PRIJAVA-468X60-BANNER
GT SOIL INŽENJERING
GT SOIL INŽENJERING
11158 BEOGRAD, SRB
GOSPODAR JEVREMOVA 46

011 2187 310
064 1185 856
011 2187 310
ZLATKO T. MILISAVLJEVIĆ, dipl. inž. geol.

GT SOIL INŽENJERING

GT SOIL Inženjering je biro koji se bavi inženjerskom geologijom - geotehnikom. U svakodnevnom rečniku i ustaljenoj inženjerskoj praksi ova delatnost se naziva i geomehanika.

Za potrebe planiranja, projektovanja i izgradnje različitih objekata i za potrebe sanacija oštećenih objekata ili nestabilnih padina potrebno je što detaljnije definisati litološki sklop terena na kome se planiraju bilo kakvi inženjerski zahvati. 

Za potrebe definisanja litološkog sklopa terena izvode se sledeći radovi:

  • Kabinetska analiza postojeće dokumentacije
  • Terenska istraživanja šire i uže zone predmetne lokacije, sa izvođenjem svrsishodnih istražnih radova sa odabirom reprezentativnih uzoraka za potrebe laboratorijskih ispitivanja
  • Laboratorijska ispitivanja - detaljna ispitivanja reprezentativnih uzoraka koje obavljaju specijalizovane akreditovane laboratorije u skladu sa važećim zakonima i propisima struke
  • Izrada geotehničke dokumentacije - sinteza svih prethodno navedenih radnji i daje se u vidu tekstualnog izveštaja (geotehničkog, geomehaničkog elaborata) sa pratećim grafičkim prilozima.

Geomehanički elaborat, Geotehnički elaborat

Geotehnički elaborat predstavlja sintezu svih prethodno izvedenih istražnih radnji. Sažeto daje karakteristike litološke građe terena, hidrogeološke karakteristike zastupljenih litoloških članova, definiše stanje nivoa podzemne vode u terenu, morfološke karakteristike i seizmodinamički model terena.
U posebnom poglavlju se na osnovu prethodno definisanih parametara litoloških članova koji čine kostrukciju terena usvaja geotehnički model koji se koristi u geostatičkim proračunima.

Geostatičkim proračunima se definiše dozvoljeno opterećenje tla za potrebe fundiranja objekta, kao i prognozna konsolidaciona sleganja za projektovano opterećenje. Po potrebi analizira se stanje stabilnosti ukoliko postoje indicije o eventualno poremećenom stanju stabilnosti (kosine, klizišta, iskopi). Definišu se uslovi za planiranje i izvođenje građevinskih radova na iskopu i fundiranju objekta na predmetnoj parceli. Takođe, na osnovu rezultata sprovedenih geostatičkih proračuna, geotehnički elaborat daje i preporuke eventualnih interventnih mera u temeljnom podtlu kao i preporuke načina i dubine fundiranja objekta, zaštite iskopa, a u cilju stabilnosti samog objekta i racionalizacije izgradnje predmetnog objekta.

Kao odgovorni izvođač ili suizvođač GT SOIL Inženjering je do sada uradio oko 400 geotehničkih elaborata za potrebe raznih stambenih, privredno-proizvodnih i sportskih objekata kao i za potrebe urbanističkih planova, projekata i projekata sanacije oštećenih objekata, i nestabilnih padina.

Svi geotehnički elaborati poseduju rezultate istražnog bušenja, hidrogeoloških i seizmičkih karakteristika terena, laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja, a po potrebi i hemijskih ispitivanja vode i tla, kao i geotehničke preporuke za potrebe fundiranja i izgradnje planiranih objekata sa definisanim vrednostima dozvoljene nosivosti terena i prognozom sleganja terena za projektovano opterećenje. Na padinskim i uslovno stabilnim terenima data je analiza stabilnosti i geotehničke preporuke bezbednog korišćenja terena, sa preporukama eventualnih meliorativnih mera.