanja, definisanje politike razvoja i prostorne aspekte razvoja po oblastima za koje će se izrađivati šeme prostornog razvoja.

Član 32

Faze izrade Strategije jesu: 1) koncept prostornog razvoja, i 2) nacrt Strategije.

Na osnovu koncepta iz stava 1 ovog člana Agencija sprovodi stručnu raspravu na celoj teritoriji Republike Srbije, sa nadležnim ministarstvima, posebnim organizacijama, teritorijalnim jedinicama, javnim preduzećima, strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama i dr.

Posle obavljene stručne rasprave Agencija sačinjava nacrt Strategije izborom između najmanje dve različite varijante prostornog razvoja, usaglašavanjem subjekata planiranja.

2) Izrada prostornih planova

Član 33

Faze izrade prostornog plana jesu: 1) strategija razvoja planskog područja, i 2) predlog prostornog plana.

Strategija razvoja planskog područja iz stava 1 ovog člana sadrži, naročito: interpretaciju rezultata analize postojeće dokumentacije za plansko područje, kao i rezultata urađenih ekspertiza po različitim oblastima; opis stanja, potencijala i ograničenja na planskom području; predlog osnovnih i posebnih ciljeva; predlog osnovnih pravila korišćenja, uređenja, zaštite i razvoja planskog područja; evidenciju i mogućnost rešavanja konflikata u prostoru na principima održivog razvoja; varijante razvoja; smernice za izbor prioriteta i prioritete razvoja; druge elemente koji su od značaja za izradu prostornog plana.

Na osnovu strategije razvoja planskog područja iz stava 1 ovog člana, po obavljenoj stručnoj kontroli, usaglašavaju se stavovi nadležnih ministarstava, posebnih republičkih organizacija, organa teritorijalnih jedinica, lokalne samouprave, kao i korisnika prostora, radi racionalnijeg završetka izrade i donošenja planskog dokumenta.

3. Stručna kontrola i javni uvid

1) Stručna kontrola

Član 34

Planski dokument, pre podnošenja organu nadležnom za njegovo donošenje, podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvid.

Za planske dokumente čija je stručna kontrola, odnosno izlaganje na javni uvid, u nadležnosti Agencije, Agencija može obrazovati komisiju za obavljanje stručne kontrole i izlaganje planskog dokumenta na javni uvid.

Za regionalni prostorni plan za područje grada Beograda, organ nadležan za donošenje plana može obrazovati komisiju za stručnu kontrolu i izlaganje plana na javni uvid.

Komisija iz člana 34 Zakona stara se o izlaganju prostornog plana opštine na javni uvid.

Član 35

Planski dokument, pre izlaganja na javni uvid, podleže stručnoj kontroli.

Prostorni plan podleže stručnoj kontroli po fazama izrade.

Član 36

Stručna kontrola planskog dokumenta obuhvata:

 1. proveru usklađenosti planskog dokumenta i njegovih rešenja sa: Zakonom, odlukom o izradi planskog dokumenta, donetim planskim dokumentima, kao i sa drugim zakonima i propisima;
 2. proveru opravdanosti planskih rešenja sa stanovišta: racionalnog korišćenja i zaštite prirodnih resursa i stvorenih dobara; usklađivanja prostornog razmeštaja stanovništva i aktivnosti; usmeravanja razvoja i procesa urbanizacije; racionalne organizacije mreže naselja, kao i razvoja i funkcija urbanih centara; racionalne organizacije i uređenja saobraćajne mreže i mreže tehničke infrastrukture; zaštite životne sredine, prirodnih vrednosti i nepokretnih kulturnih dobara; usklađivanja planskih rešenja sa potrebama odbrane i zaštite od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u miru i ratu;
 3. proveru i ocenu o realnosti i ostvarivosti predloženih rešenja planskog dokumenta.

Član 37

O izvršenoj stručnoj kontroli planskog dokumenta sačinjava se izveštaj.

Izveštaj iz stava 1 ovog člana sadrži: 1) uvodni deo - u kome se daju osnovne informacije o tekstualnom i grafičkom delu planskog dokumenta, podaci o prisutnim članovima komisije i drugim prisutnim licima; podaci o vremenu i mestu održavanja stručne kontrole i dr.; 2) primedbe i sugestije članova komisije, i 3) zaključak komisije - koji sadrži stavove o datim primedbama po kojima je obrađivač planskog dokumenta dužan da postupi.

Izveštaj iz stava 1 ovog člana potpisuju predsednik i sekretar komisije koja vrši stručnu kontrolu, kao i ovlašćeno lice organa koji je obrazovao komisiju.

Član 38

Proveru da li je postupljeno u skladu sa izveštajem o izvršenoj stručnoj kontroli planskog dokumenta obavlja: 1) komisija u punom sastavu - u slučaju kada su date brojne primedbe na planski dokument i kada je potrebna veća promena sadržaja planskog dokumenta, odnosno kada komisija oceni da je potrebno planski dokument ponovo razmatrati u celosti; 2) pojedini članovi komisije koji se odrede na sednici komisije - u slučaju kada su primedbe manjeg obima i pretežno tehničke prirode.

2) Javni uvid

Član 39

Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole.

Strategija se izlaže na javni uvid u formi nacrta, koji utvrđuje Vlada Republike Srbije. Tekstualni deo i grafički prikaz Strategije, pre izlaganja na javni uvid, overava ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Prostorni plan područja posebne namene, regionalni prostorni plan i prostorni plan opštine izlažu se na javni uvid u formi predloga.

Tekstualni deo i grafičke prikaze prostornih planova iz stava 3 ovog člana, pre izlaganja na javni uvid, overava ovlašćeno lice Agencije, odnosno skupštine opštine, odnosno skupštine grada, odnosno Skupštine grada Beograda.

Član 40

Oglašavanje izlaganja na javni uvid Strategije, prostornog plana područja posebne namene i regionalnog prostornog plana sprovodi Agencija, ako zakonom nije drugačije određeno.

Oglašavanje izlaganja na javni uvid regionalnog prostornog plana za područje grada Beograda sprovodi Skupština grada Beograda.

Oglašavanje izlaganja na javni uvid prostornog plana opštine sprovodi skupština opštine.

Član 41

Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid oglašava se u dnevnom listu, u izdanju za celu teritoriju Republike Srbije.

Izlaganje na javni uvid prostornog plana opštine oglašava se i u lokalnom listu, koji se izdaje i distribuira na području opštine.

Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid može se oglasiti i u elektronskim medijima.

Skupština opštine, odnosno grada čija se cela teritorija ili jedan deo njene teritorije nalazi u obuhvatu planskog dokumenta, dužna je da na ulazu u upravnu zgradu istakne na vidnom mestu oglas o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid.

Član 42

Oglas o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid sadrži: pun naziv institucije koja sprovodi oglašavanje, naziv planskog dokumenta čije se izlaganje oglašava, podatke o vremenu i mestu izlaganja planskog dokumenta na javni uvid, način na koji zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe na planski dokument, podatke o vremenu i mestu održavanja sednice komisije za javni uvid, kao i druge informacije koje mogu biti od značaja za javni uvid.
Oglas o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid može sadržati i grafički prikaz područja koje je obuhvaćeno planskim dokumentom.

Član 43

Strategija se izlaže na javni uvid u sedištu svih okruga u Republici Srbiji.

Regionalni prostorni plan i prostorni plan područja posebne namene izlažu se na javni uvid u zgradama svih skupština opština, odnosno grada koje se nalaze u obuhvatu prostornog plana.

Regionalni prostorni plan za područje grada Beograda izlaže se na javni uvid u Skupštini grada Beograda.

Prostorni plan opštine izlaže se na javni uvid u zgradi skupštine opštine.

Član 44

Planski dokument izlaže se na javni uvid u centralnom holu zgrade okruga, odnosno opštine, odnosno grada ili u posebnoj prostoriji koja je određena za izlaganje planskog dokumenta na javni uvid.

Ako se planski dokument izlaže na javni uvid u posebnoj prostoriji, potrebno je na ulazu u zgradu ili u centralnom holu zgrade istaći obaveštenje o tome u kojoj prostoriji je planski dokument izložen na javni uvid.

Član 45

Nadležna opštinska, odnosno gradska uprava svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi planski dokument pruža potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi na planski dokument.

Član 46

Zainteresovana pravna i fizička lica podnose primedbe na izloženi planski dokument za vreme trajanja javnog uvida, u pisanom obliku i predaju ih opštinskoj, odnosno gradskoj upravi koja je izložila planski dokument na javni uvid.

Organ opštinske, odnosno gradske uprave dostavlja sve date primedbe na planski dokument subjektu koji je oglasio javni uvid, najkasnije u roku od pet dana od dana završetka javnog uvida.

Organ opštinske, odnosno gradske uprave koji je izložio planski dokument na javni uvid daje svoje primedbe na planski dokument, kao i kraći izveštaj o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid.

Pravno lice koje posluje na području van granica planskog dokumenta, primedbe na planski dokument može uputiti direktno subjektu koji je oglasio javni uvid.

Član 47

Komisija iz člana 34 ovog pravilnika zaseda u terminu određenom u oglasu o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid, u sedištu okruga ili sedištu skupštine opštine, odnosno grada, sa područja obuhvaćenog planskim dokumentom.

Ako po oglašavanju izlaganja planskog dokumenta na javni uvid dođe do promena termina i mesta održavanja sednice komisije iz člana 34 ovog pravilnika, subjekat koji je oglasio javni uvid oglašava novi termin i mesto održavanja sednice komisije.

Ako se po završetku javnog uvida utvrdi da je broj i obim primedbi upućenih na planski dokument veliki, komisija može da zaseda više puta, odnosno mogu se odrediti novi termini održavanja sednice komisije najkasnije u roku od pet dana od dana održavanja prve sednice.

Član 48

Sednici komisije iz člana 34 ovog pravilnika prisustvuju predstavnici obrađivača planskog dokumenta, predstavnici organa opštinske, odnosno gradske uprave koji je izložio planski dokument na javni uvid, kao i podnosioci primedbi na planski dokument.

Podnosilac primedbe na planski dokument obrazlaže primedbe pred komisijom. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Član 49

Komisija iz člana 34 ovog pravilnika na zatvorenoj sednici koja se naknadno održava, zauzima stav po svakoj podnetoj primedbi i sačinjava izveštaj o obavljenom javnom uvidu koji potpisuju predsednik i članovi komisije, kao i ovlašćeno lice organa koji je obrazovao komisiju.

Izveštaj o izvršenom javnom uvidu o planskom dokumentu sadrži: 1) uvodi deo - kratak prikaz aktivnosti koje se odnose na postupak donošenja odluke, ugovaranje, izradu i stručnu kontrolu planskog dokumenta; 2) podatke o oglašavanju i sprovođenju postupka javnog uvida, kao i podatke o održavanju sednice komisije, i 3) pregled svih primedbi koje su podnete na planski dokument sa stavom komisije po svakoj primedbi i kraćim obrazloženjem.

Izveštaj iz stava 2 ovog člana, organ koji je obrazovao komisiju dostavlja svim organima uprave koji su izlagali planski dokument na javni uvid.

Izveštaj iz stava 2 ovog člana, organ koji je obrazovao komisiju dostavlja obrađivaču planskog dokumenta koji je dužan da postupi po njemu u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja.

Rok za postupanje po izveštaju o izvršenom javnom uvidu o Strategiji jeste od 30 do 60 dana.

4. Analitičko-dokumentaciona osnova

Član 50

Istovremeno sa izradom planskog dokumenta po fazama iz čl. 32 i 33 ovog pravilnika, pristupa se izradi analitičko-dokumentacione osnove planskog dokumenta.
Analitičko-dokumentaciona osnova planskog dokumenta sadrži, naročito: izvode iz planskih dokumenata višeg reda; izvode iz planskih dokumenata susednih područja; spisak dokumentacije korišćene za izradu planskog dokumenta (planska, tehnička, razvojna i dr.); izvod iz korišćene dokumentacije; elaborate po pojedinim oblastima na osnovu kojih je urađena sinteza; obrazloženje ciljeva, planskih rešenja i smernica za sprovođenje planskog dokumenta; tematske karte i druge grafičke priloge; posebne uslove i zahteve nadležnih organa; mišljenja nadležnih ministarstava i drugih organizacija; izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli planskog dokumenta; izveštaj o izvršenom javnom uvidu o planskom dokumentu; i drugu dokumentaciju koja je od značaja za izradu planskog dokumenta.

Sastavni deo analitičko-dokumentacione osnove prostornog plana jeste strategija razvoja planskog područja iz člana 33 ovog pravilnika.

Analitičko-dokumentaciona osnova prostornog plana područja posebne namene, pored elemenata iz st. 2 i 3 ovog člana, sadrži i: izvode iz dugoročnih strategija, programa i planova koji se odnose na dominantu namenu, funkciju ili aktivnost u planskom području; analizu i ocenu razvoja aktivnosti na planskom području i njen uticaj na životnu sredinu i prirodna i kulturna dobra kao i na odvijanje drugih aktivnosti u prostoru; raspoloživost i uslove održivog korišćenja prostora i drugu dokumentaciju koja je od značaja za izradu planskog dokumenta.

5. Ugovor o implementaciji prostornog plana

Član 51

Ugovor o implementaciji prostornog plana je sastavni deo prostornog plana i zaključuje se po donošenju prostornog plana.

Ugovor o implementaciji prostornog plana sadrži naročito osnovne obaveze u realizaciji planskih rešenja, obaveze potpisnika u pogledu uslova za pristup odgovarajućim fondovima (prema specificiranim planskim rešenjima i merama), kao i dinamiku i način obezbeđivanja sredstava za njihovu realizaciju.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i izradi prostornog plana ("Službeni glasnik RS", broj 1/99).

Član 53

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Prilog

PRAVILA ZA DIGITALNU PRIPREMU PLANSKIH DOKUMENATA

1. Topografski znaci
1) Tačkasti znaci
Tačkastim znacima predstavljaju se naselja i pojedinačni ili grupe objekta, planirani i/ili postojeći.
2) Linijski znaci
1. Granice [državna granica, granica AP, granica okruga (regiona), granica opštine, granica KO (atara naselja), granica planskog područja] - crna boja
________________________________________
Tip granice Transparencija Oblik linije Debljina
________________________________________
Državna granica 75 linija dugačka crta-tačka-tačka-dugačka crta 12 pt
Granica AP 75 linija dugačka crta-tačka-dugačka crta 9 pt
Granica okruga (regiona) 50 linija srednja crta-tačka-srednja crta 6 pt
Granica opštine 25 puna linija 3 pt
Granica KO (atara naselja) 0 puna linija 1 pt
Granica planskog područja 0 tačkasta linija 6 pt
________________________________________
2. Izolinije
debljina od 0,25 do 1 pt. Oblik linije - puna linija.
3. Saobraćajna infrastruktura
Drumski saobraćaj, vazdušni saobraćaj, železnički saobraćaj, vodni saobraćaj, telekomunikacije
debljina linije 9; 6; 4,5; 3; 2,25; 1,5 pt.
4. Energetska i druga infrastruktura
Elektroenergetska mreža, gasovod, naftovod, toplovod, vodovod, kanalizacija, drenažna mreža
debljina linije 4,5; 3; 2,25; 1,5 pt.
Planirani sadržaji crtaju se isprekidano u formatu isprekidane linije sa srednjim segmentima.
Primenjuju se sledeći tipovi linija:
1. puna linija ________________________________
2. tačkasta linija .................................................................
3. isprekidana linija sa kratkim segmentima __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
4. isprekidana linija sa srednjim segmentima ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
5. isprekidana linija sa dugačkim segmentima _____ _____ _____ _____ ___
6. linija srednja crta-tačka-kratka crta ___ . ___ . ___ . ___ .
7. linija dugačka crta-tačka-dugačka crta _____ . _____ . _____ . _____
8. linija dugačka crta-tačka-tačka-dugačka crta _____ . . _____ . . _____ . .
Debljine linija predstavljaju se milimetrima za analognu izradu karata i tačkama (points-pt) za digitalnu obradu i date su u sledećim debljinama:

3) Površinski znaci
Površinskim znacima predstavljaju se postojeće planirane namene prostora, režim korišćenja i zone zaštite prostora, kao i veća grupa objekata.
Za predstavljanje koriste se metod boja i metod šrafura.
Korišćenje zemljišta:
Građevinsko zemljište - žuta
Poljoprivredno zemljište - svetlo narandžasto
Vodno zemljište (svetlo plava sa vertikalnom šrafurom)
Akvatorije - plavo
Šumsko zemljište - zeleno
Zaštićena prirodna dobra - tamno zeleno
Zaštićena kulturna dobra - svetlo zeleno
Zone zaštita u zavisnosti od namene (prvi stepen-najoštriji najtamnija boja)
Eksploatacija mineralnih sirovina - braon
Stanovanje - zone sa primarnom stambenom funkcijom (kolektivno i porodično stanovanje) - žuta sa vertikalnom šrafurom
4) Opisni znaci
Opisni znaci se predstavljaju ćirilicom u kodnom rasporedu 1251 (ANSI-ćirilica) true type font century gothic ili times new roman za digitalnu obradu, veličine od 6 do 20 pt, formata normal, bold, italic, underline, bold italic.
Opisni znaci prate orijentaciju severa.
2. Boje
Naziv boje Transparencija crvena zelena plava Naziv boje (crvena, zelena, plava):
75 50 25 0
Bela 255 255 255 Bela (255, 255, 255)
Crna 0 0 0 Crna (0, 0, 0);
Tamno plava 0 0 128 Tamno plava (0, 0, 128);
Tamno plava 1 (indigo) 51 51 153 Tamno plava 1 (indigo) (51, 51, 153);
Tamno plava 2 0 51 102 Tamno plava 2 (0, 51, 102);
Plava 0 0 255 Plava (0, 0, 255);
Plava 1 (golubija plava) 102 102 153 Plava 1 (golubije plava) (102, 102, 153);
Plava 2 (tamno tirkizna) 0 128 128 Plava 2 (tamnotirkizna) (0, 128, 128);
Svetlo plava 1 0 128 255 Svetlo plava 1 (0, 128, 255);
Svetlo plava 2 (vodeno plava) 51 204 204 Svetlo plava 2 (vodeno plava) (51, 204, 204);
Svetlo plava 3 (nebo plava) 0 204 255 Svetlo plava 3 (nebo plava) (0, 204, 255);
Svetlo plava 4 (tirkizna) 0 255 255 Svetlo plava 4 (tirkizna) (0, 255, 255);
Svetlo plava 5 (bledo plava) 153 204 255 Svetlo plava 5 (bledo plava) (153, 204, 255);
Svetlo plava 6 (bledo tirkizna) 204 255 255 Svetlo plava 6 (bledo tirkizna) (204, 255, 255);
Tamno zelena 0 51 0 Tamno zelena (0, 51, 0);
Tamno zelena 1 - tamno maslinasta 51 51 0 Tamno zelena 1 - tamno maslinasta (51, 51, 0);
Zelena 0 128 0 Zelena (0, 128, 0);
Maslinasto - zelena 128 128 0 Maslinasto-zelena (128, 128, 0);
Vodeno - zelena 51 153 102 Vodeno-zelena (151, 153, 102);
Jarko zelena 0 255 0 Jarko zelena (0, 255, 0);
Svetlo zelena 204 255 204 Svetlo zelena (204, 255, 204);
Svetlo žuta 255 255 153 Svetlo žuta (255, 255, 153);
Svetlo žuta 1 - svetlo mrka 255 204 153 Svetlo žuta 1 - svetlo mrka (255, 204, 153);
Žuta 255 255 0 Žuta (255, 255, 0);
Žuta 1 - zlatna 255 204 0 Žuta 1 - zlatna (255, 204, 0);
Svetlo narandžasta 255 153 0 Svetlo narandžasta (255, 153, 0);
Narandžasta 255 102 0 Narandžasta (255, 102, 0);
Braon - sepija 153 51 0 Braon - sepija (153, 51, 0);
Tamno crvena - bordo 128 0 0 Tamno crvena - bordo (128, 0, 0);
Crvena 255 0 0 Crvena (255, 0, 0);
Ljubičasta - pink 255 0 255 Ljubičasta - pink (255, 0, 255);
Roze 255 153 204 Roze (255, 153, 204);
Ljubičasta - lavanda 204 153 204 Ljubičasta - lavanda (204, 153, 204);
Svetla ljubičasta - purpurna 153 51 102 Svetla ljubičasta - purpurna (153, 51, 102);
Ljubičasta 128 0 128 Ljubičasta (128, 0, 128);
Tamno ljubičasta 153 0 255 Tamno ljubičasta (153, 0, 255);
Transparencija boja kreće se u intervalu 25%, 50%, 75% i 0%. Transparencija se primenjuje u kombinaciji sa šrafurama, kada postoje više lejera.
3. Šrafure
Za predstavljanje površinskih znaka koriste se i šrafure, i to: vertikalne, horizontalne i kose (uspravne i silazne pod uglom od 45%).

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;