PRIJAVA-468X60-BANNER
PUTEVI IVANJICA
PUTEVI IVANJICA
32250 IVANJICA, SRB
JAVORSKA 55

032 664 580, DIREKTOR
032 661 820, CENTRALA
032 664 768, TEH.SLUŽBA
032 664 769, SEKTOR ZA EKON.-FINAN. I KOMERCIJALNE POSLOVE
032 661 855, MEHANIZACIJA
032 5651 321, SEPARACIJA
032 661 820
STOJAN RANGELOV, direktor
MILAN RADOVIĆ, tehnički direktor

PUTEVI IVANJICA

Preduzeće Putevi d.o.o. Ivanjica osnovano je 1961. godine. Od 2007. godine preduzeće je postalo deoničko društvo i u tom obliku vlasništva je i danas. Većinski vlasnik je direktor preduzeća Stojan Rangelov, dipl.građ.inž., koji je na čelu preduzeća od 1992. godine.

Preduzeće je registrovano za obavljanje sledećih delatnosti:

 • izgradnja saobracajnica: puteva, ulica i drugih saobraćajnica, igrališta, platoa itd.
 • visokogradnja objekata male spratnosti kao i objekata hidrogradnje, ugradnja asfalta i betona
 • redovno (zimsko i letnje) i periodično (pojačano, rehabilitacija...) održavanje državnih puteva I i II reda,
 • održavanje putnih objekata, vertikalne i horizontalne signalizacije,
 • eksploatacija kamena,
 • drobljenje i separacija kamena – dobijanje frakcionisanog kamenog agregata,
 • proizvodnja asfaltnih mešavina po vrućem postupku,
 • proizvodnja betona i betonskih prefabrikata (NEW JERSEY ograda, betonskih ivičnjaka, armirano-betonskih cevi i armirano- betonskih prstenova, betonskih blokova itd.)

Firma, po licenci DELTABLOC International GmbH, na području Srbije proizvodi DELTABLOC® bezbednosne barijere i PHONBLOCK® barijere za zaštitu od buke. DELTABLOC® bezbednosne barijere i PHONOBLOC® barijere za zaštitu od buke su testirane i sertifikovane prema evropskim normama i dopunjuju asortiman proizvoda i usluga preduzeća.

U preduzeću je zaposleno 203 radnika, od kojih su 16 sa visokom stručnom spremom (diplomirani inženjeri građevinske, rudarske, mašinske, tehnološke, saobraćajne i elektrotehničke struke, i ostali sa visokom stručnom spremom), a 11 sa višom stručnom spremom. Srednju stručnu spremu poseduje 176 radnika.

U sastavu preduzeća su:

 • 2 kamenoloma,
 • asfaltna baza,
 • betonska baza koja proizvodi beton i betonske prefabrikate: new jersey ogradu, betonske ivičnjake raznih dimenzija, armirano-betonske cevi raznih dimenzija, armirano-betonske prstenove i rigole...
 • laboratorija – vrši analizu kvaliteta kamenih agregata, asfalta i betona
 • 2 drobilična postrojenja: jedno nepokretno u kamenolomu "Raščići" koje vrši drobljenje i separaciju kamena tj. dobijanje frakcionisanog kamenog agregata i jedno pokretno proizvođača "HARTL" PC 1375 I – kapaciteta 180 [t/h],
 • servisno-remontna radionica – za izvođenje svih vrsta popravki transportnih sredstava, građevinske mehanizacije, manjih mašina i opreme.

Preduzeće poseduje:

 • 50 teretnih motornih vozila, 12 priključnih vozila,17 putničkih motornih vozila, 57 građevinskih mašina i 60 manjih mašina i opreme (kompresori, posipač, snežni plugovi, vibro-ploče, generatori...)

Preduzeće poseduje sertifikat br. QS-0157, kojim se potvrđuje da ono ima usvojen sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, za sve delatnosti kojima se preduzeće bavi. Preduzeće poseduje i sertifikat br. ES-0056, kojim se potvrđuje da ono ima usvojen sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005, za sve delatnosti kojima se preduzeće bavi.